STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

14 december 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 14 DECEMBER 2020 via Microsoft Teams aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

1.      Politieke organen-werking. Goedkeuring ‘Deontologische code voor lokale mandatarissen van Mechelen’.

2.       Politie-financiën. Vaststelling dotatie voor het dienstjaar 2021 aan de politiezone Mechelen-Willebroek.

3.       Financiën-toezicht erediensten. Goedkeuring budgetwijziging 2020 van de kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten.

4.       Financiën-toezicht erediensten.  
1)    Goedkeuring meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 van de kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk
2)    Aktename budget 2021 van de kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.

5.       Financiën-toezicht toelagen.  
1)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Collectief Kanaga in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
2)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Speelgoedmuseum Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
3)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
4)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Centrum voor Basiseducatie Open School in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
5)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Speelplein Weyneshof in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
6)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Gummarus OLV in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
7)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Kunstencentrum Nona in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
8)    Aktename jaarrekening 2019 van Herstelgericht werken op school in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
9)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Herwin in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
10)  Aktename jaarrekening 2019 van Scholengroep 5 in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
11)  Aktename jaarrekening m.b.t. boekjaar van 1/4/2019 tot en met 31/3/2020 van de vzw Foundation Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
12)  Aktename jaarrekening 2019 van vzw Jeugdhuis Joppe in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
13)  Aktename jaarrekening 2019 van vzw Ecoso in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
14)  Aktename jaarrekening 2019 van Kinderopvang De Zonnebloem (vzw Emmaüs) in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
15)  Aktename jaarrekening 2019 van Van der Heyden Alberdina in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
16)  Aktename jaarrekening 2019 van vzw Parochiekring Sint-Jozef in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
17)  Aktename jaarrekening 2019 van vzw Dierenbescherming Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
18)  Aktename jaarrekening 2019 van vzw ’t Arsenaal/LAZARUS in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
19)  Aktename jaarrekening 2019 van vzw Instrumentenfonds in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
20)  Aktename jaarrekening 2019 van vzw Beeldsmederij DE MAAN in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
21)  Aktename jaarrekening 2019 van vzw Koninklijke Mechelse Tennis- en Hockeyclub (KMTHC) in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

6.       Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies verstrekt door de stad Mechelen.

7.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 1 van AGB Energiepunt Mechelen.

8.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

9.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 2 van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

10.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Advisering begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 van vzw Brouwgebouw Lamot.

11.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Advisering begroting 2021 van de vzw Jongerenwerk Mechelen (J@M).

12.     Financiën-belastingen. Aanpassing van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

13.     Financiën-belastingen. Vaststelling tarief van het belastingreglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting' betreffende het aanslagjaar 2021.

14.     Financiën-belastingen. Vaststelling tarief van het belastingreglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' betreffende het aanslagjaar 2021.

15.     Financiën-meerjarenplanning. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020.

16.    Financiën-meerjarenplanning. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 - deel stad.

17.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2020 aan AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

19.     Autonome Gemeentebedrijven. Toekennen van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB MAC betaalbaar te stellen.

20.     Bestuur. Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder voor vzw Brouwgebouw Lamot.

21.     Bestuur. Aanduiding plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergadering van nv Eigen Woning.

22.     Sociale Economie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Ecoso vzw voor de periode 01-01-2020 tot en met 31-12-2022.

23.     Sociale Economie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en De Krone vzw voor de periode 2020-2021.

24.     Sociale Economie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Emino vzw voor de periode 2020-2022.

25.     Sociale Economie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Igemo voor het project Ensure voor de periode 01-02-2020 tot en met 30-09-2022.

26.     Sociaal Beleid.  
1)    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw Sint-Pietersschool (KOMO) in verband met de projectsubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
2)    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw Scheppersinstituut in verband met de projectsubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
3)    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw De Keeting in verband met de projectsubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
4)    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw Tumult in verband met de projectsubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
5)    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw Centrum voor Basiseducatie Open School in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
6)    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met Sint-Vincentius Mechelen-Noord in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
7)    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw De Lage Drempel in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
8)    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw De Nieuwe Weg in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
9)    Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw De Keeting in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
10)  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met Sint-Vincentius Mechelen-Zuid in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
11)  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw Cultuurcentrum Assyrisch Christelijke Gemeenschap Hesana in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
12)  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw Wel en Wee in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
13)  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw Sociaal Centrum-Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.
14)  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (periode 1/1/2021 t/m 31/12/2022) met vzw Zwemmen in Brak Water in verband met de werkingssubsidie in het kader van het nieuw subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede'.

27.     Sociaal Beleid. Goedkeuring beoordelingsprocedure en criteria in het kader van de meerjarenprogrammatie 2020-2024 voor nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor kinderopvang baby’s en peuters.

28.     Gezondheidsbeleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne, stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver, met het oog op het ontvangen van subsidies in het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken’.

29.     Jeugd.  
1)    Goedkeuring overeenkomst voor het gebruiken van stadslokalen door verenigingen van een gedeelte van het pand Douaneplein 2/4 te Mechelen.
2)    Goedkeuring huishoudelijk reglement 'Tijdelijke invulling douanegebouw'.

30.     Sport. Goedkeuring stedelijk reglement inzake toelage coronanoodfonds voor Mechelse sportondernemingen en -verenigingen.

31.     Sport.  
1)    Goedkeuring stedelijk reglement inzake de erkenning als ‘erkende sportvereniging in Mechelen’.
2)    Goedkeuring stedelijk reglement inzake subsidie voor verbeteringswerken sportinfrastructuur.
3)    Goedkeuring stedelijk reglement inzake subsidie voor opleidingen.
4)    Goedkeuring stedelijk reglement inzake subsidie voor onderhoud en verbetering van sportgrasvelden.

33.     Mobiliteit. Goedkeuring aangepast subsidiereglement Deelmobiliteit met ingang van 16 december 2020.

34.     Ruimtelijke ordening. Definitieve vaststelling van 9 deelplannen in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde Recreatie’.
1)    Deelplan 1: Chiro Muizen
2)    Deelplan 2: VVKSM Parsifal
3)    Deelplan 3: Life Style Center
4)    Deelplan 4: Mechelse Kolveniersgilde
5)    Deelplan 5: F.C. Zennester
6)    Deelplan 6: Gemeentelijk Basketveld Kruisbaan
7)    Deelplan 7: SK Heffen 
8)    Deelplan 8: Gemeentelijk Basketveld Marterstraat 
9)    Deelplan 9: Sportcluster Vrijbroekpark

35.     Ruimtelijke ordening. Definitieve vaststelling van het onteigeningsplan bij het RUP ‘Zonevreemde Recreatie’ - deelplan 0 ‘Sportcluster Vrijbroekpark’.

36.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het verkavelen van grond en de aanleg van nieuwe wegenis, op een terrein met als adres Auwegemvaart, Koningin Astridlaan en Lemmensstraat te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

37.     Gebouwen. Goedkeuring kaderovereenkomst 'Duurzame gebouwen', af te sluiten met IVERLEK/Fluvius met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van de specifieke overeenkomst.

38.     Personeelsbeleid. Goedkeuring gewijzigd reglement van OFP PROVANT voor het plan van aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden voor wat betreft de instapratio tot 30% kloofdichting vanaf 1 januari 2020 en tot 36% kloofdichting vanaf 1 januari 2021.