STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

23 januari 2023

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 23 januari 2023 om 20.00u ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Maxine Willemsen
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.       Politieke organen-werking. Wijziging samenstelling college van burgemeester en schepenen.
1)    Aktename ontslag zevende schepen per 1 februari 2023.

2)    Aktename aanstelling zevende schepen met ingang van 2 februari 2023.

 

2.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit burgemeester van 19 december 2022 tot opheffing besluit burgemeester van 16 december 2022 houdende de toelating om te schaatsen op de Bleukensweide te Leest.

 

3.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 31 december 2022, inzake het verbod op het ontsteken van vuurwerk op nieuwjaarsnacht.

 

4.       Financiën-toezicht erediensten. Protestantse kerk Mechelen Noord.

1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging.
2)    Aktename budget 2023.

 

5.       Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op masten en pylonen, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

6.       Bestuur. Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2023 van de politieke organen, van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad, van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan de stad deelneemt en van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt

 

7.       Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 16 december 2022.

 

8.       Duurzame ontwikkeling. Aktename 'Vlaams Betonakkoord, ambities en te ondernemen acties', inclusief engagementsverklaring.

 

9.       Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Ecoso vzw voor de periode van 01/02/2023 tot 31/12/2025 in functie van het verderzetten van het voedseldistributieplatform Foodsavers.

 

10.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de wijziging van de straatnaam Van Kerckhovenstraat naar Stephensonstraat.

 

11.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de straatnaam Nini Tremeriestraat voor de aanleg van de nieuwe wegenis (aftakking Tivolilaan).

 

12.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de padnaam Voskespad voor de aanleg van de nieuwe wegenis (fase 2 van de Komet-site)

 

13.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring gewijzigde samenstelling GECORO 2019-2024, laatst goedgekeurd in zitting van gemeenteraad 26 september 2022.

 

14.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgbedrijf Rivierenland en Stad Mechelen in het kader van de ontwikkeling site Zwartzustersvest als Woonzorgsite.

 

15.     Stadsontwikkeling. Site Battelsesteenweg 50. 

1)    Vaststelling wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-P&P-1020 inzake de opdracht ‘Opmaak van een masterplan voor de site Battelsesteenweg 50 te Mechelen’.
2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad en Ecoso VZW.

 

16.     Stadsontwikkeling. Voorlopige vaststelling opheffen buurtwegen nummer 28/29 en voetweg nummer 68 en deel van de Motstraat, gelegen op het terrein van de Centrale Werkplaatsen.

 

17.     Openbaar domein. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-1025 inzake de opdracht 'Mechelen – Herinrichting – Schaliënhoevedreef / Magdalenasteenweg / Brugstraat'.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

18.     I. Kluppels - Deelfietsen aan afgeschafte bushaltes wegens wegenwerken.

 

19.     F. Perdaens - Online publiceren van verslagen en adviezen van adviesraden.

 

20.     M. Hendrickx -  Problematiek aan jongerensite Douaneplein-De Loods.

 

21.     T. Verbeurgt - Tekort aan bankautomaten.

 

 

Vragen

 

V01.   B. Delanoeije - Natuurpark Rivierenland–groenscherm aan industrie Noord Battel.

 

V02.   K. Van den Bosch - Overslaghal Ivarem Muizen.

 

V03.   M. Hendrickx - Schietincident park Papenhof.

 

V04.   K. Den Roover - Nieuwe acties inzake parkeerbeleid m.b.t. kernwinkelgebied.

 

V05.   T. Verbeurgt - Schietincident Papenhof.