STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

25 april 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 25 APRIL 2022 aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                           Maxine Willemsen
                                                                                                                                           Voorzitter

 

 

OPENBARE ZITTING

 

ACT1.  Fusieplannen Mechelen - Boortmeerbeek.

 

ACT2.  Sluiting De Garage en de toekomst van actuele kunst in Mechelen.

 

1.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

 

2.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2021 van de kerkfabriek Lieve Vrouweparochie.

 

3.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2021 van de kerkfabriek Emmaüs.

 

4.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2021 van de kerkfabriek Catharina.

 

5.       Financiën-belastingen. Opheffing belastingreglement op het bedelen van maaltijden per bromfiets of motorfiets, met ingang van 1 januari 2022.

 

6.       Financiën-belastingen. Vaststelling retributiereglement voor het gebruik van de Heilig-Hartkerk en de pastorij, met ingang van 1 mei 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2023.

 

7.       Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement inzake parkeren, met ingang vanaf 1 mei 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

8.       Financiën. Vaststelling plaatsingsprocedure en voorwaarden voor het verstrekken van een langlopende lening van 18.000.000 euro op 20 jaar voor de financieringsbehoefte van stad, OCMW en autonome gemeentebedrijven (AGB’s).

 

9.       Bestuur. Aanduiding nieuw stemgerechtigd en niet-stemgerechtigd lid voor de algemene vergadering van vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Mechelen.

 

10.     Klimaat. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst rond energiedelen met Klimaan vzw.

 

11.     Klimaat. Goedkeuring aangepast investeringssubsidiereglement ‘Paraat voor het klimaat’, met ingang van 26 april 2022.

 

12.     Sociaal Beleid. Aktename collegebeslissing 4 april 2021 – agendapunt 24 tot dwingende en onvoorziene uitgave voor de bouw van een nooddorp op de grindparking van de Nekkersite Mechelen voor Oekraïense vluchtelingen, in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

13.     Sociaal Beleid. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met J@M vzw in functie van de projectcoördinatie Zomerschool 2022 / talentdenken.

 

14.     Sociaal Beleid. Goedkeuring toelage aan vzw KOMO en Scholengroep 5 in het kader van de organisatie van een taalbadklas voor Oekraïense kinderen en jongeren voor de periode van 19 april tot en met 30 juni 2022.

 

15.     Sociaal Beleid. Goedkeuring addendum 2 bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw Steunpunt Asiel en Migratie met het oog op extra ondersteuning voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 

16.     Mobiliteit. Goedkeuring convenant ‘versnelling in elektrische laadpunten dankzij samenwerking retailsector en hun parkingeigenaren’.

 

17.     Mobiliteit. Goedkeuring 'Overeenkomst proefproject LUPYS gevellaadpalen’ tussen stad Mechelen en Co-Laden bv.

 

18.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring zaak van de wegen met inbegrip van de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan en met inbegrip van de vaststelling van voorwaarden en lasten rond de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeentewegenis en opname ervan in het openbaar domein bij het woonproject 'Maalderijsite', in toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

19.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring zaak van de wegen (afschaffing buurtweg) gelegen op een perceel met als adres Wupstraat 56 te 2812 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning en artikel 12 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

 

20.     Wonen. Goedkeuring advies voor de bepaling van de stemrechtverdeling in het kader van de nieuw op te richten Woonmaatschappij.

 

21.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring van de princiepsovereenkomst tussen de Stad Mechelen en Mechelen Ragheno Site NV met betrekking tot het projectgebied Ragheno.

 

22.     Stadsontwikkeling. Aankoop van een woning met grond en aanhorigheden gelegen te Mechelen, Bautersemstraat 70, met het oog op de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur Raghenosite.

 

23.     Openbaar domein. Heraanleg Geitestraat.

1)    Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-945 inzake de opdracht 'Heraanleg Geitestraat'.

2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken.

 

24.     Openbare werken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van bestek 252003_F2  inzake de opdracht 'Mechelen – Herinrichting – Hendrik Consciencestraat / Leopoldstraat / Postzegellaan / Koning Albertplein / Colomastraat / Van Kerckhovenstraat'.

 

25.     Openbare werken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-FO-940 inzake de opdracht 'Raamovereenkomst periodieke kleine onderhouds- en herstellingswerken wegen (gietasfalt) in Mechelen'.

 

26.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring van de leidraad 'Verkoop Lamot congres- en erfgoedcentrum'.

 

27.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot verhuring van pand Leopoldstraat 44 te Mechelen aan Emmaüs vzw vanaf 1 mei 2022 met het oog op de begeleiding van psychisch kwetsbare personen.

 

28.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de padnamen Spinnewielpad en Weefgetouwpad voor een aftakking van de Nekkerspoelstraat te Mechelen.

 

29.     ICT. Beslissing tot toetreding tot opdrachtencentrale Vlaamse overheid om een beroep te doen op raamovereenkomsten inzake ICT en telefonie.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

29-2.   F. Creyelman – Vermindering tarieven bij Zorgbedrijf Rivierenland.

 

29-3.   K. Calvo-P. Indigne – Goedkeuring van de principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen.

 

29-4.   H. Riffi – Fietsenstallingen nabij cambiostandplaatsen.

 

29-5.   H. Riffi – Bebossing centrum Hombeek.

 

29-6.   T. Verbeurgt – Participatie inzake fusieplannen.

 

29-7.   T. Verbeurgt – De Garage.

 

 

Vragen

 

V1.     F. Creyelman - Fraude met sociale woningen - schriftelijk antwoord college.

 

V2.     D. Tuypens - Begraafplaats - perk burgerslachtoffers WO II.

 

V3.     H. Riffi – Indrinken voor fuiven - schriftelijk antwoord college.

 

V4.     H. Riffi – Zomerschool Oekraïne - schriftelijk antwoord college.

 

V5.     T. Verbeurgt – Aanpak rattenplaag - schriftelijk antwoord college.

 

V6.     T. Verbeurgt – Impulsaankoop van huisdieren - schriftelijk antwoord college.

 

 

BESLOTEN ZITTING

 

30.     Huisvestingsmaatschappijen. Goedkeuring dadingsovereenkomst tot minnelijke regeling van bestaande rechtsgeschillen met betrekking tot de huisvestingsmaatschappij 'De Vrije Woonst cvba in vereffening'.