STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

26 april 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 26 april 2021 om om 20.00u via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

 OPENBARE ZITTING 

 

ACT1.  T. Verbeurgt - Gegevensbescherming en privacy op Mechels grondgebied.

1.       Gezondheidsbeleid. Bekrachtiging addendum (optie 2) bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid -19- pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen in de periode 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021.

2.       Financiën. Vaststelling plaatsingsprocedure en voorwaarden voor het verstrekken van een langlopende lening van 19.000.000 euro op 20 jaar voor de financieringsbehoefte van stad, OCMW en autonome gemeentebedrijven (AGB’s).

3.       Financiën. Bijkomende borgstelling voor over te nemen OCMW-leningen in het kader van de verkoop van woonzorgcentrum De Lisdodde aan Zorgbedrijf Rivierenland.

4.       Financiën-belastingen. Vaststelling retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein voor zomer- en winterbars, met ingang van 1 mei 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

5.       Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement voor levering materiaal en technische prestaties, met ingang van 1 mei 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

6.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven voor gebruik infrastructuur in erfpacht bij autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actie in Cultuur (AGB MAC), met ingang van 1 mei 2021.

7.       Onderwijs. Project 'Krachtige scholen'.
1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Arktos vzw en GO! Scholengroep 5 voor het inzetten van een onderwijsassistent voor de periode van 1-09-2020 tot 31-08-2022.
2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Arktos vzw en APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor het inzetten van een onderwijsassistent voor de periode van 1-09-2020 tot 31-08-2022.

8.       Sociaal Beleid. Goedkeuring addendum 2 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen vzw voor een bijkomende enveloppefinanciering voor het programma 'Huis aan Huis'.

9.       Mobiliteit. Goedkeuren Charter Masterplan Toegankelijke haltes.

10.     Mobiliteit. Duiding bij nominatieve toelage aan Beweging.net voor fietsbib en verhouding tot fietsotheek. Aktename antwoord op vraag bij agendapunt 4 - gemeenteraad 29 maart 2021 (lijst nominatieve toelages).

11.     Openbaar domein.  
1)    Goedkeuring overeenkomst met de Vlaamse Overheid voor de overdracht van gewestwegen in de stationsomgeving.
2)    Goedkeuring overeenkomst met de Vlaamse overheid voor de overdracht van lokale parallelwegen E19 en deel Douaneplein.
3)    Goedkeuring overeenkomst met de Vlaamse overheid voor de overdracht van een gedeelte van de Battelsesteenweg.

12.     Openbaar domein. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-812 inzake de opdracht 'Aanpassen kruispunten Dennenstraat en Nekkerspoelstraat'.

13.     Monumentenzorg. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden van het bestek 2021-OO-787 inzake de opdracht  'restauratie van 9 barokke schilderijen in de zijbeuken van de begijnhofkerk'.

14.     Monumentenzorg.  
1)    Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden van het bestek 2021-OO-MZ-805 inzake de opdracht 'Restauratie van altaren dwarsbeuken en epitaaf van Huens in de Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan-Evangelistkerk'.
2)    Goedkeuring overname van het bouwheerschap van de kerkfabriek Catharina voor de werken omschreven in het bestek 2021-OO-MZ-805.

15.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam Gommaruspark voor het deel van de Oude Sint-Gommarusstraat, gelegen tussen de Caputsteenstraat en de Pasmolenstraat (site Verbeemen).

16.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring 'Concessie op een goed van het openbaar domein van de NMBS' voor de aanleg van een tweerichtingsfietspad tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg.

17.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring verkoop restgrond naast de woning Landweg 3, gekadastreerd 4de afdeling, sectie F, nummer 789A en 789B.

18.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring addendum aan de tijdelijke terbeschikkingstellingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor het gebruik van een deel van de lokalen van het stadhuis.

19.     Vastgoedbeleid. Verzaking van het erfpachtrecht door Edgar Tinel Bouw verleend aan stad Mechelen voor het gebouw Sjampetter.

20.     Personeelsbeleid. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-PERS-790 inzake de opdracht “Implementatie soft HR stad Mechelen” – 2de fase uitnodiging tot offerte.

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

21.     A. Delvoye-T. Verbeurgt - Transparantie verslagen adviesraden.

22.     A. Delvoye - Stemgedrag fracties in beslissingslijst gemeenteraad.

23.     T. Verbeurgt - Oprichting Stedelijke Adviesraad Databeheer en Gegevensbescherming.

24.     T. Verbeurgt - Verbeteren toekennings- en evaluatieprocedure subsidies en samenwerkingen.

25.     K. Geys - Concessie De Zalm.

Vragen

V1.     F. Creyelman - Onroerend erfgoed Walem - schriftelijk antwoord college.

V2.     C. François - Kritiek Fietsersbond fietspuzzel.

V3.     D. Tuypens - Opvang dak- en thuislozen.

V4.     S. Deleus - Aanscherpen toegangsprocedure gebouwen / stand van zaken 'nee is nee'-campagne.

V5.     F. Bennasser - Zonnecrèmepalen.

V6.     T. Verbeurgt - Testevents in het kader heropening cultuur- en eventsector.