De voormalige stedelijke bibliotheek werd in de loop van de 20ste eeuw in verschillende fasen gebouwd op de locatie van het Ziekenliedenklooster.  Dit klooster bestond uit een langgerekte aaneenschakeling van 17de- en 18de-eeuwse gebouwen langsheen de Ziekeliedenstraat en de vroeg 16de-eeuwse woning van Nicolaas Everaerts, voorzitter van de Grote Raad, op de kop van de Ziekenliedenstraat en de Moensstraat. Aan de kant van de Moenstraat schermde een muur de kloostertuin af.

De huidige bibliotheeksite heeft een totale oppervlakte van ca. 22a en bestaat momenteel uit verschillende delen die in de loop van de 20ste eeuw werden gebouwd of verbouwd.  

Verhuis stadsbibliotheek

Na jaren van leegstand besliste de stad Mechelen in 2010 om het Predikherenklooster te restaureren en er de bibliotheek in onder te brengen.

In juli 2019 sloot de bibliotheek in de Moenstraat en begon de verhuis van de collectie naar Het Predikheren, waar in september 2019 de nieuwe stadsbibliotheek opende.

Verkoop en herbestemming

Met de verhuis van de bibliotheek komen de gebouwen aan de Moensstraat en de Gebroeders Verhaegenstraat vrij.

Om de site een nieuwe toekomst te geven organiseerde de stad Mechelen een marktbevraging voor de verkoop en de herbestemming van de bibliotheekgebouwen. De site is centraal gelegen in de historische binnenstad en vormt een geschikte locatie voor een nieuwe binnenstedelijke woonontwikkeling.

Aan de verkoop worden duidelijke voorwaarden gekoppeld om tot een nieuw stadsvernieuwingsproject te komen. Eén van de verkoopsvoorwaarden is de minimum verkoopprijs van 1,3 miljoen euro. Vanzelfsprekend moet het project zich ook architecturaal en stedenbouwkundig inpassen in de omgeving en een meerwaarde bieden voor de buurt. De voormalige portierswoning op de kop van de Moenstraat en de Ziekeliedenstraat moet behouden blijven en krijgt bij voorkeur een horeca-invulling die voor meer leven aan het plein moet zorgen. Tegelijk wordt ook onderzocht of een doorsteek naar het nieuwe Cortenbachplein mogelijk is. Zo kan een nieuwe aantrekkelijke en doorwaadbare site in het hart van de stad ontstaan.

Aan de hand van de verkoopsleidraad werden in januari 2020 drie kandidaten geselecteerd die een voorstel mogen uitwerken. In juni 2020 worden de voorstellen aan de beoordelingscommissie voorgelegd, waarna verder zal onderhandeld worden met de voorkeursbieder.   

Tijdelijke invulling

Intussen wordt de vrijgekomen ruimte ter beschikking gesteld aan de vzw Mest voor de verdere uitbouw van het concept Artenova. Hierdoor kan deze creatieve werkplek op haar tweede locatie neerstrijken en verder evolueren. De grote ruimtes zetten aan tot creativiteit en zullen bijkomende mogelijkheden bieden voor o.a. muziek, dans en theater. De overeenkomst met Mest vzw loopt tot september 2021.