STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

6 september 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 6 september 2021 om 20.00u via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

ACT1.  Wateroverlast / Impact project Kantvelde.

 

1.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 25 juni 2021, betreffende het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2021.

2.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 19 juli 2021, betreffende de tijdelijke toelating tot sportief zwemmen in het Keerdok te Mechelen.
3.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 3 augustus 2021, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van Maanrock in het Park op 26, 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van het binnengebied van de Kruidtuin aan het openbaar domein.

4.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 3 augustus 2021, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van Maanrock in het Park - Mirage op 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van de Wollemarkt aan het openbaar domein.

5.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 23 augustus 2021, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van Maanrock in het Park - MOES op 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van Tuin van het OH! en Heembeemd ter hoogte van de tuin van het Oh! aan het openbaar domein.

6.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 23 augustus 2021, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van Maanrock in het Park – Rommy's Zomertuin op 29 augustus 2021 en de onttrekking van de Sinte-Mettetuin aan het openbaar domein.

7.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 23 augustus 2021, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van Maanrock in het Park op 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van het Alice Nahonplein aan het openbaar domein.

8.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 23 augustus 2021, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van Maanrock in het Park op 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van het Cultuurplein aan het openbaar domein.

9.       Bestuur. Verlenging mandaat vertegenwoordiger stad Mechelen in de Raad van Toezicht van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

10.     Welzijnsverenigingen. Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio.

11.     Gezondheidsbeleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het toekennen van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken vanaf 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021 (optie 1) in het kader van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021.

12.     Gezondheidsbeleid. Goedkeuring toelagereglement aankoop CO2 meter naar aanleiding van het coronavirus.

13.     Sociaal Beleid. Goedkeuring stedelijk reglement inzake Coronaherstelfonds voor Mechelse ouderenverenigingen.

14.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

15.     Toerisme. Goedkeuring 'Strategisch Plan Toerisme Mechelen en Sint-Katelijne-Waver 2021-2026'.

16.     Sociale Economie. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching in het kader van het pilootproject ‘samen zoeken naar werk binnen het OCMW Mechelen’, met het oog op een verlenging tot en met 31 december 2021.

17.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring gewijzigde samenstelling GECORO 2019-2024, laatst goedgekeurd in zitting van 21 oktober 2019.

18.     Ruimtelijke ordening
1)    Kennisname ‘Conceptnota Beleidsplan Ruimte Mechelen’.
2)    Kennisname 'Kennisgevingsnota plan-MER horende bij het Beleidsplan Ruimte Mechelen’.

19.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de distributienetbeheerders ex-Eandis betreffende het tijdelijk omgeleid fiets- en wandelpad over de site van Fluvius voor het jaagpad aan de Afleidingsdijle.

20.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring van de princiepsovereenkomst tussen de Stad Mechelen en MG City Station met betrekking tot het projectgebied Ragheno.

21.     Stadsontwikkeling
1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, Pidpa en de Stad Mechelen voor het uitvoeren van de studie 'Herinrichting Vesten te Mechelen: projectnota – projectMER – definitieve herinrichting segment Zuid en segment Antwerpsepoort'.
2)    Goedkeuring studiebestek 'WA/INV/R12/1/S2 Herinrichting Vesten te Mechelen: projectnota – projectMER – definitieve herinrichting segment Zuid en segment Antwerpsepoort' dat zal gepubliceerd worden door AWV.

22.     Mobiliteit. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van bestek 2021-OO-PP-859 inzake de opdracht 'Selectie partner voor pakjesautomaten/slimme lockers'.

23.     ICT. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-ICT-878 inzake de opdracht ‘Archiefbeheersysteem voor het stadsarchief Mechelen’.

24.     ICT. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-ICT-873 inzake de opdracht 'Omgevingssoftware, inclusief handhaving en vastgoedinformatie'.

25.     Gebouwen. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-P&M-853 inzake de opdracht 'Ontwerpopdracht cultuursite Mechelen'.

26.     Facility. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-FAC-870 inzake de opdracht 'Meerjarig raamcontract van voertuigen en machines met onderhoudscontract'.

27.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van de naam Onze-Lieve-Vrouw van Fatimastraat voor de nieuw aan te leggen wegenis (aftakking) voor een verkaveling gelegen nabij de Galgestraat te Mechelen.

28.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van de namen Rik De Saedeleerplein en Antonia Wolversstraat voor de nieuw aan te leggen wegenis op een terrein met als adres N16 te 2800 Mechelen (site Keerdok).

29.     Vastgoedbeleid
1)    Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 29.05.2018 (punt 62) houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de aankoop door de stad tegen de OCWM-vereniging Dodoens en vervolgens verkoop door de stad aan het Zorgbedrijf Rivierenland van het gebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen Zwartzustersvest 47 te Mechelen.
2)    Goedkeuring van de aangepaste overeenkomst inzake de overdracht door de Welzijnsvereniging Dodoens aan de stad Mechelen en vervolgens de verkoop door de stad Mechelen aan het Zorgbedrijf Rivierenland van het gebouw met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Zwartzustersvest 47 te 2800 Mechelen.

30.     Vastgoedbeleid. Kosteloze overdracht door de bvba Spreeuwenhof aan de stad van een perceel grond gelegen aan de Wupstraat te Mechelen/Muizen voor inlijving bij de openbare wegenis.

31.     Vastgoedbeleid. Kosteloze overdracht door cv Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken aan de stad van twee percelen grond gelegen aan de Boerenkrijgstraat/Zonnestraat te Mechelen voor inlijving bij de openbare wegenis.

32.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring addendum aan de overeenkomst met MEST vzw met het oog op de verlenging van het tijdelijk gebruik van de gebouwen Moensstraat 51 (voormalige bibliotheek).

33.     Vastgoedbeleid. Gunning van de opdracht 'Inhuur van doorstroomwoningen en verkoop van bestaande doorstroomwoningen van het OCMW Mechelen' aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) tegen de prijzen vermeld in de offerte en overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek 2020-OO-GEB-767 en bijlagen.

34.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring procedure tot minnelijke verkoop van Ondernemershuis Oh! - Kanunnik De Deckerstraat 20A, mits het voeren van de nodige publiciteit.

35.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-UITV-849 inzake de opdracht 'Raamovereenkomst leveren streekbieren'.

36.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-UITV-872 inzake de opdracht 'Raamovereenkomst leveren wijnen geproduceerd volgens de principes van Fairtrade voor een periode van 4 jaar'.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

36-2.   F. Creyelman – Politieverordening verbod betreden private eigen¬dommen. 

36-3.   D. Tuypens – Stedelijke huurpremie.

36-4.   S. Deleus – Geluidsschermen Battel.

36-5.   H. Riffi – Menselijke bibliotheek.

36-6.   H. Riffi – Mechelse zwemverenigingen in Nekkerpool.

36-7.   H. Riffi – Wateroverlast-impact project Kantvelde.

36-8.   T. Verbeurgt – Conflictvrije verkeerspunten.

36-9.   T. Verbeurgt – Luchtkwaliteit op school.

 

Vragen

 

V1.     A. Delvoye – Livestream commissies post-corona - schriftelijk antwoord college

V2.     A. Delvoye – Campagne veiligheidsberoepen Wederzijds respect - schriftelijk antwoord college.

V3.     D. Tuypens – Stand van sociale huisvesting.

V4.     S. Deleus – Fietsenstalling Nekkerspoel.

V5.     K. Van Den Bosch – Uitreiking Mechelenbons door Sociaal Huis.

V6.     H. Riffi – Nationaal Park.

V7.     T. Verbeurgt – Stijgende huurprijzen in Mechelen.