STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

5 september 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 5 september 2022 om 20.00u ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Maxine Willemsen
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.       Politieke organen-werking.  

1)    Aktename ontslag gemeenteraadslid.
2)    Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een opvolger.

2.       Burgerparticipatie. Voorstel burger. Werkgroep Battels Geraas: 'Leefbaarheid Battel en Noordrand'.

 

3.       Politieverordeningen. Aanpassing aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP), vastgesteld in zitting 16 december 2014, met latere wijzigingen.

 

4.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekeningen 2021 van diverse organisaties en verenigingen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

 

5.       Financiën-toezicht extern verzelfstandigde agentschappen. Aktename jaarrekening 2021 van vzw Brouwgebouw Lamot. 

 

6.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

 

7.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van toegang tot en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

 

8.       Intergemeentelijke samenwerking. Voordracht deskundige voor raad van bestuur IVAREM.

 

9.       Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring hoofdelijke borgstelling rentevrije lening voor Basisschool De Spiegel bij Socrowd CVSO, in het kader van de campagne 'Mechelen Klimaatneutraal'.

 

10.     Energie. Aktename collegebeslissing 18 juli 2022 – agendapunt 26 tot dwingende en onvoorziene uitgaven voor het vastzetten gas- en elektriciteitsprijzen binnen het contract met het Vlaams Energiebedrijf (VEB), in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

11.     Slimme stad. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met IGEMO voor de realisatie van het project ‘Smart Innovation Factory’ in het kader van de oproep 'City of Things 2021'.

 

12.     Onderwijs. Project 'Krachtige scholen'. 

1)    Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Arktos vzw en GO! Scholengroep 5 voor de periode van 6 september 2022 tot 31 augustus 2025.
2)    Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Arktos vzw en APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor de periode van 6 september 2022 tot 31 augustus 2025.

 

13.     Onderwijs. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en SAAMO Antwerpen provincie vzw met het oog op een armoedesensitiever schoolbeleid en een sterke schoolstart voor de periode van 6 september 2022 tot 31 augustus 2023.

 

14.     Onderwijs. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en de onderwijspartners GO! Scholengroep 5 en Komo vzw in het kader van het zwembadvervoer voor de periode van 6 september 2022 tot 31 augustus 2023.

 

15.     Wonen. Adviseren aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen tot en met 30 juni 2023, in het kader van de nieuw op te richten woonmaatschappij op het grondgebied Mechelen-Willebroek.

 

16.     Preventie & veiligheid. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken in het kader van het impulsproject Intrafamiliaal Geweld (IFG).

 

17.     Dierenwelzijn. Goedkeuren aangepaste samenwerkingsovereenkomst met de vzw Dierenbescherming Mechelen voor het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren.

 

18.     Mobiliteit. Toetreden tot raamcontract verkeerskundig onderzoek Provincie Antwerpen.

 

19.     Openbaar domein. Toetreden tot aankoopcentrale Agentschap Wegen en Verkeer m.b.t. de raamovereenkomst voor leveren, plaatsen, uitbreiden, aanpassen, vernieuwen, verplaatsen, verwijderen en onderhouden van driekleurige lichtseininstallaties op kruispunten, knipperlichten, bi-flashinstallaties en bochtafbakeningsborden.

 

20.     Openbaar domein. Vaststellen van de wijze van gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-FO-977 inzake de opdracht '3-jarig raamcontract voor kleine mobiele elektrische afvalzuigmachines'.

 

21.     Openbaar domein. Heraanleg Grote Nieuwedijkstraat - fase 3.

1)    Vaststellen van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-980 inzake de opdracht ‘Grote Nieuwedijkstraat fase 3 - Weg- en rioleringswerken’.
2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken Grote Nieuwedijkstraat.

 

22.     Begraafplaatsen. Vaststellen van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-982 inzake de opdracht 'Omgevingsaanleg modelgraftuin - fase 6'.

 

23.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de straatnaam Ouwen Dokstraat voor de aanleg van de nieuwe wegenis op de site Keerdok.

 

24.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van de padnamen Spinnewielpad en Weefgetouwpad voor een aftakking van de Nekkerspoelstraat / Lakenmakersstraat te Mechelen.

 

25.     Vastgoedbeleid. Goedkeuren addendum bij de overeenkomst tussen stad Mechelen en MEST vzw voor het tijdelijk gebruik van een gedeelte van het gebouw van de voormalige brandweerkazerne, Dageraadstraat 2 te Mechelen.

 

26.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad van een perceel grond gelegen aan de Kreefthoeveweg 29 te Muizen.

 

27.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomst van tijdelijke bezetting (bezetting ter bede) voor de portierswoning Kruidtuin, gelegen Pitzemburgstraat 8 te Mechelen.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

27-2.  K. Den Roover – Optimaliseren van het groenbeleid.

 

27-3.  D. Tuypens – Uitbreiding mobiliteitspakket.

 

27-4.  T. Verbeurgt – Actieplan betaalbaarheid.

 

27-5.  T. Verbeurgt – Fietsroute zaterdagmarkt. 

 

27-6.  T. Verbeurgt – Fix My Street App.

 

27-7.  T. Verbeurgt – Toegankelijkheid bij werken.

 

27-8.  S. Deleus-M. Hendrickx – Herziening mobiliteitsplan.

 

27-9.  S. Deleus-M. Hendrickx-T. Verbeurgt – Heraanleg Vesten.

 

Vragen

 

V1.     D. Tuypens – Opname recht op verhoogde tegemoetkoming / sociaal tarief energie.

 

V2.     T. Verbeurgt – Busverbinding wijk Tervuursesteenweg.

 

V3.     T. Verbeurgt – Toegankelijkheid Mechelse stations.

 

V4.     S. Deleus – Parkeerplaatsen Vesten - Schriftelijk antwoord college - Bijlage

 

 

BESLOTEN ZITTING

 

28.     Juridische zaken. Goedkeuring dadingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en nv SPS, Heffen-Dorp 19, met het oog op een minnelijke regeling van een geschil ten gevolge van rioleringswerken en heraanleg Heffen-Dorp.