STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD
26 juni 2018

BESLISSINGSLIJST  WEBSITE

Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

 

Openbare zitting

 

1.       Personeelsbeleid. Eedaflegging algemeen directeur met ingang van 1 augustus 2018.

Aktename eedaflegging door Erik Laga als algemeen directeur.

 

2.       Personeelsbeleid. Eedaflegging adjunct-algemeendirecteur met ingang van 1 augustus 2018.

Aktename eedaflegging door Jan Bal als adjunct-a lgemeendirecteur.

 

3.       Personeelsbeleid. Eedaflegging financieel directeur met ingang van 1 augustus 2018.

Aktename eedaflegging door Henri Schaerlaecken als financieel directeur.

 

4.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de organisatie van Parkpop 2018.

Vastgesteld

 

5.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid, naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen voor het stadsfestival Maanrock 2018 op 24, 25 en 26 augustus 2018.

Vastgesteld

 

6.       Politie. Verlening positief advies inzake de plaatsing van bijkomende camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement Maanrock 2018.

Goedgekeurd

 

7.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van “Apérotime” op 21 september 2018 en de onttrekking van het plein Veemarkt aan het openbaar domein.

Goedgekeurd

 

8.       Brandweer. Advisering brandweerbijdragen afrekening 2014 – werking 2013.

Gunstig geadviseerd

 

9.       Financiën. Vaststelling van de voorwaarden en de bepalingen met betrekking tot het aangaan van langlopende leningen voor de financieringsbehoefte van de stad voor een totaal bedrag van 33.052.000 euro.

Goedgekeurd

 

10.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2017 van Speelgoedmuseum vzw, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

 

11.     Autonome Gemeentebedrijven. 
1)    Goedkeuring jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
2)    Goedkeuring aanleg bestemde gelden voor een bedrag van 31.380 euro en toekennen van een dividend van 70.000 euro aan de stad Mechelen.

Goedgekeurd

 

12.     Autonome Gemeentebedrijven. 
1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/9 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
2)    Goedkeuring budgetwijziging 1/2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.

Goedgekeurd

 

13.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

Goedgekeurd

 

14.     Mobiliteit. 
1)    Intrekking gemeenteraadsbesluit 26.04.2011 – punt 10 goedkeuring overeenkomst met de NMBS-Holding over het verlenen van een gebruiksrecht op hun parkings en goedkeuring bijakte aan de concessieovereenkomst met Vincipark over parkeren in de nabijheid van de spoorwegstations en het blauwe -zone parkeren.
2)    Goedkeuring overeenkomst tussen NMBS en B-parking enerzijds en stad Mechelen anderzijds met verlening van een gebruiksrecht voor de parking Nekkerspoel & Postzegelbrug van de NMBS te Mechelen.
3)    Goedkeuring addendum aan de concessieovereenkomst tussen de stad Mechelen en NV Indigo Infra Belgium m.b.t.  ‘Concessie parkeerbeheer op de openbare weg in de stad Mechelen’, goedgekeurd door de gemeenteraad op 30.03.2006.

Goedgekeurd

 

15.     Financiën-belastingen. Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren, met ingang van 1 september 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

 

16.     Financiën-belastingen. Invoering van het retributiereglement op het ter beschikking stellen van fietszenders, met ingang van 1 juli 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

 

17.     Mondiaal Beleid. Bekrachtiging van de eindbeslissing van het college inzake de toekenning van de geldprijs in kader van het wedstrijdreglement 'Mechelen Mondiaal Kwaliteitsonderwijs en vorming voor iedereen 2018-2019'.

Goedgekeurd

 

18.     Preventie. 
1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur Willebroek en stadsbestuur Mechelen in het kader van dossiers buren- en buurtbemiddeling.
2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur Willebroek en stadsbestuur Mechelen inzake de gemeenschapswachten.

Goedgekeurd

 

19.     Sociaal Beleid. Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst “Hartveilige stad” tussen Stad Mechelen en het Rode Kruis afdeling Mechelen-Bonheiden, voor een periode van 2 jaar met ingang vanaf ondertekening van de overeenkomst.

Goedgekeurd

 

20.     Legaten & Schenkingen. Definitieve aanvaarding van de schenking van de heer Paul-Henri Van Bellinghen van het archief van Paul Van Bellinghen (1916-1919), ten behoeve van het stadsarchief.

Goedgekeurd

 

21.     Legaten & Schenkingen. Aanvaarding, onder voorrecht van boedelbeschrijving, van een schenking bij testament aan de stad Mechelen van een nalatenschap.

Goedgekeurd

 

22.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring engagementsverklaring tot vrijwaring tegenover de gemeente Sint-Katelijne-Waver in het kader van de verkoop van de site Zwartzustersvest aan het Zorgbedrijf Rivierenland, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 2018.

Goedgekeurd

 

23.     Vastgoedbeleid. 
1)    Onderhandse aankoop tegen N.V. KBC Bank van een perceel grond, gelegen achter de Kruisbaan te Mechelen, gekadastreerd 3de afdeling, sectie E, perceelsnummer 829/A P (gereserveerd perceelnummer E/829B P0000), met het oog op de inrichting als speelbos.
2)    Vestiging Erfdienstbaarheid, waarbij De Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Mechelen-Noord een recht van doorgang verleent op een perceel gelegen aan de Kruisbaan +115, gekadastreerd sectie E, nummers 0832N P0000 en 0832M P0000.

Goedgekeurd

 

24.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring aan de overeenkomst tussen de stad enerzijds en Allaer en Verelst anderzijds aangaande het tijdelijk gebruik van een perceel stadsgrond aan de Sint-Katelijnestraat/ Kanunnik De Deckerstraat.

Goedgekeurd

 

25.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring van de overeenkomst houdende ruiling zonder opleg tussen de stad en het Gemeenschapsonderwijs enerzijds en de echtgenoten Makay-Prims anderzijds van perceeltjes grond gelegen aan de Bankstraat te Mechelen/Hombeek (basisschool “De Esdoorn”).

Goedgekeurd

 

26.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring ‘Biedingsleidraad: vervreemding van de pastorij Sint-Amandusstraat 5 te Heffen’.

Goedgekeurd

 

27.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring van de verkoop door de stad Mechelen aan de nv YRKV Mechelen van de onverdeelde helft (1/2) volle eigendom van het stadioncomplex “K.V. Mechelen” met oefenveld en parking gelegen Kleine Nieuwedijkstraat 53 te Mechelen en aanpassing van de bestaande erfpachtakte ingevolge de gewijzigde eigendomsverhoudingen

Goedgekeurd

 

28.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring van de overeenkomst/aktes inzake het stadsvernieuwingsproject Tinel, opgemaakt door notaris Eline Goovaerts met tussenkomst van notaris A. Spaepen.

Goedgekeurd

 

29.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling om in de verkaveling “De Bergen” te Hombeek de bestaande straatnaam Bergenstraat  te behouden voor de hoofdontsluiting van deze verkaveling en Bessemstraat en Blijkijzerstraat voor de twee zijstraten van deze hoofdontsluiting .

Goedgekeurd

 

30.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegenis en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het aanleggen van nieuwe wegenis op een terrein met als adres Schijfstraat (woonwijk ‘De Schijf’).

Goedgekeurd

 

31.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegenis voor het aanleggen van een tweerichtingsfietspad tussen het jaagpad en de Winketkaai.

Goedgekeurd

 

32.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegenis voor het aanleggen van een tweerichtingsfietspad tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg.

Goedgekeurd

 

33.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegenis voor het aanleggen van een tweerichtingsfietspad tussen de Rietstraat en de Geerdegemstraat.

Goedgekeurd

 

34.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegenis inzake het aanleggen van de fietsoversteekplaatsen in de Liersesteenweg, de Ziekebeemdenstraat en de Grote Nieuwedijkstraat, alsook voor de aanleg van een tweerichtingsfietspad tussen de Zonnestraat en de Vrouwvlietroute.

Goedgekeurd

 

35.     Ruimtelijke ordening. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijn- en innemingsplan Spoorwegstraat en afschaffing van deel buurtweg nr. 31, gelegen aan de Bankstraat in Hombeek en gekend als Spoorwegstraat.

Goedgekeurd

 

36.     Openbaar domein. Vaststellen van wijze van gunnen volgens onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van de hydronautstudie opwaarts pompstation Vrouwvliet (Mechelen-Noord), in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin.

Goedgekeurd

 

37.     Slimme stad. Goedkeuring ‘Open Data Charter v1.0 – 20 principes’.

Goedgekeurd

 

38.     ICT. Vaststelling wijze van gunnen volgens procedure openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-ICT-388 inzake implementatie en onderhoud van een centraal beveiligingssysteem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services.

Goedgekeurd

 

39.     Monumentenzorg. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2018-OO-MZ-384 inzake de opdracht ‘Sint–Pieter en Paulkerk. Fase 7 - Restauratie van de schilderijenreeks "Het leven en de wonderen van Franciscus Xaverius”.

Goedgekeurd

 

40.     Gebouwenbeheer. . Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-GEB-306 inzake de opdracht “Onderhoud brand- en inbraakinstallaties diverse stadsgebouwen, gebouwen Sociaal Huis en Zorgbedrijf”.

Goedgekeurd

 

41.     Gebouwenbeheer. . Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de Openbare Procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek 2018-OO-GEBB-337 inzake de opdracht “Raamovereenkomst keuringen van de technische installaties met inbegrip van de liftinstallaties in de gebouwen van de Stad Mechelen voor periode van 4 jaar”.

Goedgekeurd

 

42.     Gebouwenbeheer. . Goedkeuring van het “Verticaal onderhoudscontract gebouwen voor de Stad Mechelen” met wijze van gunnen volgens de procedure van de “Openbare Procedure”, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-GEBB-336.

Goedgekeurd

 

43.     Personeelsbeleid. Goedkeuring gewijzigd reglement van OFP PROVANT voor het plan van aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden, met inbegrip van bijlage 3 inzake het afsluiten van een overeenkomst voor het oprichten van een Multi-inrichterspensioenstelsel  (MIPS) tussen volgende partijen met eenzelfde pensioenreglement: - Stad Mechelen - OCMW Mechelen - AGB SAM - Brouwgebouw Lamot vzw - mmMechelen Feest vzw - Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw (J@m).

Goedgekeurd

 

44.     Personeelsbeleid. Goedkeuring vervangingsregeling algemeen directeur en adjunct-algemeendirecteur.

Goedgekeurd