In Mechelen zijn veel en zeer verschillende buurten.

Buurten waar mensen zich thuis voelen en ook buurten met veel maatschappelijke uitdagingen.
De stad speelt hier op in door de inzet van verschillende veldwerkers. Die nemen allerlei initiatieven en proberen mensen te helpen.

Ook Samenlevingsopbouw, enkele stedelijke vzw’s en verschillende zorginstanties zijn actief in deze buurten.

Integrale buurtontwikkeling

Met het proces dat doorlopen wordt in “Integrale buurtontwikkeling” wil de stad zorgen voor meer structurele samenwerking en inzetten op meer sociale cohesie.

Want wat zich voor de voordeur en rond het huis afspeelt, bepaalt mee de toekomst, het welzijn en de gezondheid van de bewoners.

Een rijke omgeving is gericht op de verbreding van de leefwereld en op verbinding met een diversiteit en met de buurt waar mensen wonen.

Dit vraagt verbindende elementen en sociale cohesie in de vlug diverser wordende leefomgevingen.

Een werking op twee vlakken: een collectieve aanpak en een individuele benadering

Collectieve aanpak

Via een collectieve aanpak, zoals een buurtgericht netwerk, zullen buurtinitiatieven en -werkingen op elkaar afgestemd worden. Via een gedeelde visie en gezamenlijke doelstellingen zorgen we ervoor dat we in dezelfde richting gaan, dat er, in eerste instantie, in elk van de gekozen buurten een kwaliteitsvolle dienstverlening en aanbod is, voor iedereen. Dit zorgt voor meer verbondenheid en sociale cohesie, waardoor buurtbewoners zich meer thuis zullen voelen en zich meer inzetten voor hun eigen buurt en buren.
Overlastfenomenen zoals hangjongeren, wildplassen, zwerfvuil … zullen hierdoor verminderen.

Individuele benadering

Daarnaast zijn gemengde teams van veldwerkers verantwoordelijk voor buurtgerichte zorg en preventie, op individueel vlak. Door het delen van informatie en opnemen van elkaars signalen zal elke case in een vroeg stadium benaderd kunnen worden, waardoor escalatie voorkomen wordt.

Preventief werken blijft daarbij de basisvisie.

Gebeurt er toch iets?

Via een uitgewerkte en uitgeteste procedure wordt hier op de best mogelijke manier mee omgegaan, door snel tussen te komen en breed te communiceren indien nodig.

Meer weten?

Visienota Kinderarmoede
Samen tegen Armoede
Straathoekwerk