STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD
4 september 2018

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

1.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening van 6 juli 2018, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van "Dijlefeesten" op 27, 28 en 29 juli 2018 en de onttrekking van de Minderbroedersgang aan het openbaar domein.

Bekrachtigd 

2.       Politieverordeningen. Vaststelling van de politieverordening tot instelling van veiligheidsperimeters en het opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende supporters bij thuiswedstrijden van YR KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico.

Goedgekeurd 

3.       Politieverordeningen. Vaststelling van aanvullende reglementen met betrekking tot verkeersreglementering in volgende straten ingevolge de heraanleg van het dorpshart te Hombeek : 1) Sint-Martinusstraat 2) Sint-Maartensplein 3) Diepestraat 4) Stationsplein.

Goedgekeurd

4.       Politieverordeningen. Vaststelling van een aanvullend reglement met betrekking tot Sint-Martinusstraat (tussen Sint-Maartensplein en Gemeentestraat) en Sint-Maartensplein, voor invoering statuut woonerf.

Goedgekeurd 

5.       Politieverordeningen. Vaststelling aanvullende reglementen betreffende: - Verlaging snelheid van 50 naar 30 km/u op Koningin Astridlaan, parallelle ventwegen intra en extra muros. - Verlaging snelheid van 70 naar 50 km/u op zuidelijke Ring R12 van Keizerstraat tot Battelsesteenweg (N16a).

Goedgekeurd 

6.       OCMW-verenigingen. Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio, een vereniging opgericht in toepassing van titel 8 van het OCMW-decreet.

Goedgekeurd 

7.       OCMW-verenigingen. Advisering jaarrekening 2017 OCMW-vereniging Audio.

Goedgekeurd  

8.       Autonome Gemeentebedrijven - Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC). Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan AGB MAC voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.

Goedgekeurd 

9.       Extern verzelfstandigde agentschappen. Aktename jaarrekening 2017 van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw). 

Aktename 

10.     Financiën-toezicht. Aktename verantwoordingsnota’s dotatie 2017 ingediend door fracties van de gemeenteraad.

Aktename 

11.     Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2017 van de kerkfabriek Lieve Vrouw.

Gunstig geadviseerd 

12.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van Jeugdzorg Emmaüs vzw, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename 

13.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van Agentschap Integratie en Inburgering (Huis van het Nederlands Provincie Antwerpen vzw), betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename 

14.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van vzw Regionaal Landschap Rivierenland, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename 

15.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van Vzw De Maan, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename 

16.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van Vzw Mechelen MeeMaken, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

17.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van vzw School in Zicht, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename 

18.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van vzw Rojm, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename 

19.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening vzw Torens aan de Dijle, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename 

20.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van cvba Woonpunt Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename 

21.     Financiën. Goedkeuring stadswaarborg aan de concessiehouder horeca Predikherenklooster voor de financiering van de keuken en de keukeninstallaties in het horecagedeelte (onroerend gedeelte door bestemming) van het Predikherenklooster.

Goedgekeurd 

22.     Financiën. Goedkeuring van de lijst van erkende waarnemers en vervangers van de financieel directeur voor het geval deze afwezig is.

Goedgekeurd 

23.     Diversiteit. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Vlaams netwerk ter bestrijding van racisme en discriminatie (‘European Coalition of Cities against Racism’ - ECCAR).

Goedgekeurd 

24.     Diversiteit. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en het Agentschap Integratie & Inburgering (AII) in het kader van het lokale diversiteitsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018.

Goedgekeurd 

25.     Onderwijsondersteuning. Goedkeuring geactualiseerde statuten Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M. Leerplichtonderwijs).

Goedgekeurd 

26.     Onderwijsondersteuning. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en CBE Open School vzw in het kader van uitvoering van het programma “verhogen van digitale geletterdheid” (periode 01-09-2018 tot 30-06-2019)”.

Goedgekeurd 

27.     Onderwijsondersteuning. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw  (programma "Schooltijd") voor de periode 01-07-2018 tot en met 30-06-2019.

Goedgekeurd 

28.     Economie. 

1)    Goedkeuring verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

2)    Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 april 2018 – agendapunt 12 houdende de goedkeuring van de verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Goedgekeurd 

29.     Sociale tewerkstelling. Goedkeuring "samenwerkingsovereenkomst wijk-werken" met Igemo betreffende de organisatie van het wijk-werken in de regio Rivierenland.

Goedgekeurd 

30.     Sociaal Beleid. Goedkeuring “Stedelijk gebruiksreglement Zorgparking Mechelen”.

Goedgekeurd

31.     Mobiliteit. Goedkeuring concessieovereenkomst Blue Corner.

Goedgekeurd

32.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen (voor de uitvoering van wegeniswerken met overdracht naar de stad als private wegenis met een publiek karakter) op een terrein met als adres Schijfstraat 82-84-86.

Goedgekeurd 

33.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning, voor de aanleg van een fietspad tussen de Tivolilaan en de site van het nieuwe ziekenhuis.

Goedgekeurd 

34.     Ruimtelijke ordening. Definitieve vaststelling van het nieuwe rooilijn- en innemingsplan wijziging buurtwegtracé chemin nr. 16 te Mechelen gekend als deel van Oude Sint-Gommarusstraat.

Goedgekeurd 

35.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van het BAFO-bestek voor de 3e fase in de procedure voor de verkoop van de percelen Eandistip en het Rode Kruisplein te Mechelen met bouwverplichting Keerdok/Eandis Perceel 1.

Goedgekeurd 

36.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring van de Driepartijenovereenkomst – Fase 2’ voor het PPS-stadsvernieuwingsproject Tinel.

Goedgekeurd 

37.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring compromis houdende eigendomsoverdracht door de heer en mevrouw Van Reempts – Campens aan de stad van een perceel grond (deel van de vroegere vliet Oude Melaan) gelegen Rik Woutersstraat 36.

Goedgekeurd

38.     Vastgoedbeleid. Verlenen door de stad Mechelen aan het AGB SAM van een erfpachtrecht op drie percelen grond gelegen aan de Lotelingstraat te Mechelen/Muizen.

Goedgekeurd 

39.     Vastgoedbeleid. Verlenen door de stad aan het AGB SAM van een erfpachtrecht op twee percelen grond gelegen aan de Jubellaan te Mechelen.

Goedgekeurd 

40.     Openbare werken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig gunningscriterium prijs, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek voor het uitvoeren van wegen en rioleringswerken in de verkaveling Papenhof, fase 2, Tuinwijk – Woonerf 2 en 3.

Goedgekeurd 

41.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen voor de opdracht “Aanstellen externe dienst voor preventie en bescherming op het werk” – bestek 2018-OO-PERS-380, volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Goedgekeurd 

42.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen voor de opdracht “Leveren eerlijk geproduceerde veiligheidsbenodigdheden, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen” volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-UITV-387.

Goedgekeurd 

43.     Overheidsopdrachten. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure “mededingingsprocedure met onderhandeling” inzake de selectieleidraad “Licht als een dienst voor diverse gebouwen Stad Mechelen - selectiefase”.

Goedgekeurd 

44.     Overheidsopdrachten. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure van de open offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-GEBB-353 inzake de opdracht “Onderhoudscontract liften in gebouwen van de Stad Mechelen”. 

Goedgekeurd 

Volgend punt werd in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

45.     Voorstel van K. Geys: Omgeving Huyghebaert.

Voorstel gemeenteraadslid K. Geys verworpen