Mechelen heeft zich de voorbije decennia in Vlaanderen en de rest van de wereld op de kaart gezet. Onder meer omwille van haar bruisende kunst- en cultuurleven. Als kunststad profileert Mechelen zich nadrukkelijk tussen de andere centrumsteden. Toch zijn er nog heel wat uitdagingen om Mechelen als cultuurstad te versterken. Samen met jou willen we graag nadenken over hoe we deze uitdagingen kunnen aanpakken.
Stad Mechelen nodigt je daarom zaterdag 29 oktober 2022 uit op Mechelen Cultuurstad.

Deze thema’s komen aan bod:

  • Iedereen praat mee over cultuur
  • Iedereen heeft genoeg ruimte voor cultuur
  • Iedereen werkt mee aan een duurzame toekomst voor cultuur

Enkele inspirerende presentaties uit het bovenlokale werkveld leiden de thema’s in.
Daarna kan iedereen zijn ideeën, feedback en input delen aan de gesprekstafels.

Wil je graag mee nadenken over het cultuurbeleid van de stad Mechelen?

Schrijf je dan in voor 23 oktober 

Thema’s

  1. Iedereen praat mee over cultuur

Tijdens Mechelen Cultuurstad 2021 werden de drempels om deel te nemen aan cultuur in kaart gebracht en grondig besproken. Nu gaan we op zoek naar hoe alle betrokken Mechelaars een stem kunnen krijgen in het cultuurdebat. Deze sessie focust op betrokken zijn bij cultuur. Wij willen in dialoog gaan met cultureel-actieve burgers en spelers, hun perspectieven samenbrengen, maar ook de minder gehoorde stemmen aan het woord laten. Hoe kunnen we meerstemmig vormgeven aan het Mechelse cultuurbeleid? Hoe kan naast de dominante stem de tegenstem een meerwaarde bieden? Niet iedereen is altijd in staat om zijn stem te laten horen. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe we alle perspectieven, de kritische en de maatschappelijk relevante, kunnen samenbrengen. Zo kunnen we de verschillende stedelijke partners en Mechelaars die bij cultuur betrokken zijn aan het woord laten en bouwen aan een gedragen cultuurbeleid.

Het Mechelse cultuurbeleid wil toewerken naar een model waarin we gastvrijheid, ruimte voor nuance en engagement met elkaar verbinden. Concreet willen we in 2025 starten met een nieuw inspraakmodel. Hoe moet dit er volgens jou uitzien, met wie moeten we samenwerken om dit te realiseren, op welke manier en over welke thema’s wil jij inspraak verlenen?

  1. Iedereen heeft genoeg ruimte voor cultuur

Stad Mechelen investeert sterk in nieuwe culturele infrastructuur. Tegen 2024 wordt de cultuursite gerenoveerd, realiseren we een nieuwe podiumzaal in de Predikherenkerk en creëren we extra atelier-, toon- en presentatieruimtes in het nieuwe socio-culturele centrum mARTa. Daarmee schalen we de capaciteit van ons aanbod sterk op in het stadscentrum. Daar komen twee uitdagingen bij kijken.

Eerst en vooral willen we op zoek gaan naar creatieve manieren rond het gebruik van deze ruimtes, rond participatie en rond gedragenheid van de gebruikers. Wanneer we al die ruimte gaan delen met diverse partners vraagt dat sterke ondersteuning in de vorm van personeel, slimme digitale toepassingen en burger-engagement. Verschillende vragen komen daarbij naar boven: hoe realiseer je deze gedeelde verantwoordelijkheid? Wat is er nodig om ruimte, mensen en engagement te verbinden?

Daarnaast is de spreiding van ruimte naar de wijken en dorpen, samen met de vraag naar specifieke functies (bv. atelier- en creatieruimte), ook een uitdaging. Hoe gaan we om met vragen rond renovatie van verouderde culturele infrastructuur, tijdelijke invulling van leegstaande panden en herbestemming van kerken? Er is nood aan een kader om externe infrastructuurvragen te beoordelen. Zo kunnen investeringen van de stad beter worden gesitueerd en beargumenteerd (bv. is er inderdaad een tekort aan ‘zalen’ en zo ja: aan welke soort, waar en voor wie, …).

Rond deze twee uitdagingen zal er de komende jaren gewerkt moeten worden zodat er een stedelijk beleid kan worden ontwikkeld over culturele infrastructuur.

  1. Iedereen werkt mee aan een duurzame toekomst voor cultuur

‘Sustainability is the art of living well, within the ecological limits of a finite planet. Art is more than an instrument in this process. It’ the nature of it.’ Prof. Tim Jackson  

Duurzaamheid gaat om meer dan enkel het ecologische; het gaat om het creëren van een wereld waar iedereen in vrede en succes kan leven. De Verenigde Naties creëerden hiervoor in 2015 de Sustainable Development Goals (SDGs) of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 17 doelstellingen die klaar en duidelijk stellen dat een eind maken aan armoede hand in hand gaat met aandacht voor gezondheid, onderwijs, minder ongelijkheid en economische groei. Met behulp van deze 17 SDGs werkt België, maar ook Stad Mechelen aan een beter wereld.

Ook binnen het Mechelse culturele veld werken vele partners achter de schermen aan duurzaamheid. De stedelijke diensten en organisaties in Mechelen geven in hun werking aandacht aan verschillende soorten van duurzaamheid. Met de UiTPAS zetten Mechelse vrijetijds- en sociale partners in op gelijke kansen en armoedebestrijding, Museum Hof van Busleyden recupereert haar scenografisch materiaal voor meerdere tentoonstellingen, projecten zoals mARTa en De Grond der Dingen combineren vaak sociale én ecologische strategische duurzaamheidsdoelstellingen in één traject en Erfgoedcel Mechelen toetst in haar beleidsplan al haar doelstellingen en acties af aan de SDGs.

In de strategische visienota erfgoed is ecologische duurzaamheid één van de speerpunten. Het vormt volgens minster Jambon de kern van de erfgoedwerking omdat het bewaren en doorgeven van wat we waardevol vinden op zich duurzaam is. Binnen de visienota van de kunsten wordt duurzaamheid vooral benaderd als maatschappelijk thema en als manier om de meerstemmigheid van het veld te consolideren. Pulse Transitienetwerk, dat de kennis en praktijken van duurzame ontwikkelingen binnen jeugd, sociaal cultureel werk, kunsten, erfgoed en media met elkaar wil verbinden, gaat nog een stap verder. Het ziet deze domeinen als de gangmakers van de verandering in de samenleving.

De vraag is dan niet alleen hoe wij als cultuursector duurzamer kunnen zijn, maar ook hoe we een rol kunnen opnemen in de transitie naar een rechtvaardige en duurzame samenleving. Het is de wens van het Mechels Kunstenoverleg om zich te engageren in Greentrack zodat ze zich, net zoals zovele culturele partners in Vlaanderen, inzetten om de kunstsector ecologischer en duurzamer te maken. Daarmee zetten we de toon voor Mechelen!

Programma

10u: Onthaal in Het Predikheren

Deel I

10.30u: inleiding door schepen van cultuur, Björn Siffer en directeur Vrije Tijd, Steven Defoor
10.45u: Presentatie ‘Iedereen praat mee over cultuur’ in Kazerne Dossin
11.05u: Plenair gesprek 
12.15u: Lunchpauze in Het Predikheren

Deel II

13.20: Presentatie ‘Iedereen heeft genoeg ruimte voor cultuur’ in Het Predikheren
13.40u: Gesprekstafel Ruimte

13.20u: Presentatie ‘Iedereen werkt mee aan een duurzame toekomst voor cultuur’ in Kazerne Dossin
13.40u: Gesprekstafel Duurzaamheid

14.40u: Plenair gesprek Ruimte & Duurzaamheid in Het Predikheren

15u: Einde met receptie