STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

25 mei 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 25 mei 2020 om 20.00u via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

                                                                                                                                  Fabienne Blavier
                                                                                                                                  Voorzitter

OPENBARE  ZITTING 

2.       Overheidsopdrachten. Aktename collegebesluit van 4 mei 2020 – punt 44 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht tot aankoop van bijkomende mondmaskers voor 65 plussers en de scholen in Mechelen.

3.       Autonome Gemeentebedrijven. Advisering jaarrekening 2019 Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

4.       Autonome Gemeentebedrijven. Advisering jaarrekening 2019 Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

5.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring gewijzigde tarieven en prijssubsidie voor het dienstjaar 2020 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst.

6.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening vzw Scouts en Gidsen Heilig Kruis met betrekking tot het boekjaar 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.       Financiën-toezicht toelagen. Goedkeuring tot verlenen van 2 maanden uitstel voor indiening verantwoording voor een toelage ontvangen in 2019 van meer dan 10.000 euro.

8.       Financiën-toezicht erediensten. Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 van de protestants-evangelische geloofsgemeenschap 'Christengemeente Emmanuel'.

9.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering van de rekening 2019 van de kerkfabriek Protestantse Kerk Mechelen-Noord. 

10.     Financiën. Goedkeuring tot intekening van de stad op het volledig aan haar toegewezen deel, meer bepaald  49.161, nieuwe aandelen Apt, en verzoek aan Iverlek dit te financieren volgens een individueel financieringsvoorstel zonder eigen inbreng.

12.     Intergemeentelijke samenwerking - Pidpa.  
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 19 juni 2020 van Pidpa.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

13.     Intergemeentelijke samenwerking - Pontes.  
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 10 juni 2020 van Pontes.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

14.     Intergemeentelijke samenwerking - Igemo.  
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 12 juni 2020 van Igemo.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdragers.

15.     Intergemeentelijke samenwerking - Ivarem.  
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 19 juni 2020 van Ivarem.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdragers.

16.     Intergemeentelijke samenwerking - Cipal.  
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 25 juni 2020 van Cipal dv.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

17.     Financiën.  
1)    Goedkeuring van een (bijkomende) stadswaarborg aan YRKV Mechelen ten bedrage van 5 miljoen euro voor de financiering van de vernieuwingswerken aan het stadion (kant begraafplaats), investeringen in energiebesparende maatregelen en fietsenstallingen.
2)    Goedkeuring herschikking van de leningen op korte en middellange termijn naar lange termijn (uiterlijke vervaldagen in 2040).
3)    Machtiging aan het college om de overeenkomst tot waarborg van een lening verder te finaliseren.

21.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring openbare verkoop stadspand gelegen Befferstraat 34–36 te Mechelen, met daarbij horende staanplaatsen nummers 133, 134 en 135 gelegen in ondergrondse parking De Zeeridder, Varkensstraat te Mechelen.

22.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring tijdelijke ‘Terbeschikkingstelling om niet’ tussen de stad Mechelen en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor het gebruik van een deel van de lokalen van het stadhuis.

24.     Openbaar domein. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig gunningscriterium ‘prijs’ aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek opgesteld door de ontwerper  Omgeving CVBA inzake de opdracht “Aanleg publieke ruimte Mahatma Gandhiwijk Mechelen - fase 3”.

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

25.     F. Creyelman - Stedelijk toelagereglement omvorming naar studentenkamers.

26.     D. Tuypens - Vervoer personen met beperkte mobiliteit.

27.     K. Van den Bosch - Oprichting dierenvoedselbank.

28.     F. Bennasser - Plantenvak: stimuleren gevelgroen.

Volgende punten werd in toepassing van artikel 23 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

30.     Economie. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 22 mei 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, tot wijziging van het marktreglement naar aanleiding van de corona-crisis.

31.     Politieverordeningen. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening op het wegverkeer uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 20 mei 2020 naar aanleiding van de heropstart van de zaterdagse markt tijdens de corona epidemie.

VRAGEN

V03.   A. Delvoye - Markt tijdens corona.

V04.   C. François - Recuperatie grondwater.

V05.   F. Perdaens - Gevangenis Mechelen.

V06.   T. Verbeurgt - Zomerschool.

V07.   T. Verbeurgt - Infrastructuurdossiers in Mechelen.