De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De GECORO geeft adviezen op vraag van het college of de gemeenteraad n.a.v. een wettelijke procedure (bv. bij de opmaak van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen), of op eigen initiatief.

Raadpleeg de samenstelling van de GECORO 2013-2018

De GECORO vergadert gemiddeld één keer per maand.

Samenstelling GECORO 2019-2024

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt elke 6 jaar samengesteld.  De werkingsperiode van deze adviescommissie valt samen met de bestuursperiode van de gemeenteraad.

De leden van de GECORO zijn enerzijds deskundigen in ruimtelijke ordening en anderzijds vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Voor Mechelen zijn volgende maatschappelijke geledingen uitgekozen: verenigingen rond natuur en milieu, werkgevers, werknemers, handelaars, landbouwers, mobiliteit, relatie kind/jeugd en ruimtelijke ordening.

Voor de maatschappelijke geledingen worden specifieke verenigingen en organisaties aangeschreven om een kandidaat (en plaatsvervanger) voor te dragen.

Tweede oproep deskundigen GECORO

In de zoektocht naar een geschikte deskundige en plaatsvervanger voor alle disciplines lanceren we een nieuwe oproep voor kandidaten in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Voor de periode 2019-2024 is de stad Mechelen op zoek naar gemotiveerde deskundigen nl.

 • 1 architect-stedenbouwkundige
 • 1 architect (via AMO)
 • 1 ruimtelijk planner
 • 1 landschapsarchitect
 • 1 mobiliteitsdeskundige
 • 1 deskundige milieu/duurzaamheid
 • 1 deskundige sociaal-ruimtelijke planning of ruimtelijk planner met achtergrond sociaal-ruimtelijke planning
 • 1 deskundige erfgoed
 • 1 deskundige wonen
 • 1 deskundige klimaat/energie

Voor ieder lid is er ook een plaatsvervanger nodig.

Profiel van de kandidaten:

 • Professioneel bezig met ruimtelijke ordening, zoals ruimtelijke planning, landschappelijke of stedenbouwkundige inrichting, verkeerskunde, ruimtelijk onderzoek, milieu-effecten, sociale geografie, ...
 • Voldoende beschikbaar en gemotiveerd om rapporten door te nemen, te vergaderen en tot een advies te komen, steeds met de geldende ruimtelijke structuurplannen en de Beleidsplannen Ruimte voor ogen.
 • Voldoende onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Dit wil zeggen dat hij/zij voldoende afstand kan nemen van politiek, maar niet noodzakelijk politiek onafhankelijk of ongebonden dient te zijn.
 • Heeft voeling met wat in onze stad leeft.
 • Woont of werkt bij voorkeur in Mechelen.

Het decreet lokaal bestuur (vroeger gemeentedecreet) bepaalt dat ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. De stad doet dan ook een warme oproep naar vrouwen om hun kandidatuur te stellen.

Ben jij die geschikte deskundige?

Stuur dan je kandidatuur naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van het secretariaat GECORO, Grote Markt 21, 2800 Mechelen of mail naar gecoro@mechelen.be

Naast een duidelijke motivering en cv vermeld je ‘kandidatuur GECORO’ in je brief. Indienen kan nog tot en met maandag 27 mei 2019.

 Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 015 29 80 30 of via gecoro@mechelen.be.