Stad Mechelen - Gemeenteraad - 25 september 2018

Beslissingslijst

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest. 

Openbare zitting

1. Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid om naar aanleiding van 'Mechelen Griezelt' op 28 oktober 2018 de Grote Markt, Schoenmarkt en pleintje aan postgebouw aan het openbaar domein te onttrekken.

Vastgesteld

2. Politieverordeningen. 

1)    Vaststelling aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone), laatst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2018.

2)    Vaststelling aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte parkeerduur op gewestwegen (blauwe zone), laatst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2018.

Vastgesteld

3. Politieverordeningen.

1)    Vaststelling aanvullend reglement betreffende het invoeren van een woonerf in de Kroonstraat en Kromme Elleboogstraat.

2)    Vaststelling aanvullend reglement betreffende het invoeren van een woonerf in de Korte Veluwestraat.

Vastgesteld

4. OCMW-verenigingen. Advisering jaarrekening 2017 OCMW-vereniging Dodoens.

Gunstig geadviseerd

5. Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan het AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC).

Goedgekeurd

6. Financiën. Kennisname van het collegebesluit van 14 september 2018 waarbij wordt overgegaan tot onmiddellijke uitbetaling van de bijdrage aan het waarborgfonds van de VME Tinel Ondergrondse parking en tot inschrijving in budgetwijziging nr.2/2018, in toepassing van art. 157, 2e lid van het gemeentedecreet.

Kennisname

7. Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van vzw Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open School, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

8. Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van VVV Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

9. Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van vzw t'Arsenaal mechels miniatuur teater, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

10.     Financiën-belastingen. Aanpassing retributiereglement op prestaties voor en levering van materiaal aan derden, laatst goedgekeurd in zitting van 20.12.2016.

Goedgekeurd

11.     Bestuur. Cipal. Voordracht kandidaat-bestuurder, ter vervanging van de heer Walter Schroons.

Goedgekeurd

12.     Legaten & Schenkingen. Definitieve aanvaarding van een bijzonder legaat, opgenomen in een nalatenschap ten behoeve van de stedelijke bibliotheek.

Goedgekeurd

13.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling om in de verkaveling "De Bergen" te Hombeek de bestaande straatnaam Bergenstraat te behouden voor de hoofdontsluiting van deze verkaveling en tot vaststelling van de naam Bessemstraat voor één van de twee zijstraten van deze hoofdontsluiting.

Goedgekeurd

14.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de straatnaam "Hellebeemd" voor één van de twee zijstraten van de hoofdontsluiting van de verkaveling "De Bergen" te Hombeek.

Goedgekeurd

15.     Openbare werken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de “openbare procedure met als enig gunningscriterium prijs”, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-OD-417 inzake de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Sint-Albertuswijk te Mechelen”.

Goedgekeurd

16.     Vastgoedbeleid. Kosteloze overdracht door de provincie Antwerpen aan de stad van restgronden langsheen voormalige provinciewegen.

Goedgekeurd

17.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-EC-407  inzake de opdracht “Huur van een milieuvriendelijke kleurenkopieereenheid”.

Goedgekeurd

Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd:

18.     Toegevoegd punt. Voorstel van K. Geys - Uitbreiding Tivolipark.

Voorstel gemeenteraadslid K. Geys verworpen

19.     Toegevoegd punt. Voorstel van I. Muyldermans – Engagementsverklaring The Shift.

Voorstel gemeenteraadslid I. Muyldermans goedgekeurd