STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

24 januari 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 24 januari 2022 om 20.00u via Microsoft Teams, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                               Maxine Willemsen 
                                                                                                                               Voorzitter

 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

ACT1.  Project 'De Vesten'.

 

1.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 24 december 2021, inzake het ontsteken en het bezit van vuurwerk, voetzoekers en andere pyrotechnische artikelen.

 

2.       Informatieveiligheidsbeleid. Goedkeuring protocol tussen politiezone Mechelen-Willebroek en stad Mechelen inzake de mededeling van persoonsgegevens in het kader van de toepassing van de wet - en regelgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

 

3.       Bestuur. Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2022 van de politieke organen, van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad, van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan de stad deelneemt en van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt.

 

4.       Bestuur. Voordracht nieuw kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVAREM.

 

5.       Bestuur. Voordracht nieuw kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IGEMO.

 

6.       Bestuur. Vzw Ligo - Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen.

1)    Aanduiding nieuwe afgevaardigde in de algemene vergadering.
2)    Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder.

 

7.       Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 17 december 2021.

 

8.       Klimaat. Beslissing tot ingaan op oproep 'Mission Cities' van de Europese Unie met het oog op een klimaatneutrale stad tegen 2030.

 

9.       Economie. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van de gunningsleidraad 2021-OO-PM-907 inzake de opdracht 'Aanstelling ontwerpteam voor Impact Factory Mechelen'.

 

10.     Preventie & veiligheid. Goedkeuring convenant inzake inrichting en financiering Family Justice Center - Mechelen, afgesloten tussen het Agentschap Justitie en Handhaving, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom-Mechelen-Lier en stad Mechelen.

 

11.     Sociaal Beleid. Goedkeuring ‘Huishoudelijk Reglement Woonwagenterreinen Mechelen’, met ingang van 1 februari 2022.

 

12.     Sociaal Beleid. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-P&M-851 inzake de opdracht 'Woonwagenpark de Schans Mechelen – stabiliteitswerken keerwand'.

 

13.     Sociaal Beleid. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met Sociaal Centrum - Lokaal Steunpunt vrijwilligerswerk vzw.

 

14.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring addendum aan Brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject nr. 17 'Mechelen Verbeemensite'.

 

15.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en stad Mechelen voor het uitvoeren van werken in het kader van de tijdelijke herinrichting Vesten (R12).

 

16.     Stadsontwikkeling. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure voor aanneming van werken aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 'Tijdelijke Herinrichting Vesten (R12) te Mechelen'.

 

17.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), stad Mechelen, Pidpa en Woonpunt Mechelen inzake de aanleg van wegen, riolerings- en omgevingswerken in de wijk Ploegstraat-Eggestraat.

 

18.     Groenbeheer. Beslissing tot aankoop voor algemeen nut  van een perceel bos gelegen Werfheide te Mechelen-Muizen, afdeling 9, sectie D, nr 16 - groot 5.593m².

 

19.     Gebouwen. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad, bestek en ereloonovereenkomst inzake de opdracht met nr. 2021-OO-P&M-854 'Ontwerpopdracht herbestemming Heilig Hart kerk en pastorie Mechelen'.

 

20.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte tussen stad Mechelen en vennootschap Ondernemershuis BV (in oprichting) voor het ondernemershuis Oh!, Kanunnik de Deckerstraat 20A.

 

21.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring ontwerpakte kosteloze grondafstand voortuinstrook gelegen te Mechelen (Leest), Vinkstraat 22.

 

22.     Personeelsbeleid. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-PERS-911 inzake de opdracht 'Implementatie soft HR'.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

22-2.   F. Creyelman - Organisatie volksraadpleging heraanleg ring voor éénrichtingsverkeer.

 

22-3.   F. Creyelman – Organisatie voorleesmomenten voor ouderen.

 

22-4.   F. Creyelman – Bestrijding processierups-plaatsen van nestkastjes voor mezen. 

 

22-5.   D. Tuypens – Ondersteuning Woonzaak.

 

22-6.   F. Bennasser – Gratis zelftesten voor kwetsbare Mechelaars en gezinnen.

 

22-7.   K. Geys – Verbeteren CO2-emissie van het stadspatrimonium.

 

Vragen

 

V01.    F. Creyelman – Milieusituatie Raghenosite - schrifteljk antwoord college

 

V02.    F. Creyelman – Wegvallen parkeerplaatsen Plankendaalstraat - schriftelijk antwoord college.

 

V03.    Z. Hadnan – Vuilnisbakken Malinas.

 

V04.    K. Den Roover – Opvolging van (nieuwe) aanplantingen - bijlage - schriftelijk antwoord college.

 

V05.    K. Den Roover – Snelheidsovertredingen pedelecs - schriftelijk antwoord college.

 

V06.    H. Riffi – Vuurwerk oudejaarsavond.

 

V07.    T. Verbeurgt – Isolatie Mechelse woningen.

 

V08.    K. Geys – Niet-erkenning nationaal park Rivierenland - schriftelijk antwoord college.

 

 

BESLOTEN ZITTING

 

23.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomst van tijdelijke bezetting – portierswoning Grote Nieuwedijkstraat 427 te Mechelen.