STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

24 oktober 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 24 oktober 2022 om 20.00u ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Maxine Willemsen
Voorzitter

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 19 september 2022, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van 'LOV Festival' op 24 september 2022 en de onttrekking van de Onze-Lieve-Vrouwestraat aan het openbaar domein.

 

2.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 26 september 2022, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van het 'Bierfestival' op 8 en 9 oktober 2022 en de onttrekking van de Grote Markt (zone tussen verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

 

3.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van 'Uitzending WK voetbal De Loods' en de onttrekking van de buitenzone De Loods aan het openbaar domein.

 

4.       Besluiten burgemeester. Kennisname besluit burgemeester van 30 september 2022 met betrekking tot bestuurlijke sluiting pand café Retro, Stationsstraat 41.

 

5.       Financiën. Aktename besluit gouverneur van 19 september 2022 houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021.

 

6.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename besluit gouverneur van 7 september 2022 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

 

7.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename besluit gouverneur van 7 september 2022 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

 

8.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

 

9.       Autonome Gemeentebedrijven. Toekennen renteloze lening aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) en vaststellen aflossingstabel.

 

10.     Autonome Gemeentebedrijven. Aktename besluit gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

 

11.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van toegang tot en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

 

12.     Landbouw. Subsidiereglementen.

1)    Goedkeuring reglement ‘Duurzame productie – biolandbouw’.
2)    Goedkeuring reglement ‘Landbouwverbreding – korte keten’.

 

13.     Intergemeentelijke samenwerking. Aanduiding volmachtdrager in de algemene vergadering van Cipal, ter vervanging van de heer Charles Leclef.

 

14.     Intergemeentelijke samenwerking. Aanduiding plaatsvervangend volmachtdrager in de algemene vergadering van Pidpa, ter vervanging van de heer Charles Leclef.

 

15.     Cultuur. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Le Pavillon de Musique voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

 

16.     Cultuur - Erfgoed. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Midzeelhoeve voor de werking van ’t Grom - Museum van de Groentestreek voor de periode 2022-2026.

 

17.     Cultuur - Musea. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. 2022-OO-AGBMAC-973 inzake de opdracht 'Interactieve beleving in het kader van de Bourgondische Renaissance in Mechelen'.

 

18.     Preventie & veiligheid. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomsten Family Justice Center met de lokale besturen in het kader van het impulsproject Intrafamiliaal Geweld (IFG).

 

19.     Sociaal Beleid. Beslissing tot stopzetten samenwerkingsovereenkomst met vzw VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims).

 

20.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring aanpassing en vaststelling van de rooilijn ter plaatse (mits op te leggen last) met als adres Guldendal 6, 8, 10 en 12 binnen de aanvraag tot vergunning, in toepassing van artikel 12 van het gemeentewegendecreet en in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning

 

21.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring nieuwe rooilijn en aanleg van de wegen (mits op te leggen lasten en voorwaarden) met als adres Guldendal 6, 8, 10 en 12 binnen de aanvraag tot vergunning, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

22.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring aanpassing en vaststelling rooilijn met het oog op de verplaatsing van de bestaande buurtweg/voetweg voor de heraanleg en de exploitatie van een sport- en recreatiesite op een terrein met als adres Dorpstraat 67, te 2811 Mechelen-Leest, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

23.     Ruimtelijke ordening. Beslissing tot aanpassing rooilijn met het oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg voor het uitbreiden van een school en het aanleggen van een busstrook op openbaar domein ter hoogte van de Wilgenstraat, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

24.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring verhoging presentiegeld voorzitter Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).

 

25.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de straatnaam Annie Van Bosstraetenstraat voor de aanleg van de nieuwe wegenis (verkaveling Watertorenstraat, Muizen).

 

26.     Monumentenzorg. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-P&M-961 inzake de opdracht 'Sint-Libertuskerk - Restauratie dak'. 

 

27.     Stadsontwikkeling. Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en plan-MER Spreeuwenhoek-Venne bis.

 

28.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Woonpunt Mechelen en Pidpa inzake wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de Fabiolalaan II te Heffen.

 

29.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring verzaking aan de erfdienstbaarheid betreffende het perceel grond Populierendreef 77+ te Mechelen.

 

30.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring openbare verkoop van een deel van de restpercelen gelegen Mechelsveld te Mechelen.

 

31.     ICT. Beslissing tot toetreding raamovereenkomst Aalter in het kader van LB365 voor de percelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 in het kader van de verdere ontwikkeling van LB365.

 

32.     ICT. Beslissing tot toetreding raamovereenkomst Aalter in het kader van LB365 voor het perceel 4B met het oog op extra ondersteuning voor software- en digitaliseringsprojecten.

 

33.     Preventie & veiligheid. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-IDPBW-999 inzake de opdracht 'Aanstellen externe dienst voor preventie en bescherming op het werk'.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

33-2.  K. Den Roover - Communicatie Vesten.

 

33-3.  K. Den Roover - Herstellingen Speelgoedstraatje.

 

33-4.  K. Lauwers - Meetcampagne impact Vesten op (sluip)verkeer.

 

33-5.  M. Hendrickx - Uitstel vergunningsaanvraag definitieve herinrichting de Vesten.

 

33-6.  T. Verbeurgt - Buurtparkeren Station.

 

33-7.  K. Geys - Signalisatie op en rond de Vesten.

 

33-8.  T. Verbeurgt - Toegankelijkheid Mechelse middenstand.

 

33-9.  T. Verbeurgt - Sterrenpost.

 

33-10. T. Verbeurgt - Extra muren voor Muur zkt. Artiest.

 

Vragen

 

V1.     F. Blavier - Snelheidsbeperking Battelsesteenweg voor vrachtwagens en uitzonderlijk transport.

 

V2.     K. Lauwers - Effect Nieuwe Vesten voor handelaars.

 

V3.     Z. Hadnan - Vluchtelingen - Schriftelijk antwoord college

 

V4.     F. Perdaens - Verkeersellende in Battel.

 

V5.     T. Verbeurgt - Thuiszorg en de Nieuwe Vesten.

 

V6.     T. Verbeurgt - De Garage.

 

 

BESLOTEN ZITTING

 

34.     Personeelsbeleid. Ontslagverlening op eigen verzoek aan statutair adjunct-algemeendirecteur, met ingang van 1 oktober 2022.