STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

20 december 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 20 december 2021 via Microsoft Teams, aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                            Fabienne Blavier
                                                                                                                                             Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Politieke organen-werking. Wijziging samenstelling college van burgemeester en schepenen.

1)    Aktename ontslag van rechtswege van de derde, vierde en zevende schepen per 31 december 2021.
2)    Aktename ontslag vijfde schepen per 31 december 2021.
3)    Aktename verzaking aan het ambt van derde schepen.
4)    Aktename van rechtswege opvolging van een vierde en zevende schepen met ingang van 1 januari 2022.
5)    Verkiezing en aanstelling derde en vijfde schepen met ingang van 1 januari 2022.

 

2.       Politieke organen-werking. Gemeenteraad.

1)    Aktename van rechtswege ontslag voorzitter per 31 december 2021.
2)    Aanstelling nieuwe voorzitter met ingang van 1 januari 2022.


3.       Politieverordeningen. Vaststelling 'Politieverordening inzake de veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk geacht worden voor het verzekeren van het veilige verloop van de risicowedstrijd KRC Mechelen – KFC Turnhout op 29 januari 2022 om 20.00 uur'.

 

4.       Politie-financiën. Vaststelling dotatie voor het dienstjaar 2022 aan de politiezone Mechelen-Willebroek.

 

5.       Financiën-toezicht erediensten. Goedkeuring budgetwijziging 2021 van de kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.  

 

6.       Financiën-toezicht erediensten. Kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.

1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025.
2)    Aktename budget 2022.

 

7.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename Jaarrekeningen 2020 van diverse organisaties en verenigingen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

 

8.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4 van Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

 

9.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 4 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

 

10.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 2 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

 

11.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Advisering begroting 2022 vzw Brouwgebouw Lamot.

 

12.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Advisering begroting 2022 van de vzw Jongerenwerk Mechelen (J@M).

 

13.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

14.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op bedrijfsgebouwen en/of bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd, met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

15.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand, met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

16.     Financiën-belastingen. Hernieuwing van het belastingreglement 'Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting' betreffende het aanslagjaar 2022.

 

17.     Financiën-belastingen. Hernieuwing van het belastingreglement ‘Opcentiemen op de onroerende voorheffing’ betreffende het aanslagjaar 2022.

 

18.     Financiën-meerjarenplanning. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 - deel stad.

 

19.     Financiën-meerjarenplanning. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021.

 

20.     Financiën-toezicht. Nominatieve subsidies.

1)    Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

2)    Beslissing tot vrijstelling van modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen.

 

21.     Financiën. Overdracht leningen welzijnsvereniging Dodoens aan stad Mechelen.

 

22.     Autonome Gemeentebedrijven. Toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

 

23.     Autonome Gemeentebedrijven. Toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB MAC betaalbaar te stellen.

 

24.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring 'Reglement donatie cultuurorganisaties of artiesten bij annulatie voorstellingen wegens corona'.

 

25.     Sociaal Beleid. Goedkeuring nieuw ‘stedelijk reglement inzake de toelage voor Mechelse Ouderenverenigingen’, geldend voor activiteiten vanaf 1 januari 2022.

 

26.     Onderwijs. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en de onderwijspartners GO! Sgr5 en Komo vzw in het kader van het zwembadvervoer voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 augustus 2022.

 

27.     Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring 'Bijkomend addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Mechelen Meemaken vzw van 28.01.2019 en het addendum van 01.11.2020' met het oog op duurzame initiatieven.

 

28.     Groenbeheer. Goedkeuring  samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap met het oog op herbevestiging van de bestaande werkingsprincipes.

 

29.     Mobiliteit. Goedkeuring eerste aanhangsel aan het contract 'Concessie op een goed van het openbaar domein van de NMBS te Mechelen' tot verlenging van de concessie met 1 jaar (tot einde 2022) voor de tijdelijke buurtparking Postzegellaan.

 

30.     Wonen. Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 – agendapunt 8 houdende de goedkeuring van het 'toelagereglement betreffende het verhuren van een woning aan het Sociaal Verhuurkantoor Mechelen', vanaf 21 december 2021.

 

31.     Wonen. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Pandschap Rivierenland cvso, stad Mechelen en Sociaal Verhuurkantoor Mechelen vzw voor de periode 01 januari 2022 tot 31 december 2024.

 

32.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake heraanleg Onze-Lieve-Vrouwestraat.

 

33.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake heraanleg Galgestraat.

 

34.     Openbaar domein. Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2021-OO-OD-915 'Onderhoud mozaïek en kassei, aanpassen kruispunt F. de Merodestraat - Biest te Mechelen'.

 

35.     Gebouwen. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de 'mededingingsprocedure met onderhandeling 2de fase - uitnodiging tot offerte' aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-P&M-853 inzake de ‘Ontwerpopdracht cultuursite Mechelen’.

 

36.     Vastgoedbeleid. Plaatsing en uitbating elektriciteitscabine op perceel Ziekeliedenstraat - Moensstraat.

1)    Goedkeuring beëindigen huurakte d.d. 23.10.1998 tussen stad Mechelen en Iverlek (thans Fluvius), betreffende het ter beschikking stellen van een lokaal gelegen in de kelderverdieping van de voormalige bibliotheek in de Moensstraat, ter inrichting van een elektriciteitstransformatiecabine.  

2)    Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen en Woonpunt Mechelen met betrekking tot de plaatsing-uitbating van een elektriciteitscabine op het perceel gelegen tussen de Ziekeliedenstraat en de Moensstraat.

 

Volgend punt wordt voorgesteld voor behandeling bij hoogdringendheid, in toepassing van artikel 23 van het Decreet Lokaal Bestuur:

36-2.   Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester, uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 10 december 2021, tot aanpassing 'toelagereglement betreffende taxicheques' met als doel het bereikbaarder maken van het nieuwe vaccinatiecentrum.

 

BESLOTEN ZITTING

 

37.     Juridische zaken. Goedkeuring dadingsovereenkomst houdende een minnelijke rege­ling voor de afrekening van de overheidsopdracht ‘niet ommuurde gedeelte be­graaf­plaats Mechelen – deel 3, Oostgericht begraven (fase 3) en modelgraftuin (fase 4)’.