De persoon die het probleem aankaart bij de dienst burenbemiddeling heeft geen bevoorrechte positie. Beide partijen worden gelijkwaardig behandeld door de bemiddelaars. 

Wat verteld wordt tijdens de bemiddeling kan niet gebruikt worden als bewijsmateriaal in een gerechtelijke procedure. Beide partijen krijgen nooit een schriftelijk bewijs mee. Afspraken gebeuren tussen beide partijen onderling. De nadruk ligt op het herstel van de communicatie. Bewijzen leveren van de gesprekken aan derden (bv. sociale verhuurkantoren, politie, vredegerecht, …) schaadt het vertrouwelijk karakter en de onpartijdigheid. 

De burenbemiddelaars lossen de problemen niet op en nemen geen standpunt in. Ze trachten de communicatie tussen beide partijen op te starten en/of te herstellen. De bemiddelaars sturen het gesprek en bewaken dat de dialoog tussen partijen onderling op een rustige en beleefde manier verloopt. Door samen naar een oplossing te zoeken is de kans groter op een positieve en open burenrelatie. 

De gemaakt afspraken zijn niet afdwingbaar. Buren kunnen wel op basis van wederzijds vertrouwen onderling afspraken maken. Vanuit burenbemiddeling is er geen opvolging wanneer partij x of y de afspraken niet naleeft.