STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

2 maart 2020

AGENDA VOLLEDIG

 Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 2 maart 2020 aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Gelieve, mevrouw, mijnheer, deze vergadering te willen bijwonen.

                                                                                                                                   Fabienne Blavier
                                                                                                                                   Voorzitter

 OPENBARE ZITTING

1.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

2.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2019 van de kerkfabriek Emmaüs.

3.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.

4.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter.

5.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2019 van de kerkfabriek Lieve Vrouweparochie.

6.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2019 van de kerkfabriek Catharina.

7.       Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

8.      Financiën. Aktename overeenkomst nr. 20/007 tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de stad Mechelen tot het verlenen van een machtiging voor aanslagjaar 2020 tot en met 2024 tot het bekomen van de lijst met inwoners van de stad die een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging genieten.

9.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het AGB Energiepunt Mechelen.

10.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met J@M vzw-evap Kinder- en tienerwerkingen Mechelen voor het werkjaar 2020.

11.     Huisvestingsmaatschappijen. Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken cvba-so. Goedkeuring van de overname van 184 aandelen vanwege het OCMW door de stad.

12.     Bestuur. Aktename verslagen algemene vergadering van 23 september 2019 en 13 december 2019 van Welzijnsvereniging Audio.

13.     Bestuur. Delegatie beslissingsbevoegdheid in het kader van Europese projectsubsidies naar het college van burgemeester en schepenen voor zover de cofinanciering door de stad niet meer bedraagt dan € 500.000 en kan ingepast in de goedgekeurde meerjarenplanning.

14.     Bestuur. Gemeentelijke aanvullende reglementen betreffende de politie over het wegverkeer. Goedkeuring delegatie bevoegdheid naar college.

15.     Dierenwelzijn.  
1)    Goedkeuring van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met Dierenbescherming Mechelen voor het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren.
2)    Goedkeuring van de aangepaste overeenkomst inzake de aanpak van de zwerfkattenproblematiek met de Dierenbescherming Mechelen vzw.

16.     Dierenwelzijn. Goedkeuring subsidiereglement voor het steriliseren/castreren van huiskatten 2020.

17.     Ondernemershuis. Goedkeuring huishoudelijk reglement Oh! Mechelen, met ingang van 3 maart 2020.

18.    Onderwijsondersteuning. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 'zwembadvervoer en vervoer in het kader van de voor- en naschoolse opvang' (intern leerlingenvervoer) januari 2020 - december 2020.

19.     Erfgoed. Goedkeuring convenant tussen de stad Mechelen en het  Speelgoedmuseum vzw voor de periode 2020-2021.

20.     Musea. Goedkeuring van de borgstelling voor de investeringslening voor de nieuwbouw van het Speelgoedmuseum voor een bedrag van 2.000.000 euro over een periode van 20 jaar bij ING bank.

21.     Erfgoed. Goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen, vertegenwoordigd door Musea & Erfgoed Mechelen, en de kerkbesturen van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, de Sint-Romboutskathedraal en de Jezuïetenkerk van Leliëndaal, betreffende de inventarisatie roerend erfgoed historische kerken in Mechelen.

22.     Toerisme. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Rupelstreek vzw 2020-2025.

23.     Sport. Goedkeuring overeenkomst tussen de provincie Antwerpen en de stad Mechelen betreffende de renovatie atletiekpiste in het provinciaal sport- en recreatiedomein (PSRC).

24.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Vlotter Facilities, afdeling DAV Rolkar Rivierenland, en stad Mechelen m.b.t. de dienstverlening van aangepast vervoer.

25.     Sociaal Beleid.  
1)    Goedkeuring nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'
2)    Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties tot 31.12.2020.
3)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties voor de periode 2020-2022.

26.     Mobiliteit. Goedkeuring aangepast en geactualiseerd reglement autoluwe binnenstad, laatst goedgekeurd in zitting van 27 juni 2017.

27.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van de naam Emilie Frescostraat voor de nieuw aan te leggen wegenis voor het project gelegen nabij de Kapelleblokstraat/Auwegemvaart te Mechelen.

29.    Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor de inrichting van de publieke ruimte, met weginfrastructuur (verhardingen, riolering, groenaanleg), op een terrein met als adres Kerkenbos-Beukeboomstraat-Vrijvelden-Geitenberg, Mechelen-Muizen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

30.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het verkavelen van een terrein met de aanleg van een buurtpark, gelegen te Caputsteenstraat zn en Pasmolenstraat zn te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

31.     Ruimtelijke ordening. Voorlopige vaststelling van 9 deelplannen en een onteigeningsplan in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Zonevreemde Recreatie'
1)    Deelplan 1: Chiro Muizen
2)    Deelplan 2: VVKSM Parsifal
3)    Deelplan 3: Life Style Center
4)    Deelplan 4: Mechelse Kolveniersgilde
5)    Deelplan 5: F.C. Zennester
6)    Deelplan 6: Gemeentelijk Basketveld Kruisbaan
7)    Deelplan 7: SK Heffen
8)    Deelplan 8:  Gemeentelijk Basketveld Marterstraat
9)    Deelplan 9:  Sportcluster Vrijbroekpark
10)  Onteigeningsplan en projectnota deelplan 'Sportcluster Vrijbroekpark'

33.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring brownfieldconvenant, aan te gaan tussen de Vlaamse Regering, PSR Brownfield Developers NV, Tervia's NV, Stad Mechelen en Ovam, inzake het brownfieldproject "165. Mechelen Inofer-Trapsite".

34.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg inzake de ontwikkeling van een brug voor gemotoriseerd vervoer en de realisatie van een vaste voetgangers- en fietsersbrug op de Keerdok/Eandissite.

35.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomsten/aktes inzake het stadsvernieuwingsproject Tinel:
- Onderhandse verkoopsovereenkomst project Tinel Fase 1: Commerciële ruimte in gebouwen Maigret en Poirot.
- Onderhandse verkoopsovereenkomst project Tinel Fase 2: 5 eengezinswoningen in gebouw Holmes.
- Goedkeuring Quotiteitentabel/grondaandeel project Tinel Fase 2 Mechelen. 

36.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring addendum 2 bij de gebruiksovereenkomst tussen N.V. Willemen Groep (eigenaar) en de stad (gebruiker) inzake de fietsenstalling op het binnengebied van de Varkensstraat.

37.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring addendum bij de huurovereenkomst van het evenementencomplex De Nekkerhal.

Vragen

V1.     A. Delvoye - Zwaar verkeer Battelbrug.
V2.     F. Perdaens - Inzetten van Mechelse kanalen voor senioren.
V3.     D. Tuypens - Opvolging faillissement CG Power Systems.
V4.     T. Verbeurgt - Verhuis beachvolley en kinderstrand.
V5.     B. Delanoeije - Invoering biodiversiteitstoets.
V6.     H. Riffi - Omvorming Sint-Albertuskerk tot ontmoetingscentrum.