STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

25 januari 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 25 JANUARI 2021 om 20.00u via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

 OPENBARE ZITTING

ACT1.  M. Hendrickx -  Fietsenstallingen / parkeerplaatsen voor fietsen op de Grote Markt en bij uitbreiding gans Mechelen.

1.       Bestuur.  

1)    Aktename brief van 14 januari 2021 van de heer Tom Kestens, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
2)    Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in opvolging van de heer Tom Kestens.
3)    Aanduiding nieuwe voorzitter commissie ‘Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie en personeel’.

2.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2019 van Mechelen MeeMaken vzw in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

3.       Financiën-belastingen. Invoering belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

4.       Financiën. Goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met bepaling van de werking van het ‘voorwaardelijk visum’ van de financieel directeur bij tijdelijke kredietoverschrijdingen.

5.       Bestuur. Kennisname overzichtslijst per 1 januari 2021 van de politieke organen, van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad, van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan de stad deelneemt  en van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt.

6.       Gezondheidsbeleid. Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van de verwerkingsovereenkomst, tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en de ‘proeftuin Mechelen-Katelijne’, in het kader van het besluit van de  Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken – optie 2.

7.       Gezondheidsbeleid. Aktename collegebesluit van 13 januari 2021 – agendapunt 1 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht ‘inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum Mechelen’.

8.       Jeugd. Goedkeuring stedelijk reglement inzake coronaherstelfonds voor Mechelse jeugdverenigingen.

9.       Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 18 december 2020.

10.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland voor de periode van 01/01/2021 tot 31/12/2021 in functie van de operationele uitvoering van kinderdagverblijf 38 VOLT.

11.     Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring van het nieuw subsidiereglement 'Klimaatactie', met ingang van 1 maart 2021.

12.     Cultuur - Erfgoed. Goedkeuring Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Mechelen betreffende de uitvoering van een dienstverlenende rol op regionaal niveau, afgesloten voor de periode 2021-2026.

13.     Cultuur - Erfgoed. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen, vertegenwoordigd door Musea & Erfgoed Mechelen, en de Vlaamse Gemeenschap - departement Cultuur, betreffende inventarisatie cultuur-historisch erfgoed voor De Jezuïetenkerk van Leliëndaal.

14.     Mobiliteit. Goedkeuring subsidiereglement fietslogistiek 2021.

15.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Mechelen voor gezamenlijke opdrachten van diensten voor de herinrichting van de Vesten (R12).

16.     Openbare werken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig gunningscriterium 'prijs' aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-OD-750 inzake de opdracht 'Raamcontract onderhoud asfalt'.

17.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van straatnamen voor de nieuw aan te leggen wegenis binnen het nieuwbouwproject gelegen tussen de Leopoldstraat – Willem Rosierstraat – Vaartdijk te Mechelen (voormalige ziekenhuissite):
- Julienne Van Avondtstraat - voor de nieuw aan te leggen straat.
- Loe Lindemansplein - voor het nieuw aan te leggen plein.

18.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen van 4 rijwoningen en 2 meergezinswoningen met 24 appartementen en een ondergrondse parking en omgevingsaanlegwerken met inbegrip van nieuwe wegenis op een terrein met als adres Zemstaan 123, 129 en 131-Brusselsesteenweg te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

19.     Vastgoedbeleid. Definitieve vaststelling van het splitsingsplan van de aanpalende grond naast de woning Landweg 3 te Mechelen, gekadastreerd als 4de afdeling - sectie F - nummer 789A en 789B, met het oog op de onttrekking uit het openbaar domein.

20.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring selectieleidraad en bestek (inclusief bijlagen) voor de overheidsopdracht houdende de exploitatie van het parkeergedeelte gebouw Eandistip, via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

21.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring overdracht deel van perceel grond gelegen te Mechelen, Zakstraat, Lot 1 – gekadastreerd 1ste afdeling, sectie C, nummer 785B/deel.

22.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring overdracht deel van perceel grond gelegen te Mechelen, Zakstraat, Lot 2 – gekadastreerd 1ste afdeling, sectie C, nummer 345D/deel.

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

23.     D. Tuypens - Toepassing sociaal beheersrecht.

24.     F. Creyelman - Onderzoek energiebehoefte Mechelen.

25.     F. Creyelman - Bekendmaking kosten energie.

26.     F. Bennasser - JA-sticker ivm reclame.

27.     H. Riffi - Gevaarlijke fiets- en wandelknooppunten.

Volgend punt werd voorgesteld voor behandeling bij hoogdringendheid, in toepassing van artikel 23 van het Decreet Lokaal Bestuur:

28.     Gezondheidsbeleid. Bekrachtiging 'Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) naar Stad Mechelen in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid'.

Vragen

V4.     M. Walchaers - Heropstart evenementen in Mechelen.

V5.     F. Creyelman - Kosten lichtarmaturen-leds - schriftelijk antwoord college.

V6.     T. Verbeurgt - Vrijhouden voet- en fietspaden.

V7.     T. Verbeurgt - Opstart nieuwe school in Mechelen.