STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

26 oktober 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 26 OKTOBER 2020 om 20.00u via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

ACT1.  T. Verbeurgt -  Lokale Covid-19 steunmaatregelen Mechelse horeca.

1.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 8 oktober 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, tot wijziging van het terrasreglement naar aanleiding van de corona-crisis.

2.       Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement inzake parkeren met het oog op de uitbreiding van de duur van de blauwe zones naar zaterdagen, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

3.       Financiën-toezicht toelagen.  
1)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw ROJM in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
2)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Kazerne Dossin in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
3)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Torens aan de Dijle in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
4)    Aktename jaarrekening 2019 van vzw Vrijzinnig Centrum De Schakel Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

4.       Intergemeentelijke samenwerking.  
1)    Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 8 december 2020.
2)    Goedkeuring statutenwijzigingen opdrachthoudende vereniging Iverlek.
3)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

6.       Intergemeentelijke samenwerking.  
1)    Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van Ivarem op 18 december 2020.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdragers.

7.       Autonome Gemeentebedrijven. Benoeming nieuw lid raad van bestuur AGB Energiepunt Mechelen.

8.       Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring addendum bij samenwerkingsovereenkomst Mechelen MeeMaken vzw m.b.t. terrasverwarming.

9.       Economie. Goedkeuring subsidiereglement op het verkopen van Mechelbonnen aan ondernemingen in het kader van het Corona relanceplan geldig t.e.m. 31 januari 2021.

10.     Vrije Tijd. Goedkeuring stedelijk reglement inzake de erkenning als ‘Erkend vakantie-initiatief in Mechelen’.

11.     Jeugd. Goedkeuring subsidiereglement inzake de ondersteuning van jonge organisatoren tijdens Corona.

12.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Ommezien inzake overdracht en gebruik van de brailleprinter.

13.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Project Pleinmakers 2.0’ tussen stad Mechelen, Woonpunt Mechelen en de ‘pleinmaker’.

14.     Mobiliteit. Goedkeuring aangepast en geactualiseerd reglement autoluwe binnenstad, laatst goedgekeurd in zitting van 27 april 2020.

15.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen voor het bouwen van 15 appartementen en 2 eengezinswoningen met aanpassing van de bestaande wegenis, op een terrein met als adres Leuvensesteenweg 300 te 2812 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

16.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het verbouwen van een eengezinswoning en het bouwen van drie studentenstudio’s, op een terrein met als adres Jodenstraat 15 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

17.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring addendum bij het convenant betreffende het brownfieldproject "165. Mechelen Inofer-Trapsite".

18.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland voor de opstart van een trage-wegenproject in de stad Mechelen.

19.     Openbaar domein. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-UITV-713 inzake de opdracht “Leveren en plaatsen van openbare semi-ondergrondse vuilnisbakken in Mechelen 2021-2022”.

20.     Vastgoedbeleid.  
1)    Goedkeuring erfpachtovereenkomst tussen Van der Valk hotel - restaurant Mechelen, Belfius Lease Services en ES Finance.
2)    Goedkeuring overeenkomst onroerende financieringshuur tussen Van der Valk hotel - restaurant Mechelen, Belfius Lease Services en ES Finance.

21.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring aankoop van de woning Bautersemstraat 72A te Mechelen met het oog op de realisatie van de ontsluitingsstructuur Ragheno-site.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

23.     T. Verbeurgt - Charter Baanbrekende Werkgever.

24.     F. Perdaens - Bellenscherm tegen zwerfvuil.

 

Vragen

V2.     B. Delanoeije-A. Delvoye - Begraafplaatsen rustgevender en klimaatbestendiger.

V3.     T. Verbeurgt - Dak- en thuisloosheid in het licht vd nieuwe corona-maatregelen.

V4.     T. Verbeurgt - Gebruik van reclameborden op Mechels grondgebied.

V5.     F.  Perdaens - Feeënbomen in Mechelen.

V6.     M. Hendrickx - Sluiting café + uitoefening tuchtrecht.