STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

7 september 2020

AGENDA  


 Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 7 september 2020 om 20.00u via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

2.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening tot instelling restrictieperimeter bij de thuiswedstrijden van KRC Mechelen voor het voetbalseizoen 2020–2021.

3.      Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 2 juli 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, tot wijziging van het marktreglement met het oog op het respecteren van de veiligheidsrichtlijnen naar aanleiding van de corona-crisis.

4.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 29 juli 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, betreffende aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

5.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 1 augustus 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, betreffende aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

6.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 7 augustus 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, betreffende aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

7.       Besluiten burgemeester.  
1)    Bekrachting politieverordening van de burgemeester van 7 augustus 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, betreffende de opzet van een lokaal initiatief voor contact- en brononderzoek als maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met inbegrip van de privacyverklaring.
2)    Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol tussen de Stad, het OCMW en de ELZ Mechelen-Katelijne inzake de verplichtingen als gezamenlijke verwerkings-verantwoordelijken in het kader van het lokaal contact- en brononderzoek betreffende het coronavirus COVID-19.

8.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 15 augustus 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, betreffende aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

9.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 26 augustus 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, betreffende aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

10.     Financiën-toezicht toelagen.  
1)    Aktename jaarrekening 2019 van Agentschap Integratie en Inburgering  in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
2)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Regionaal Landschap Rivierenland in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
3)    Aktename jaarrekening 2019 van Woonpunt Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
4)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
5)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

11.     Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

12.     Financiën-belastingen. Invoering belastingreglement op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

13.     Autonome Gemeentebedrijven.  
1)    Aktename besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van AGB Energiepunt Mechelen en verlenen van kwijting aan de bestuurders.
2)    Aktename besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.
3)    Aktename besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

14.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 / nr. 1 van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

15.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 / nr. 1 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

16.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring van de gewijzigde tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2020 aan AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

17.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring addendum nr. 1 bij de beheersovereenkomst 2019-2025 tussen stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen.

18.     Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring hoofdelijke borgstelling rentevrije lening voor BA Campus Botaniek en BA Campus Pitzemburg bij Socrowd CV, in het kader van de campagne Mechelen Klimaatneutraal.

19.     Onderwijsondersteuning. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 'zwembadvervoer en vervoer in het kader van de voor- en naschoolse opvang' (intern leerlingenvervoer) januari 2020 - december 2020'.

20.     Kunstonderwijs.  
1)    Goedkeuring overeenkomst tot oprichting interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Mechelen - Bonheiden - Sint-Katelijne-Waver.
2)    Aanduiding afgevaardigde in het beheerscomité van DKO Mechelen - Bonheiden - Sint-Katelijne-Waver.

21.     Kunstonderwijs. Goedkeuring overeenkomst tussen de Katholieke Universiteit Leuven en de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' vzw voor gratis gebruik leslokaal in het Erasmushuis Leuven voor het bespelen van een oefenbeiaard.

22.     Preventie & veiligheid. Goedkeuring 'Samenwerkingsovereenkomst Family Justice Center Mechelen' die zal afgesloten worden tussen de stad Mechelen en de lokale besturen van de regio Mechelen om de financiële bijdrage en de participatie van lokale besturen aan de werking van het Family Justice Center Mechelen te regelen voor een periode tot en met 31 december 2025.

23.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor het werkingsjaar 2020 tussen stad Mechelen en Sjarabang vzw.

24.     Toerisme. Kennisname 'Strategisch plan toerisme in Scheldeland' 2020-2025.

25.    Economie. Goedkeuring aangepast reglement tot het verlenen van een premie kernversterkend renoveren.

26.     Economie. Goedkeuring aangepast subsidiereglement op het aanbieden van een Mechelbon aan Mechelaars in het kader van het Corona relanceplan.

27.     Sport. Goedkeuring stedelijk reglement inzake toelage coronanoodfonds voor Mechelse sportverenigingen.

28.     Sport. Goedkeuring stedelijk reglement inzake toelage ‘annulatie van sportevenementen naar aanleiding van het coronavirus’.

29.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Jeugdzorg Emmaüs voor de periode 01-09-2020 tot en met 31-08-2021, in uitvoering van de post corona maatregelen – fase 2 met het oog op het versterken van de ondersteuning op maat voor de meest kwetsbare jongvolwassenen.

30.     Sociaal Beleid. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen vzw voor een bijkomende enveloppefinanciering voor het programma 'Huis aan Huis'.

31.     Mobiliteit. Goedkeuring subsidiereglement voor erkende autodeelorganisaties voor de periode van 7 september 2020 tot 7 september 2021.

32.     Ruimtelijke ordening. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-PP-700 inzake de opdracht 'Aanstellen ontwerper voor opmaak Beleidsplan Ruimte Mechelen en bijhorende plan-MER'.

33.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring van het addendum bij de wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte perceel Rode Kruisplein.

34.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst in het kader van de ontwikkeling van het projectgebied Ragheno tussen de stad Mechelen en Galapagos Real Estate BV met betrekking tot de stedenbouwkundige kosten en lasten.

35.     Ruimtelijke ordening. Aanpassing van de rooilijn met het oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met laboratoria, kantoorruimtes en een ondergrondse parking en de aanleg van nieuwe wegenis door Galapagos Real Estate 1 op een terrein met als adres Hanswijkvaart 21 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

37.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen voor het bouwen van 20 eengezinswoningen en één meergezinswoning, op een terrein gelegen aan de Tervuursesteenweg en het Esdoornplein te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

38.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen van 23 woonentiteiten (punctuele ingrepen binnen de Gandhi-wijk), op een terrein met als adres Jozef Verbertstraat - Mahatma Gandhistraat – Tervuurstesteenweg – Abeelstraat, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

39.     Ruimtelijke ordening. Vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen van 12 wooneenheden, op een terrein met als adres Molenhofstraat 2-24, Pennemeesterstraat ZN, De Streyp ZN, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

40.     Begraafplaatsen. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-OD-675 inzake de opdracht 'Omgevingsaanleg niet ommuurde gedeelte begraafplaats Mechelen modelgraftuin - fase 5'.

41.     Gebouwen. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-GEB-712 inzake de opdracht 'Onderhoudscontract blusmiddelen in gebouwen van de groep Mechelen'.

42.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring tweede overeenkomst tussen stad Mechelen en MEST vzw voor het tijdelijk gebruik van een gedeelte van het gebouw van de voormalige brandweerkazerne, Dageraadstraat 2 te Mechelen.

43.    Vastgoedbeleid. Goedkeuring ontwerpakte voor minnelijke verkoop wegoverschot gelegen te Mechelen-Muizen, vooraan Rijmenamsesteenweg 25, gekadastreerd als 9de afdeling, sectie C, nummer 006/002.

44.     Vastgoedbeleid. Voorlopige vaststelling van het splitsingsplan van de aanpalende grond naast de woning Landweg 3 te Mechelen, gekadastreerd als 4de afdeling - sectie F - nummer 789A en 789B, met het oog op de onttrekking uit het openbaar domein.

45.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring kosteloze overdracht door de nv Vekabo en de nv Bouw Francis Bostoen aan de stad van de wegenis, wegenisuitrusting en groenaanleg van de Berthe Seroenstraat te Mechelen.

46.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomst met betrekking tot het gebruiksrecht voor een gedeelte van de Oude Stadsfeestzaal, F. de Merodestraat, aan het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) Mechelen.

47.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomst tussen de stad Mechelen en vzw Cemper, vzw Beeldsmederij De Maan en de dienst Kunstonderwijs stad Mechelen met het oog op het gebruik van lokalen in de Brusselpoort.

48-3.   H. Riffi - Consumptiecheque.

48-4.   T. Verbeurgt - Taskforce ouderenwoonzorg.

48-5.   F. Bennasser - Ondersteuning griepvaccinatie.

Vragen

V2. C. François-K. Van den Bosch-Naleving coronamaatregelen islamitische gemeenschap.

V3. D. Tuypens - Bijkomend zwemwater in open lucht.

V4  A. Delvoye. Afvalbeleid.

V5  S. Deleus - Verkeersafwikkeling werken Zennebrug.

V6. T. Verbeurgt - Extra zuurstof sociaal-cultureel weefsel.

V7. T. Verbeurgt - Heropening scholen.

 

BESLOTEN ZITTING

49.     Gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Aanstelling van een bijkomend ambtenaar-vaststeller in het kader van de reglementering omtrent gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

50.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring aankoop van 3 percelen grond voor algemeen nut gelegen Uilmolenweg / Hombeeksesteenweg te Mechelen, nummers 12016 A 64,  12016 A 62 en 12016 A 61.

51.     Facility. Goedkeuring dadingsovereenkomst tot beëindiging van het geschil met betrekking tot openstaande vorderingen en verdere afwerking Depot Rato.