Op 13 oktober 2024 vinden er 2 verkiezingen plaats: de provinciale en de gemeentelijke verkiezingen. Dan bepalen we wie zetelt in de provincie- en gemeenteraad. We vatten hieronder de belangrijkste zaken samen. Alle uitgebreide info vind je terug op vlaanderenkiest.be.


Geen stemplicht, maar stemrecht

In Vlaanderen werd de stemplicht (ook wel opkomstplicht) voor lokale verkiezingen afgeschaft. Dat wil zeggen dat je voor deze verkiezingen mag stemmen, maar niet meer verplicht bent.

Toch blijft het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Het is immers belangrijk dat elk deel van de bevolking goed vertegenwoordigd is. 

Van alle besturen staat een lokaal bestuur het dichtst bij de burger. Heel wat beslissingen hebben een directe impact op het leven van de inwoners:

  • welke wegen of fietspaden aangepakt worden,  
  • waar er groen, natuur en speelplekken komen 
  • welke culturele projecten er komen 
  • hoe we als stad armoede en discriminatie aanpakken
  • subsidies voor (jeugd)verenigingen  

en nog veel meer …

Een stad kan zelf kiezen waarop ze wel of niet inzet.Jij kan door te stemmen op een partij laten weten wat jij belangrijk vindt. Laat je stem dus zeker horen op 13 oktober.


Je bent Belg en 18+

Je staat automatisch op de kiezerslijst. Dat wil zeggen dat je eind september 2024 een uitnodigingsbrief ontvangt om te gaan stemmen. Hier staat duidelijk op waar en wanneer je verwacht wordt.


Je bent geen Belg

Je woont in Mechelen, maar hebt een andere nationaliteit dan de Belgische? Dan mag je enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor de provincieraad. Om dat te doen, moet je je eerst registreren voor 1 augustus 2024.
Dat kan:

Heb je hulp nodig bij het opzoeken of invullen van de online formulieren? Of het installeren van de Itsme-app?
Dan kan je terecht in één van de digibankpunten.

Na de registratie gaat Stad Mechelen na of je voldoet aan de specifieke kiesvoorwaarden

Als je aan alle voorwaarden voldoet krijg je eind september 2024 een uitnodigingsbrief om te gaan stemmen. Daarop staat duidelijk waar en wanneer je verwacht wordt.


Je kan die dag niet gaan stemmen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je op 13 oktober niet kan gaan stemmen: om medische redenen, je moet werken of studeren … In sommige gevallen kan je dan toch stemmen door iemand anders jouw volmacht te geven. Je hebt daarvoor een volmachtformulier en attest nodig. De persoon die in jouw naam stemt, moet die documenten op de verkiezingsdag ook bij zich hebben.

Bekijk alle voorwaarden en de nodige formulieren.


Je hebt een beperking

We vinden het erg belangrijk dat iedereen zijn democratisch stemrecht comfortabel kan uitoefenen. Een toegankelijk stembureau en -hokje zijn dan ook basisvoorwaarden. Daar zorgen we voor. Ook de communicatie ter plaatse, het onthaal en de begeleiding houden rekening met personen met een beperking.

Een kiezer die door een handicap niet alleen naar het stemhokje kan of niet alleen zijn stem kan uitbrengen, mag zich door een persoon naar keuze laten bijstaan. De voorzitter keurt dit dan goed. Dat is niet in strijd met het stemgeheim.
Assistentiehonden mogen mee in het gebouw, het stemlokaal en het stemhokje.


Je bent opgeroepen als voor- of bijzitter

Het kan zijn dat je in aanloop naar de verkiezingen per brief wordt opgeroepen om te zitten in een stembureau of telbureau, als voorzitter of als bijzitter. Het is dan jouw taak om er mee voor te zorgen dat de verkiezingen vlot en correct verlopen. Kan je om persoonlijke redenen die taak niet vervullen? Dan moet je dit binnen de 48u melden aan de contactpersoon op de brief. Anders kan je bestraft worden. De kantonrechter beslist dan of je vrijgesteld wordt van je taak of niet. 

Je kan je bij ook opgeven als vrijwillige bijzitter bij het gemeentebestuur.