STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

21 februari 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 21 februari 2022 via Microsoft Teams aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                            Maxine Willemsen
                                                                                                                                             Voorzitter

 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

ACT1.  Inspraak en participatie.

 

1.       Politieverordeningen. Aanpassing aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP), vastgesteld in zitting 16 december 2014, met latere wijzigingen.

 

2.       Financiën-belastingen. Vaststelling retributiereglement voor het bewaren van verwijderde rijwielen, met ingang van 1 maart 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

3.       Financiën. Aktename besluit van de gouverneur van 19 januari 2022, houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de stad Mechelen.

 

4.       Bestuur. Benoeming nieuw lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen.

 

5.       Bestuur. Voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur van welzijnsvereniging Audio.

 

6.       Klimaat. Goedkeuring 'Emissie-inventaris 2019 stad Mechelen - Stappen naar een Klimaatneutraal Mechelen'.

 

7.       Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap) voor de periode 1 maart 2022 –31 december 2025.

 

8.       Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met J@M vzw-evap in functie van de zomerschool / talentdenken voor de periode 1 maart 2022 t.e.m. 31 december 2022.

 

9.       Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Ecoso vzw voor de periode van 1 februari 2022 tot 31 december 2022 in functie van de ontwikkeling van een voedselhub/sociale kruidenier en het verderzetten van het voedseldistributieplatform Foodsavers.

 

10.     Jeugd. Beslissing tot verlenging subsidiereglement inzake de ondersteuning van jonge organisatoren tijdens corona.

 

11.     Jeugd. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Liberthuis betreffende het verlenen van een investeringstoelage voor het finaliseren nieuwbouwproject Hazeldonkstraat 1A voor de jeugdwerking.

 

12.     Mobiliteit. Goedkeuring reglement 'algemene vergunningsvoorwaarden proefproject omvorming voetpadkasten tot laadinfrastructuur'.

 

13.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring zaak van de wegen en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonproject met aanleg van nieuw openbaar domein op de site Ford aan de Lakenmakersstraat en Nekkerspoelstraat, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

14.     Stadsontwikkeling. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-917 inzake de opdracht 'Verleggen van de bestaande Aquafincollector op het Rode Kruisplein als voorbereidende werken voor de verdere ontwikkeling van het plein'.

 

15.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake weg- en rioleringswerken in de Brouwerijstraat.

 

16.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken in Lotelingstraat - Muizenvaart - Kreefthoeveweg - Plankendaalstraat en Rateaulaan.

 

17.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken in Prinsenhoek, Prinsenveldstraat, Leuvensesteenweg, Perelaarstraat, Kerselaarstraat en Willendries.

 

18.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken in de Oude Baan - Stuivenbergbaan (deel) - zone Stuivenbergbaan en zone Werfheide.

 

19.     Monumentenzorg. Goedkeuring overname van het bouwheerschap voor de werken in het kader van het bestek 2022-OO-PM-923 – ‘Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - Vernieuwing elektrische installatie en verlichting’.

 

20.     Erfgoed. Goedkeuring convenant tussen stad Mechelen en Speelgoedmuseum Mechelen vzw voor de periode 2022-2023.

 

21.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomst van tijdelijke bezetting (bezetting ter bede) tussen het Speelgoedmuseum vzw en de Stad Mechelen voor de gebouwen Nekkerspoelstraat 21.

 

22.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte tussen stad Mechelen en vennootschap Ondernemershuis BV voor het ondernemershuis Oh!, Kanunnik de Deckerstraat 20A.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

22-2.   F. Creyelman – Gratis krediet recycleerbaar afval en asbest.

 

22-3.   F. Creyelman – Verzamelpunten huisvuil op de invalswegen.

 

22-4.   H. Riffi – Werkgroep ‘Wonen’ in Mechelen.

 

22-5.   T. Verbeurgt – Heroprichting wijk- en dorpsraden ihkv De Nieuwe Vesten.

 

22-6.   K. Geys – Screening locaties voor windtubines.

 

22-7.   F. Bennasser – Gezonde voeding voor Mechelse jeugd.

 

22-8.   T. Verbeurgt – Geconventioneerde huur.

 

22-9.   K. Geys – Ivarem Muizen – Omgevingsvergunningsaanvraag.

 

22-10. T. Verbeurgt – Tunnelplan.

 

22-11. S. Deleus – Inspraak / participatie en timing heraanleg Vesten.

 

 

Vragen

 

V01.    K. Hopf – Elektrische step en verkeersveiligheid.

 

V02.    F. Creyelman – Horecaterrassen Grote Markt.

 

V03.    C. François – Winkelleegstand - schriftelijk antwoord college.

 

V04.    D. Tuypens – Impact energieprijzen - schriftelijk antwoord college.

 

V05.    H. Riffi – Laadpalen voor budgetmeters - schriftelijk antwoord college.

 

V06.    H. Riffi – Acties voor alleenstaanden - schriftelijk antwoord college.

 

V07.    K. Geys – Logistiek Centrum Mechelen-Zuid - schriftelijk antwoord college.

 

V08.    T. Verbeurgt – Hulpvragen ten gevolge van de energiecrisis - schriftelijk antwoord college.

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

23.     Juridische zaken. Goedkeuring dadingsovereenkomst ter beëindiging van het geschil betreffende verschuldigde bedragen en nog uit te voeren aanpassingswerken aan de Vlietenkelder.