STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

26 september 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 26 september 2022 aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Maxine Willemsen
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Politieke organen-werking. Ontslag en aanstelling gemeenteraadslid.
1)    Aktename brief van 16 juni 2022 van de heer H. Riffi, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
2)    Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in opvolging van de heer H. Riffi.

 

2.       Politie. Politiezone Rivierenland.
1)    Aktename Koninklijk Besluit van 27 juni 2022 inzake de vrijwillige fusie van de politiezones Klein-Brabant en Mechelen-Willebroek tot de politiezone Rivierenland.

2)    Aktename aantal leden nieuwe politieraad zone Rivierenland.

 

3.       Politie. Verkiezing leden stad Mechelen voor de politieraad van de nieuwe politiezone Rivierenland.

 

4.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) tijdens het eerste semester van 2022.

 

5.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) tijdens het eerste semester van 2022.

 

6.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen tijdens het eerste semester van 2022.

 

7.       Financiën. Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van de stad tijdens het eerste semester van 2022.

 

8.       Mobiliteit. Goedkeuring 'Toelating tot precaire bezetting van een goed van het openbaar domein van Infrabel' voor het inrichten van een buurtparking Smisstraat 48.

 

9.       Mobiliteit. Goedkeuring reglement inzake werfabonnementen.

 

10.     Mobiliteit. Goedkeuring ‘Subsidiereglement voor erkende autodeelorganisaties’ voor de periode 1 oktober 2022 tot 31 december 2022.

 

11.     Mobiliteit. Vaststelling van de wijze van gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-MOB-962 inzake de opdracht 'Organiseren van een pendeldienst op het water van parking Keerdok naar winkelcentrum voor bezoekers aan de stad Mechelen'.

 

12.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring gewijzigde samenstelling GECORO 2019-2024, laatst goedgekeurd in zitting van 6 september 2021.

 

13.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring zaak der wegen, met inbegrip van een beheersovereenkomst, voor de aanleg van een fietsverbinding langsheen de R6 op het grondgebied van zowel Sint-Katelijne-Waver als Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

14.     Ruimtelijke ordening. Beslissing tot aanpassing rooilijn met het oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg voor het bouwen en exploiteren van een labo met kantoren op een terrein met als adres Hanswijkvaart 21 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

15.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring zaak der wegen, met inbegrip van een beheersovereenkomst, en het vaststellen van de nieuwe rooilijn voor het bouwen en exploiteren van een labo met kantoren op een terrein met als adres Hanswijkvaart 21 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

16.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Galapagos Real Estate BV met betrekking tot de stedenbouwkundige kosten en lasten in het kader van de ontwikkeling van het projectgebied Ragheno.

 

17.     Groenbeheer. Goedkeuring verbintenis tussen NV Cores Development (= ontbosser) en stad/OCMW Mechelen (= bebosser), in het kader van de ontbossing op de site Wattland, met het oog op het aanwenden van één perceel in eigendom van OCMW Mechelen voor boscompensatie.

 

18.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap Rivierenland voor de opstart van een tragewegenproject in de stad Mechelen.

 

19.     Openbaar domein. Vaststelling van de wijze van gunnen bij wijze van de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-990 inzake de opdracht 'Weg- en rioleringswerken Bankstraat fase 4 bufferbekken'.

 

20.     Openbaar domein. Principiële goedkeuring tot verlegging van de rooilijn ter hoogte van Kleine Nieuwedijkstraat 71.

 

21.     Gebouwen. Vaststelling van de wijze van gunnen bij wijze van de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-MZ-665 inzake de opdracht 'Predikherenklooster fase D deel 2 – interieurinrichting en technieken Predikherenkerk'.

 

22.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van de padnamen Estrixpad en Witzandpad voor de nieuwe wegenis in de verkaveling Zuidkwartier aan Geerdegemveld.

 

23.     Vastgoedbeleid. Verkoop Befferstraat 34-36 + Rik Woutersstraat 18.

1)    Goedkeuring onderhandse verkoopsovereenkomst voor het perceel Befferstraat 34-36, onder opschortende voorwaarde tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor handelsruimte op het gelijkvloers, het creëren van kamers en 2 appartementen.
2)    Goedkeuring onderhandse verkoopsovereenkomst voor het perceel Rik Woutersstraat 18, onder opschortende voorwaarde tot het bekomen van een omgevingsvergunning om het gebouw toegankelijk te maken via een trap aan de achterkant van de woning.

 

24.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de ‘School met de Bijbel’ tot delen van een perceel stadsgrond in de Lakenmakersstraat 158.

 

25.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van infrastructuur met de school De Vlindertuin, Cypriaan de Rorestraat 25.

 

26.     Personeelsbeleid. Toetreding tot OFP PROLOCUS met het oog op tweede pensioenpijler contractuelen.

1)    Goedkeuring beheersovereenkomst en financieringsplan via de 'toetredingsakte'.

2)    Aktename 'Verklaring inzake beleggingsbeginselen'.

3)    Beslissing tot toevoeging aan artikel 8 pensioenreglement.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

27.     K. Van den Bosch - Digitaal referendum Mechelse Vesten.

 

28.     F. Creyelman - Persoon-aan-persoonverkoop van electriciteit.

 

29.     F. Creyelman - Terugbetaling renteloze lening zonnepanelen.

 

30.     T. Verbeurgt - Fileleed in en rond Mechelen.

 

31.     T. Verbeurgt - Standpuntbepaling dubbele prestatiegelden

 

32.     T. Verbeurgt - Energieloket en informatiemomenten energie.

 

33.     T. Verbeurgt - Betaalbaar onderwijs inclusief gezonde maaltijden op school.

 

 

Vragen

 

 

V1.     K. Den Roover - Nieuwe locatie buurtinitiatief 'De Draaischijf'. - Schriftelijk antwoord college

 

V2.     Z. Hadnan - PFAS-verontreiniging. - Schriftelijk antwoord college

 

V3.     K. Geys - Communicatie buurtbewoners H. Speecqvest. 

 

V4.     T. Verbeurgt - Ottertrotter - editie 2022. - Schriftelijk antwoord college

 

V5.     S. Deleus - Behoud bomen De Vesten. - Schriftelijk antwoord college