STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

23 mei 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 23 MEI 2022 om 20.00u ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

    Maxine Willemsen
Voorzitter           

                                                                                                                                                                                                                            

OPENBARE ZITTING

 

ACT1. Actualiteitsdebat. Plannen stadion RC Mechelen.

 

1.       Sociaal Beleid. Aktename collegebeslissing 19 april 2022 – agendapunt 39 tot dwingende en onvoorziene uitgaven voor de inrichting en exploitatie van het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op de grindparking van de Nekkersite Mechelen, in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

2.       Sociaal Beleid. Aktename collegebeslissing 2 mei 2022 - agendapunt 50 tot dwingende en onvoorziene uitgaven voor de aanleg van een speelterrein op de grindparking aan de Nekker voor het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen, in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

3.       Sociaal Beleid. Aktename collegebeslissing 9 mei 2022 - agendapunt 16 tot dwingende en onvoorziene uitgaven voor de opbouw en uitbating van het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen, in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

4.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 19 april 2022, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van 'Aper’eau' op 22 april 2022 en de onttrekking van de Grote Markt aan het openbaar domein.

 

5.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van het 'Maatjesfeest' op 15 juni 2022 en de onttrekking van Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

 

6.       Politieverordeningen. Goedkeuring aangepaste politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

 

7.       Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement van de stedelijke begraafplaatsen, met ingang van 1 juni 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

8.       Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement voor levering materiaal en technische prestaties, met ingang van 1 juni 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

9.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 van vzw Jeugdacademie Yellow Red K.V. Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

 

10.     Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van Igemo op 10 juni 2022.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdragers.

 

11.     Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van Ivarem op 17 juni 2022.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdragers.

 

12.     Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van Iverlek op 17 juni 2022.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

13.     Intergemeentelijke samenwerking. Bijzondere algemene vergadering van Pontes op 23 juni 2022.

1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

14.     Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van Pontes op 23 juni 2022.

1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

15.     Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van Cipal dv op 23 juni 2022.

1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

16.     Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van Pidpa op 24 juni 2022.

1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

17.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang tot en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

 

18.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring tarieven voor de betalende activiteiten die plaatsvinden in de maanden mei-juni 2022 in Het Predikheren.

 

19.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen. J@M vzw.

1)    Aanduiding nieuw lid algemene vergadering.
2)    Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder.

 

20.     Klimaat. Goedkeuring subsidiereglement ‘CO2 balans voor ondernemingen’, met ingang van 30 mei 2022.

 

21.     Leefmilieu. Goedkeuring ontwerpconvenant, aan te gaan tussen de Vlaamse Regering, Het Zegel BV, Stad Mechelen en OVAM, inzake het brownfieldproject '236. Mechelen Het Zegel'.

 

22.     Groenbeheer. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-FO-946 inzake de opdracht 'Aanplantingen openbaar groen en leveringen plantmateriaal uitvoeringsdiensten 2022-2025'.

 

23.     Economie. Goedkeuring aangepaste verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

 

24.     Economie. Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en handelaarsvzw Mechelen MeeMaken.

 

25.     Preventie & veiligheid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Hannah Arendt Instituut vzw voor de organisatie van het Facts to Act Festival 2022.

 

26.     Ruimtelijke ordening. Vaststelling aangepaste rooilijn ter plaatse Davidstorenstraat-Struikheidestraat met het oog op de inlijving in het openbaar domein, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

27.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring zaak van de wegen en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor sloop en bouwen woonproject Woonpunt Mechelen aan de Ploegstraat, Eggestraat, Geerdegem-Schonenberg, in toepassing van artikel 12 §2, lid 1 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

28.     Ruimtelijke ordening. Beslissing tot aanpassing bestaande rooilijn met het oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg voor het bouwen van een woonproject op een terrein met als adres Koekoekstraat zn te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

29.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen van een woonproject op een terrein met als adres Koekoekstraat zn te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

30.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring verplaatsing van de gemeenteweg (Sentier 82) en de goedkeuring van het rooilijnplan ‘Verlegging buurtweg nr. 82’ voor het bouwen en exploiteren van een bedrijfsloods en een kantoorgebouw, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

31.     Vastgoedbeleid. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandelingen aan de voorwaarden en bepalingen van de gunningsleidraad 2021-OO-VG-802 inzake de opdracht ‘Stadhuis 2040’.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

31-2.  H. Riffi – Toegankelijkheid Sint-Romboutstoren voor blinden en slechtzienden.

 

31-3.  F. Bennasser – Actieplan conflictvrij fietsen.

 

31-4.  T. Verbeurgt – Organiseren omstaanderstraining in strijd tegen homo- en transfobe agressie.

 

Vragen

 

V1.     K. Van den Bosch – Lozing site oud-Ziekenhuis Leopoldstraat.

 

V2.     D. Tuypens – Nood aan kinderopvang.

 

V3.     M. Hendrickx + Fracties oppositie – Heraanleg Vesten en voorafgaande M.E.R. - schriftelijk antwoord college.

 

V4.     T. Verbeurgt – Wetenschappelijk onderbouwde daklozentelling - schriftelijk antwoord college. 

 

BESLOTEN ZITTING

 

32.     Preventie. Aanstelling vaststeller in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en aanstelling tot beëdigd ambtenaar in het kader van het belastingreglement inname openbaar domein.