Welke steunmaatregelen zijn er voor ondernemingen en zelfstandigen?

Verschillende overheden en instanties hebben de afgelopen weken en dagen steunmaatregelen aangekondigd voor zelfstandigen en ondernemingen.  De economische impact van de coronacrisis is niet min. Dit is zeker het geval voor zaken die verplicht de deuren moeten sluiten of voor zelfstandigen die hun beroep niet kunnen uitvoeren gedurende deze moeilijke periode. Hieronder een beknopt overzicht van al deze maatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen.

Alle actuele info over de regels per sector/type onderneming en alle ondersteunende maatregelen vind je ook op de website van VVSG

Een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) vind je hier.

Let op! De informatie in het overzicht dateert van 03/06/2020. Check via de links ook steeds de meest actuele informatie!

 

Hinderpremie

Voor getroffen ondernemingen en zelfstandigen geldt:

 • Bij volledige sluiting: eenmalige premie van € 4000 en na 5 april bijkomend € 160 per dag.
 • Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van € 2000 en na 5 april € 160 per dag.
 • Een ondersteuningspremie van € 2000 voor ondernemingen die bij de doorstart na de versoepeling van de coronavirusmaatregelen een omzetdaling ervaren van meer dan 60 procent ten opzicht van dezelfde periode in 2019.       
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Ook een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst, heeft recht op deze premie.
 • Dit geldt ook voor een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-ingeschrevene in dienst
 • Aanvraag in te dienen binnen de maand na afloop verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).  Dit kan via deze link

Meer info

 

Afbetalingsplan voor belastingen

 • De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn.
 • Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Btw
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Werkgeversbijdragen
 • Na de aanvraag van je afbetalingsplan verkrijg je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
 • Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij jouw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen jouw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Meer info

 

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:

 • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
 • Vermindering van sociale bijdragen
 • Vrijstelling van bijdragen
 • Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen bel of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
 • De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien je een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Meer info

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering aanvragen:

 • € 1291,69 per maand zonder gezinslast
 • € 1614,10 per maand met gezinslast
 • Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting hebben zelfstandigen in hoofdberoep recht op een volledige uitkering
 • Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal, dat volgt op het kwartaal waarin je jouw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. Aan te vragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Meer info

 

Kmo-groeisubsidie

 • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject, kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
 • Max. € 50 000 subsidie per jaar per groeitraject
 • De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Meer info

 

Schaderegeling

 • Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare of seizoensproducten, of in de reis- en evenementensector. 
 • Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later.

Meer info

 

Handelshuurlening

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Door de bijhorende liquiditeitsproblemen hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen. 

De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Meer info

Zelfstandigen in bijberoep

Hier is momenteel nog wat onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen. Alvast dit:

 • Vermindering van sociale bijdragen
  • Als zelfstandige in bijberoep kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds vóór 31 maart 2020 (de vervaldag van dit kwartaal).
 • Hinderpremie
  • De Hinderpremie is ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien zij omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Meer info

 

Tijdelijke werkloosheid

Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert nu naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch en duurt even lang als vroeger ( drie tot vier weken).

Tijdelijk werkloos gestelde werknemers

 • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
 • Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
 • Bovenop de uitkering € 5,63 per dag erbij (= € 150 per maand).
 • De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
 • Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal € 2 per dag, betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.
 • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, je hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.

Daarnaast wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen € 90 en € 150.

Meer info op de website van Unizo
Meer info over de water-, gas- en elektriciteitsfactuur
Meer info over de aanmoedigingspremies

 

Overheidsopdrachten

Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

 

Waarborgregeling

 • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden overbruggingskredieten gewaarborgd blijven, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
 • Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
 • Indien je gebruik wenst te maken van de waarborgregeling, neem je contact op met de bank of leasingmaatschappij.

Meer info

 

Uitstel van betaling en garantieregeling

Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren, slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar, voor wat betreft bestaande kredieten en nieuwe kredieten:

Bestaande kredieten

 • Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling vragen t.e.m. 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt ook voor mensen met een hypotheeklening.

Nieuwe kredieten

 • Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd tot 30 september 2020 een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.

Meer info

 

Horeca

 • Het Waarborg - & Sociaal Fonds verleent uitstel voor de betaling van de voorschotten op de eindejaarspremies. Voor de eerste 2 trimesters van 2020 worden geen verwijlinteresten aangerekend in geval van laattijdige betaling van de voorschotten. De uiterste betaaldatum wordt 15 oktober 2020
 • Auteurs bieden een solidariteitsbijdrage aan horecazaken die overeenstemt met 1 maand auteursrechten. Vanaf 4 mei is deze solidariteitsbijdrage eenvoudig en snel aan te vragen via de website van het uniek platform Unisono. Deze bijdrage wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald via een creditnota. Meer info

 

Schrijf je gratis in op koopinjebuurt.be

Om lokaal kopen te stimuleren, lanceerde de Vlaamse Overheid het platform koopinjebuurt.be. Als je bent geregistreerd op het Winkelhierplatform van UNIZO, dan sta je automatisch ook op www.koopinjebuurt.be. Elke onderneming met een Belgisch ondernemingsnummer kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Na inschrijving word je automatisch opgenomen in de databank van koopinjebuurt.be en verschijn je ook in de zoekopdrachten. Zeker doen dus!