Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt via de pers, website, publicaties, ... Dit is actieve openbaarheid. Maar iedere burger kan ook bestuursdocumenten opvragen. Dit noemen we passieve openbaarheid.

Indien je bepaalde bestuursdocumenten wil opvragen of raadplegen, vul je dit aanvraagformulier in.

Welke regelgeving is van toepassing?

De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe het stadsbestuur een aanvraag dient af te handelen, wordt beschreven in het Vlaams bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 Toegang tot bestuursdocumenten.

Meer informatie

Gegevens aanvrager

Ik wil een aanvraag openbaarheid van bestuur doen als *
Ik vraag de openbaarheid aan voor: *

Gegevens van de andere persoon

Omschrijving van de aanvraag

Type informatie

Gaat het om documenten met informatie van persoonlijke aard?

Wijze van openbaarheid

Ik wens de openbaarheid als *
Ik wens de kopie te ontvangen *

Bewijsstukken

Voor inzage van plannen is geen bewijsstuk nodig.

Indien de benodigde bewijsstukken niet zijn bijgevoegd, zal de stad de aanvraag niet behandelen

 • Bij informatie van persoonlijke aard:
  • Voor derden: volmacht van de persoon, rechtspersoon of vereniging, op wie de gevraagde informatie betrekking heeft (niet voor advocaten)
  • Voor ondernemingen: statuten van de onderneming
 • Bij een kopie van bouwplannen van uw eigendom: een kopie van de eigendomsakte.
 • Bij een kopie van bouwplannen van een pand dat niet uw eigendom is:
  • een volmacht van de eigenaar
  • een kopie van de identiteitskaart van de eigenaar
  • een kopie van de eigendomsakte van de eigenaar

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Normaal wordt je aanvraag ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de wet echter dat de openbaarmaking niet kan. Er wordt onderzocht of er geen uitzonderingsgronden (bijvoorbeeld wet op de privacy) van toepassing zijn.
De algemeen directeur neemt een beslissing binnen de 20 dagen nadat de aanvraag in het register is ingeschreven. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is). Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de algemeen directeur.