STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

23 november 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 23 november 2020 om 20.00u via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

2.       Financiën-budget. Aktename besluit van de provinciegouverneur van 28 oktober 2020, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de stad.

3.       Financiën-budget. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 juni 2020.

4.       Financiën-toezicht toelagen.  
1)    Aktename jaarrekening m.b.t. het boekjaar 1/7/2018-30/6/2019 van vzw Plan International België in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
2)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Chiro Libertus in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
3)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw VVV Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
4)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Emino in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
5)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Hoje De Bergen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
6)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Mechelse Hattrick in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
7)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Kunststeden Vlaanderen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
8)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw De Ranken/KOMO in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
9)    Aktename jaarrekening 2019 van nv Q-Park Belgium in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
10)  Aktename jaarrekening 2019 van vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

5.       Financiën-toezicht erediensten. Aktename budget 2021 van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

6.       Financiën-toezicht erediensten. Aktename budget 2021 van de Protestantse Kerk Mechelen-Zuid.

7.       Financiën-belastingen. Goedkeuring retributiereglement voor zalen, lokalen en dorpshuizen, met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

8.       Financiën-belastingen. Goedkeuring retributiereglement levering materiaal en technische prestaties, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

9.      Intergemeentelijke samenwerking.  
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 10 december 2020 van Cipal dv.
2)    Mandaatverlening volmachtdrager.

10.     Intergemeentelijke samenwerking.  
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 11 december 2020 van Igemo.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdragers.

11.     Intergemeentelijke samenwerking.  
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 17 december 2020 van Pontes.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

12.     Intergemeentelijke samenwerking.  
1)    Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 van Pidpa.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

13.     Intergemeentelijke samenwerking. Aanpassing gemeenteraadsbesluit 28 september 2020 - agendapunt 15 houdende het verlenen van beheersoverdracht inzake inzameling en verwerking van afval aan IVAREM.

14.    Welzijnsverenigingen. Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio.

15.     Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 29 september 2020.

16.     Jeugd. Goedkeuring subsidiereglement inzake de ondersteuning van jonge organisatoren tijdens Corona.

17.     Onderwijs. Goedkeuring gewijzigde statuten Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.).

18.     Onderwijs. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Het Kompas vzw in het kader van uitvoering van het programma ‘Regionaal Centraal Meldpunt Risicojongeren regio Mechelen’ voor de periode 01-01-2020 tot en met 31-12-2025.

19.     Onderwijs. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Thomas More vzw in het kader van bijdrage aan het programma ‘Krachtige scholen’ voor de periode van 01-09-2020 tot en met 30-06-2024.

20.     Erfgoed. Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen en stad Lier inzake ‘bewaargeving archeologisch ensemble 2018F13 aan erkend onroerenderfgoeddepot van de stad Mechelen’.

21.     Archief. Goedkeuring ‘Partnerovereenkomst over het gebruik van mechelsegenealogischebronnen.be’ tussen stad Mechelen en de aansluitende steden en gemeenten uit de regio.

22.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring addendum 4 aan het brownfieldconvenant inzake brownfieldproject “38. Mechelen - Het Zegel”.

23.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring van de overeenkomst tussen de stad Mechelen en CAAAP nv voor de verkoop onder voorwaarden van de voormalige bibliotheek Moensstraat.

24.     Monumentenzorg. Goedkeuring overname bouwheerschap door de stad van de Sint-Jozef Colomakerk en de Sint-Jan Berchmanskerk van Kerkfabriek Emmaüs, specifiek voor de werken voorzien in de 'Raamovereenkomst voor periodiek nazicht en kleine herstellingswerken aan kerkgebouwen te Mechelen'.

25.     Openbaar domein. Goedkeuring 'Basishemelwaterplan Mechelen'.

26.     Openbaar domein. Opdrachtverlening aan intergemeentelijke vereniging PIDPA van de ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem), met uitwerking vanaf 1 januari 2021, en de daarmee gepaard gaande omzetting van de activiteit ‘gemeentelijke individuele watersanering’ (HidrIBA) naar de activiteit ‘gemeentelijke collectieve watersanering’ (HidroGem).

27.     Gebouwen. Goedkeuring overeenkomst ‘verhuring onder gemeen recht van een gedeelte van het gebouw Persoonshoek 11 te Mechelen’ afgesloten tussen vereniging van mede-eigenaars residentie Hof van Villers en stad Mechelen met het oog op de inrichting van een hoogspanningscabine.

28.     Vastgoedbeleid. Bekrachtiging beslissing gemeenteraad van Leest van 29.11.1976 tot ruiling zonder opleg van twee percelen wegoverschot gelegen in de Bist (nu: Kleine Heide) te Leest tegen stroken grond gelegen langsheen de Alemstraat te Leest.

29.     Vastgoedbeleid. Aankoop tegen het Vlaamse Gewest / De Vlaamse Waterweg van een perceel grond gelegen nabij de Spuibeekstraat / Nekkerspoel-Borcht te Mechelen (Mechelsbroek) met het oog op uitbreiding van de aanpalende sportinfrastructuur.

30.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring concurrentiegerichte dialoog en 'Selectieleidraad  – Oproep tot indiening van aanvragen tot deelneming' inzake de inhuur van doorstroomwoningen en verkoop van bestaande doorstroomwoningen van het OCMW Mechelen. 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

31.     F. Creyelman - Opstellen graffitireglement en graffititeam.

32.     F. Creyelman - Stratenplan ter vergroening van bermen.

33.     H. Riffi - Menstruatie armoede.

34.     H. Riffi - Verlenging corona Mechelbons.

35.     H. Riffi - Mobiliteit Mechelen Noord.

36.     H. Riffi - Voetpaden bevraging.

37.     K. Geys - Zuivering afvalwater.

38.     K. Geys - Mechelen Noord. 

Vragen

V02.    F. Creyelman - Toename dossiers door corona (RMW) - schriftelijk antwoord college.

V03.    F. Perdaens - Communicatie seniorenweek - schriftelijk antwoord college.

V04.    F. Perdaens - Handhaving vuurwerkdecreet - schriftelijk antwoord college.

V05.    T. Van den Brande - Nudging tegen wildplassen en zwerfvuil - schriftelijk antwoord college.

V06.    F. El Morabet - Aanbod psychologische bijstand Mechelen.

V07.    S. Deleus - Nabijheid dienstverlening B-post.

V08.    T. Verbeurgt - Coronaproof publieke studeerruimte - schriftelijk antwoord college.

V09.    F. Bennasser - Coronacijfers in Mechelen - schriftelijk antwoord college.

V10.    H. Riffi - Aanplanting van bomen.