STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

25 oktober 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 25 oktober 2021 aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                   Fabienne Blavier
                                                                    Voorzitter

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

ACT1.  Maaltijden op school. (zie toegevoegd agendapunt 29 – H. Riffi)

 

1.       Politieke organen-werking. Verkozen verklaring nieuw lid politieraad Mechelen-Willebroek, in opvolging van mevrouw Anne Delvoye.

 

2.       Politieke organen-werking. Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissies.

1)    Aktename lidmaatschap nieuw gemeenteraadslid in raadscommissies.
2)    Aanduiding nieuwe voorzitter commissie 'Cultuur, Toerisme, Sociale Cohesie en Senioren'.

 

3.       Bestuur. Aanduiding nieuw lid algemene vergadering van VVV Mechelen vzw.

 

4.       Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Aktename collegebesluit van 4 oktober 2021- agendapunt 36 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor de financiële ondersteuning van cvba Mechelen Morgen.

 

5.       Economie. Goedkeuring subsidiereglement op het verkopen van Mechelenbonnen aan ondernemingen ter bevordering van de lokale handel en horeca, geldig tot en met 31 januari 2022.

 

6.       Economie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Sylvestra NV voor de ontwikkeling van het project 'Impact Factory' inzake circulair ondernemen.

 

7.       Woonbeleid. Goedkeuring ‘Advies lokaal bestuur met betrekking tot het werkingsgebied van de woonmaatschappij’.

 

8.       Sport. Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen en vzw Regionale Atletiekverenigingen Mechelen (RAM) met betrekking tot de prefinanciering voor de renovatie van de atletiekpiste op het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker.

 

9.       Preventie & veiligheid. Project SAMEN in het kader van “Vlaamse Veerkracht – integrale ketenaanpak welzijn - justitie - lokale besturen".

1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten tussen stad Mechelen en vzw Emmaüs voor de periode van 1 oktober 2021 tot 30 september 2024.

2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en CAW Boom-Mechelen-Lier voor de periode van 1 oktober 2021 tot 30 september 2024.

 

10.     Cultuur - Erfgoed. Definitieve aanvaarding van schenking Collectie Grouwet.

 

11.     Cultuur - Musea. Goedkeuring aankoop van het schilderij ‘Pilatus en de anderen’ van Prosper De Troyer voor de stedelijke museale collectie.

 

12.     Cultuur. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Zwemmen in Brak Water vzw voor de periode van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

 

13.     Cultuur. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Jazzzolder vzw voor de periode van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

 

14.     Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

 

15.     Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen, stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen inzake een project rond ondersteuning van noodkopers via een renteloze lening voor de renovatie van noodkoopwoningen op het grondgebied van Mechelen, met bijhorende verwerkersovereenkomst.

 

16.     Groenbeheer. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-UITV-888 inzake de opdracht 'Aankoop van diverse bomen voor de stad Mechelen 2021-2024'.

 

17.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring onderhandse verkoopovereenkomst voor de gronden gelegen aan de Potaardevelden te Mechelen aan Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).   

 

18.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring huurvoorwaarden voor de verhuur van gebouw Sjampetter (site Tinel), Kattenbleekstraat  20/001 te Mechelen.

 

19.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring selectieleidraad en bestek (inclusief bijlagen) voor de overheidsopdracht houdende de exploitatie van het parkeergedeelte gebouw Eandistip, via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

20.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Wegen en Verkeer, Pidpa en de gemeente Sint-Katelijne-Waver inzake de studie voor de heraanleg N1 tussen R12 en fort van Walem.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

21.     F. Creyelman - Motie gelijkschakelen waterprijzen.

22.     F. Creyelman - Premie hernieuwing gasketel.

23.     F. Creyelman - Automatische toekenning Mechelse huurpremie.

24.     D. Tuypens - Kunst in de openbare ruimte.

25.     T. Verbeurgt - Betaalbare en gezonde schoolmaaltijden.

26.     T. Verbeurgt - Housing First.

27.     F. Bennasser - Veilig stepgebruik.

28.     H. Riffi - Mobiel huis van de Mechelaar.

29.     H. Riffi - Maaltijden op school.

 

Vragen

 

V1.     M. Hendrickx - Aanvraag vergunningen autoluwe zone - schriftelijk antwoord college.

 

V2.     M. Hendrickx - Promotiecampagne 't Monument - schriftelijk antwoord college.

 

V3.     C. François - Ruimen van baangrachten en beken.

 

V4.     F. Perdaens - Kunstwerk Louis Neefs - schriftelijk antwoord college.

 

V5.     T. Verbeurgt - Veiligheid rond station Nekkerspoel.

 

V6.     T. Verbeurgt - Gebruik laadpalen in Mechelen.

 

V7.     H. Riffi - Ventilatie in publieke ruimten - schriftelijk antwoord college.

 

V8.     H. Riffi - Preventieve acties dak -en thuislozen - schriftelijk antwoord college.