Sport is een uitlaatklep. Elke Mechelaar moet dus de kans krijgen om te sporten, ongeacht achtergrond, geslacht, huidskleur of handicap. En iedereen die sport, moet zich goed voelen in zijn/haar/hun club. In sportclubs is er geen plaats voor racisme en discriminatie. Daar maken onze sportclubs nu al werk van en als stad willen we hen hierbij nog extra ondersteunen.

Samen sporten

In sportclubs komen veel verschillende mensen samen. Sport is een belangrijke hefboom voor ontmoeting en integratie. Je leert er respectvol omgaan met elkaar. Daarnaast brengt sporten ook discipline bij, het prikkelt ambitie en stimuleert doorzettingsvermogen. Sporten is dus niet alleen goed voor je gezondheid, je ontwikkelt er ook je sociale vaardigheden en je leert er samenleven.

Clubs nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

Clubbesturen moeten een veilige omgeving creëren zodat hun leden zorgeloos kunnen sporten en hun talenten kunnen ontwikkelen. Steeds meer clubs gaan nog een stap verder en willen naast hun sportief engagement ook expliciet sociale doelstellingen nastreven: kwetsbare jongeren uit hun isolement halen, huiswerkbegeleiding, positief leren omgaan met diversiteit, een actieve rol spelen in het buurtweefsel van hun clublokaal, enzovoort. Dat is een positieve evolutie en dat willen we aanmoedigen.

Extra ondersteuning voor sportclubs

We ondersteunen clubs die meer willen inzetten op diversiteit. We willen dat iedereen de kans krijgt om een sport te vinden die bij hem/haar/hen past. Concreet zetten we dit jaar in op drie actiepunten:

  • We maken werk van de toeleiding van kinderen en jongeren met migratieachtergrond naar de Mechelse sportclubs. Langs de andere kant ondersteunen we sportclubs om deze doelgroepen beter te bereiken.
  • We stimuleren clubs bij de ontwikkeling van een actief diversiteitsbeleid en een antiracisme/antidiscriminatiebeleid.
  • We stellen onze eigen expertise ter beschikking van de Mechelse sportclubs. Daarnaast stellen we ook de expertise van een breed netwerk aan partners open voor de sportclubs.

Diversiteitsovereenkomst voor sportclubs

We vragen aan Mechelse sportclubs om in te tekenen op een diversiteitsovereenkomst. In deze overeenkomst staan algemene principes rond diversiteit, antiracisme en antidiscriminatie. Met de ondertekening gaan de clubs een engagement aan om ook een plan met concrete acties uit te werken. Stad Mechelen zal sportclubs hierin begeleiden en coachen. We ontwikkelen, in samenwerking met partners, een ondersteuningsaanbod. Er komen vormingen, zowel algemeen als op maat van de club. En we brengen de sportclubs samen in een netwerk, zo kunnen ze hun ervaringen delen en leren van elkaar.


Met dit project dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

SDG 3: goede gezondheid en welzijnSDG 10: ongelijkheid verminderenSDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken