Op 13 oktober 2024 vinden er 2 verkiezingen plaats: de provinciale en de gemeentelijke verkiezingen. Dan bepalen we wie zetelt in de provincie- en gemeenteraad. We vatten hieronder de belangrijkste zaken samen. Alle uitgebreide info vind je terug op vlaanderenkiest.be.


Geen stemplicht, maar stemrecht

In Vlaanderen werd de stemplicht (ook wel opkomstplicht) voor lokale verkiezingen afgeschaft. Dat wil zeggen dat je voor deze verkiezingen mag stemmen, maar niet meer verplicht bent.

Toch blijft het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Het is immers belangrijk dat elk deel van de bevolking goed vertegenwoordigd is. 

Van alle besturen staat een lokaal bestuur het dichtst bij de burger. Heel wat beslissingen hebben een directe impact op het leven van de inwoners:

 • welke wegen of fietspaden aangepakt worden  
 • waar er groen, natuur en speelplekken komen 
 • welke culturele projecten er komen 
 • hoe we als stad armoede en discriminatie aanpakken
 • subsidies voor (jeugd)verenigingen  

en nog veel meer …

Een stad kan zelf kiezen waarop ze wel of niet inzet.Jij kan door te stemmen op een partij laten weten wat jij belangrijk vindt. Laat je stem dus zeker horen op 13 oktober.


Waar en wanneer stemmen?

De verkiezingen gaan door op 13 oktober 2024. Alle kieslocaties zijn geopend van 8 tot 15u. (Let op: dit zijn niet dezelfde uren als de verkiezingen op 9 juni) Waar je moet gaan stemmen, hangt af van je woonplaats. Je krijgt een stembureau in jouw buurt toegewezen. De locatie zal vermeld staan op je oproepingsbrief. Die ontvang je ten laatste twee weken voor de verkiezingsdatum. 

Zoek hier alle info over jouw kieslocatie op: bereikbaarheid, toegankelijkheid, voorzieningen ...


Je bent Belg en 18+

Je staat automatisch op de kiezerslijst. Dat wil zeggen dat je eind september 2024 een uitnodigingsbrief ontvangt om te gaan stemmen. Hier staat duidelijk op waar en wanneer je verwacht wordt.


Je bent geen Belg

Je woont in Mechelen, maar hebt een andere nationaliteit dan de Belgische? Dan mag je enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor de provincieraad. Om dat te doen, moet je je eerst registreren voor 1 augustus 2024. Info in andere talen vind je hier.
Dat kan:

Heb je hulp nodig bij het opzoeken of invullen van de online formulieren? Of het installeren van de Itsme-app?
Dan kan je terecht in één van de digibankpunten.

Na de registratie gaat Stad Mechelen na of je voldoet aan de specifieke kiesvoorwaarden

Als je aan alle voorwaarden voldoet krijg je eind september 2024 een uitnodigingsbrief om te gaan stemmen. Daarop staat duidelijk waar en wanneer je verwacht wordt.


Wat neem je mee?

Op de dag van de verkiezingen neem je mee naar het stembureau:

 • je identiteitskaart
  • je identiteitskaart kwijt? Doe hiervan zo snel mogelijk aangifte in het Huis van de Mechelaar en vraag een nieuwe identiteitskaart aan. Dat kan zonder afspraak. 
 • je oproepingsbrief. Hierop staat vermeld in welk kiesbureau je verwacht wordt. Op één kieslocatie vind je soms meerdere kiesbureaus. Op basis van je oproepingsbrief weten de medewerkers ter plaatse naar welk bureau ze je moeten begeleiden. Je oproepingsbrief ontvang je ten laatste twee weken voor de verkiezingsdatum.
 • kreeg je een volmacht om voor iemand anders te stemmen? Dan neem je volgende zaken zeker mee:
  • je eigen identiteitskaart
  • je eigen oproepingsbrief en de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • het volmachtformulier A95 en een attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf naar het stemlokaal kan gaan. Alle info over volmachten

Je kan die dag niet gaan stemmen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je op 13 oktober niet kan gaan stemmen: om medische redenen, je moet werken of studeren … In sommige gevallen kan je dan toch stemmen door iemand anders jouw volmacht te geven. Je hebt daarvoor een volmachtformulier en attest nodig. De persoon die in jouw naam stemt, moet die documenten op de verkiezingsdag ook bij zich hebben.

Let op: de regels rond volmachten, de documenten en handtekening die je nodig hebt ... zijn anders dan bij de verkiezingen in juni. Lees dus alle info zeker goed na op de website van de Vlaamse overheid.

Bekijk alle voorwaarden en de nodige formulieren.


Je hebt een beperking

We vinden het erg belangrijk dat iedereen zijn democratisch stemrecht comfortabel kan uitoefenen. Een toegankelijk stembureau en -hokje zijn dan ook basisvoorwaarden. Daar zorgen we voor. Ook de communicatie ter plaatse, het onthaal en de begeleiding houden rekening met personen met een beperking.

Een kiezer die door een handicap niet alleen naar het stemhokje kan of niet alleen zijn stem kan uitbrengen, mag zich door een persoon naar keuze laten bijstaan. De voorzitter keurt dit dan goed. Dat is niet in strijd met het stemgeheim. Assistentiehonden mogen mee in het gebouw, het stemlokaal en het stemhokje.

Op je oproepingsbrief zal duidelijk vermeld staan waar je verwacht wordt. Die brief ontvang je ten laatste twee weken voor de verkiezingsdatum. Zodra je je locatie kent, kan je hier alle info opzoeken over  jouw kieslocatie: bereikbaarheid, toegankelijkheid, voorzieningen ...


Je bent opgeroepen als voor- of bijzitter

Het kan zijn dat je in aanloop naar de verkiezingen per brief wordt opgeroepen om te zitten in een stembureau of telbureau, als voorzitter of als bijzitter. Het is dan jouw taak om er mee voor te zorgen dat de verkiezingen vlot en correct verlopen. Kan je om persoonlijke redenen die taak niet vervullen? Dan moet je dit binnen de 48u melden aan de contactpersoon op de brief. Anders kan je bestraft worden. De kantonrechter beslist dan of je vrijgesteld wordt van je taak of niet.