STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

18   december 2018

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

 Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

Vastgesteld 

Goedgekeurd / Kennisname 

Goedgekeurd / Kennisname 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd / Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Aktename

Aktename 

Aktename 

Aktename 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd 

Goedgekeurd

Volgend punt werd in toepassing van artikel 29 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

35 bis.          Financiën-budget. Goedkeuring van   dotatie dienstjaar 2019 aan Hulpverleningszone Rivierenland.

Goedgekeurd 

PUNT BESLOTEN VERGADERING

36