Als gevolg van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 heeft elk OCMW (in Mechelen: Sociaal Huis) vanaf 2019 verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst.

Stad en OCMW blijven twee afzonderlijke rechtspersonen, ook al worden ze aangestuurd door dezelfde mensen. Het OCMW is een rechtspersoon opgericht door de federale wetgever met daarbij horende opdrachten, zoals het instaan voor individuele maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. In het OCMW moet daarover beslist worden na een professioneel maatschappelijk onderzoek volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk en met eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen.

Het is belangrijk dat beslissingen over die individuele dossiers genomen worden buiten het politieke debat van de gemeente- of OCMW-raad. Omdat de gemeente- en OCMW-raad vanaf 2019 dezelfde samenstelling zal kennen, heeft de decreetgever ervoor gekozen om die individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te beslissen in een afzonderlijk orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst.

In Mechelen zal het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaan uit een voorzitter en 8 leden. De verdeling van deze zetels over de verschillende politieke fracties wordt bepaald in verhouding tot het aantal verkozenen dat elke fractie heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad).

In toepassing van artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur stelde de algemeen directeur op 14 december 2018 de verdeling van de zetels van het bijzonder comité sociale dienst over de verschillende politieke fracties en/of groepen van fracties vast als volgt:

  • 6 zetels voor de groep lijstverbinding Vld-Groen-M+ / N-VA (verklaring van lijstverbinding ingediend op 13 december 2018)
  • 1 zetel voor Vlaams Belang
  • 1 zetel voor Sp.a
  • CD&V en Partij van de Arbeid bekomen geen zetel

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.