STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

19 december 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 19 december 2022 aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Maxine Willemsen
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.       Politieverordeningen. Aanpassing aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP), vastgesteld in zitting 16 december 2014, met latere wijzigingen.

 

2.       Politie-financiën. Vaststelling dotatie aan de politiezone Rivierenland voor het dienstjaar 2023.

 

3.       Financiën-toezicht erediensten. Goedkeuring nieuwe afsprakennota tussen de Stad Mechelen, het Centraal Kerkbestuur en de Protestantse Kerk Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.

 

4.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2021 van de protestants-evangelische gemeenschap 'Christengemeente Emmanuel'.

 

5.       Financiën-toezicht erediensten. Goedkeuring budgetwijziging 2022 van de kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.

 

6.       Financiën-toezicht erediensten. Kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.

1)    Goedkeuring meerjarenplanwijzigingen 2020-2025.
2)    Aktename budget 2023.

 

7.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekeningen 2021 van diverse organisaties en verenigingen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

 

8.       Financiën-toezicht toelagen. Goedkeuring herziene modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983.

 

9.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

 

10.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

 

11.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 3 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen.

 

12.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Advisering begroting 2023 van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap).

 

13.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Advisering begroting 2023 vzw Brouwgebouw Lamot.

 

14.     Financiën. Vaststelling tarieven voor leveringen en diensten die betrekking hebben op de watersanering door Pidpa-HidroGem.

 

15.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

16.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement op levering van prestaties door stadsdiensten, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

17.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

18.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op bedrijfsgebouwen of bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

19.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

20.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op bedrijfsruimten, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

21.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, met ingang van 1 juli 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

22.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op toestellen tot het bevoorraden van motorvoertuigen met brandstof, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

23.     Financiën-belastingen. Hernieuwing belastingreglement ‘Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)’ betreffende het aanslagjaar 2023.

 

24.     Financiën-belastingen. Hernieuwing belastingreglement 'Opcentiemen op de onroerende voorheffing' betreffende het aanslagjaar 2023.

 

25.     Financiën-meerjarenplanning. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 - deel stad.

 

26.     Financiën-meerjarenplanning. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2022.

 

27.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning prijssubsidie voor dienstjaar 2023 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB MAC betaalbaar te stellen.

 

28.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2023 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van toegang tot en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

 

29.     Cultuur. Goedkeuring aangepast reglement 'Toelagen aan professionele kunstenorganisaties'.

 

30.     Kinderopvang. Goedkeuring verlenging toelagereglement ter ondersteuning van kinderopvang voor baby’s en peuters, geldig vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

 

31.     Sport. Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen, Ice Skating Center Mechelen BV en 7C Solarparken met betrekking tot beperkt Recht van Opstal fotovoltaïsche installatie.

 

32.     Sociale Economie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Emino vzw voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

 

33.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Aanmoediging werken met talent’ met J@M vzw-evap voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

 

34.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties inzake werkings- en projectsubsidie in het kader van het subsidiereglement ‘Samen Tegen Armoede’.

 

35.     Sociaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomsten tenderpartners 'Samen Tegen Armoede' en samenwerkingsovereenkomst Groep Intro vzw. 

1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad Mechelen en respectievelijk Vertrouwenscentrum Kindermishandeling – antenne Mechelen, SAAMO provincie Antwerpen vzw, Tejo vzw en Steunpunt Asiel & Migratie vzw voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.
2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Groep Intro vzw in functie van het sociaal restaurant De Refuge voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.

 

36.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst inzake dienstverlening aangepast vervoer met vzw Vlotter, afdeling Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Rolkar Rivierenland, voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.

 

37.     Preventie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM) vzw voor het jaar 2023 met het oog op de uitvoering van het programma Algemeen Jeugdwerk en het programma Specifiek Jeugdwerk.

 

38.     Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

 

39.     Mobiliteit. Parking Keerdok.

1)    Goedkeuring subsidiereglement voor het inruilen van een bewonerskaart voor een bewonersabonnement in een deelnemende publieke parking.
2)    Goedkeuring addendum aan overeenkomst met Indigo tot onroerende verhuur van het ‘parkeergedeelte gebouw Eandistip’ met verplichting tot exploitatie betreffende implementatie van dit subsidiereglement.

 

40.     Mobiliteit. Vaststelling aangepast retributiereglement inzake parkeren, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

41.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring verplaatsen bestaande rooilijn met het oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg binnen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project Rode-Kruisplein met een meergezinswoning, restaurant voor McDonalds, parking, en omgevingsaanleg (ter plaatse van perceel 502 B2), in toepassing van artikel 12 van het gemeentewegendecreet en in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

42.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en vaststelling van de nieuwe rooilijn binnen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project Rode-Kruisplein met een meergezinswoning, restaurant voor McDonalds, parking, en omgevingsaanleg, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

43.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Stad / NMBS met betrekking tot de ondersteuning van Minder Hinder-werking binnen het project Stationsomgeving, voor de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2025.

 

44.     Openbaar domein. Vaststellen wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-IPOD-1018 inzake de opdracht 'Raamcontract onderhoud voetpaden en rijbanen in betonstraatstenen'.

 

45.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overdracht voormalig gasthuis, Keizerstraat 7 te Mechelen van Welzijnsvereniging Dodoens aan de stad Mechelen.

 

46.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad van een perceel grond, gelegen aan de Leestsesteenweg 65 te Mechelen.

 

47.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot openbare verkoop van het pand gelegen te Heffen-Dorp 6bis.

 

BESLOTEN ZITTING 

 

48.     Gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Aanstelling gewestelijke vaststellers OVAM voor handhaving zwerfvuil in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).