STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

1 maart 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 1 MAART 2021 via Microsoft Teams aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

 OPENBARE ZITTING

ACT1.  D. Tuypens - Sluiting loketten Nekkerspoel - toekomstige invulling stations Mechelen.

ACT2.  S. Deleus - Imact van Corona op de basisrechten van de Mechelaar.

1.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 22 januari 2021, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, tot wijziging van het horecareglement naar aanleiding van de corona-crisis.

2.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit burgemeester van 15 februari 2021 tot opheffing van het besluit burgemeester van 12 februari 2021 houdende de toelating om zich op de natuurijspiste van de Bleukensweide te Leest te begeven om te schaatsen.

3.       Gezondheidsbeleid. Goedkeuring ‘Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap zorg en Gezondheid naar de gemeente Mechelen  en OCMW Mechelen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie’.

4.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2020 van kerkfabriek Emmaüs.

5.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2020 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

6.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2020 van kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie.

7.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2020 van kerkfabriek Catharina.

8.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2020 van Protestantse Kerk Mechelen-Zuid.

9.       Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement inzake parkeren met het oog op de uitbreiding van de blauwe zone, met ingang vanaf de vijfde dag na bekendmaking van dit reglement en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

10.    Financiën-belastingen. Vaststelling retributiereglement betreffende de levering van prestaties door stadsdiensten, met ingang vanaf 8 maart 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

11.     Financiën. Principieel akkoord tot onvoorwaardelijke en onherroepelijke hoofdelijke borgstelling voor de terugbetaling van alle bedragen die door Zorgbedrijf Rivierenland verschuldigd zouden zijn ten gevolge van de aankoop van de sites Zwartzustersvest, Lisdodde en Roosendaelveld.

12.     Bestuur.  
1)    Aanvaarding ontslag lid raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
2)    Benoeming nieuw lid raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

13.     Bestuur. Voordracht nieuw lid raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVAREM.

14.     Bestuur. Aanduiding nieuw lid algemene vergadering VVV Mechelen vzw.

15.     Bestuur. Aanduiding nieuwe effectieve afgevaardigde in de algemene vergadering  vzw Regionaal Landschap Rivierenland.

16.     Bestuur. Aanduiding nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering Bosgroep Antwerpen-Zuid vzw.

17.     Bestuur. Aanduiding nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ecoso vzw.

18.     Informatieveiligheidsbeleid. Goedkeuring beleidsnota 'Informatieveiligheid & Gegevensbescherming voor stad en OCMW Mechelen'.

19.     Leefmilieu. Goedkeuring oprichting milieu- en klimaatraad.

20.     Duurzame ontwikkeling.  
1)    Goedkeuring toetreding stad Mechelen tot de “political board” van het Europese burgemeestersconvenant.
2)    Aanduiding afgevaardigde als lid van de “political board” van het Europese burgemeestersconvenant.

21.     Cultuur. Bovenlokaal cultuurproject Stroom op de Vaart 2021-2023.
1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Bamm! en stad Mechelen.
2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven en stad Mechelen.

22.     Erfgoed. Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen en stad Lier inzake bewaargeving archeologisch ensemble 2019H284 Lier – Deensestraat aan het erkend onroerenderfgoeddepot van de stad Mechelen.

23.     Jeugd.  
1)    Goedkeuring huurreglement voor de multifunctionele ruimtes van het douanegebouw.
2)    Goedkeuring aangepaste overeenkomst voor het gebruik van stadslokalen door verenigingen van een gedeelte van het pand Douaneplein 2/4 te Mechelen.

24.     Tewerkstelling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en stad Mechelen: ‘Samen sterk voor lokaal werk in 2020-2025’.

25.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst inzake dienstverlening aangepast vervoer met vzw Vlotter, afdeling Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Rolkar Rivierenland, voor de periode 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

26.     Mobiliteit. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Antwerpen voor de aanleg en het onderhoud van de fietsostrade langs de spoorlijn Mechelen – Zemst.

27.     Mobiliteit. Goedkeuring overeenkomst tussen Kerkfabriek Catharina en stad Mechelen met het oog op uitbetaling toelage voor aanleg buurtparking in de Gasthuisveldstraat (2de afdeling, sectie B, nummer 290 T 22).

28.     Mobiliteit. Goedkeuring overeenkomst voor ter beschikking stellen van een stadslokaal Kanunnik De Deckerstraat 37 (1 lokaal – gelijkvloers) aan Bpost met het oog op een zero emissie stadsbelevering.

29.     Mobiliteit. Goedkeuring subsidiereglement ‘Deelmobiliteit voor ondernemers’ met ingang van 1 maart 2021.

30.     Openbaar domein. Verkoop door de stad aan het Vlaams Gewest van gronden voor de herinrichting van de kruispunten R6/Antwerpsesteenweg (N1) en R6/Liersesteenweg (N14) te Mechelen.

31.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de stad, PIDPA en Woonpunt Mechelen inzake het uit te voeren project 'Heraanleg Kruisbaan'.

32.     Openbaar domein. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek  2021-OO-PP-782 inzake de opdracht 'Aanstelling van een ontwerper voor een haalbaarheidsstudie voor een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur voor de Liersesteenweg (tussen R12 en R6) en voor de opmaak van een ontwerp van de Liersesteenweg (tussen R12 en Ieperleestraat)'.

33.     Stadsontwikkeling. Aankoop van de woning Bautersemstraat 72 te Mechelen met het oog op de realisatie van de ontsluitingsstructuur Ragheno-site.

34.     Openbaar domein. Principiële goedkeuring tot verlegging van buurtweg nr. 28 nabij de Heirstraat te Heffen.

35.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot openbare verkoop via het onlineplatform Biddit.be van de woning Kalverenstraat 31 te Mechelen.

36.     Vastgoedbeleid. Vestiging van erfdienstbaarheden tussen de stadseigendommen gelegen hoek Kanunnik De Deckerstraat / Klein Begijnhof en het kinderdagverblijf Klein Begijnhof 1 te Mechelen. 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

36-2.   D. Tuypens - Lokaal station Nekkerspoel.

36-3.   F. Perdaens - Mechelse taxibedrijven inzetten voor vlotte vaccinatie.

36-4.   H. Riffi - Huwen in openlucht.

36-5.   H. Riffi - Kandidaat Europese hoofdstad van de vrijwilliger.

36-6.   H. Riffi - De gele doos de snelste weg naar je medische info.

36-7.   H. Riffi - Hervorming OOM.

36-8.   T. Verbeurgt - Actieplan zwemleerachterstand.

39-9.   T. Verbeurgt - Studie Hannah Arendt Instituut naar impact Mechels model.

 

Vragen

V1.     J. Verbergt - Fietsstraat in Hombeek - schriftelijk antwoord college.

V2.     K. Delrue - Stedenbouwkundige verordening m.b.t. faciliteren inpandige fietsenstallingen.

V3.     F. Creyelman - Malinas-afspraken met in Mechelen gevestigde handelszaken - schriftelijk antwoord college.

V4.     F. Creyelman - Omvorming domiciliekamer tot studentenkamer - belastingteruggave - schriftelijk antwoord college.

V5.     D. Tuypens - Accomodatie Mechelse amateur toneelgezelschappen  - schriftelijk antwoord college. 

V6.     F. Perdaens - Communicatie vaccinatie - schriftelijk antwoord college.

V7.     H. Riffi - Mechelen-Noord - Mobiliteit en groen - schriftelijk antwoord college.

V8.     F. Bennasser - Openingsuren fietsotheek - schriftelijk antwoord college.

V9.     T. Verbeurgt - Bronmaling Sint-Katelijnestraat - Sint-Katelijnekerkhof - Schuttevee - schriftelijk antwoord college.

 

BESLOTEN ZITTING

37.     Gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Aanstelling vaststellende ambtenaren in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en tot beëdigd ambtenaar in het kader van het belastingreglement inname openbaar domein.