STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

27 januari 2020

AGENDA VOLLEDIG

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 27 januari 2020 om 20.00u ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Gelieve, mevrouw, mijnheer, deze vergadering te willen bijwonen.

                                                  Fabienne Blavier
Voorzitter

OPENBARE ZITTING

 

ACT1.  ACTUALITEITSDEBAT T. Verbeurgt - Rusthuisprijzen in Mechelen.

1.       Politieke organen-werking.  
1)    Aktename brief van 14 januari 2020 van Johan Van Overtveldt, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
2)    Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in opvolging van de heer Johan Van Overtveldt.

2.       Politieke organen-werking. Aktename aanstelling nieuw lid politieraad, in vervanging van K. Delrue.

3.       Politieke organen-werking. Kennisname omwisseling lidmaatschap van een lid raadscommissie ‘stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, wonen, economie, ondernemen, werk en personeel’ met een lid raadscommissie ‘mobiliteit, burgerzaken, dienstverlening en dierenwelzijn’.

4.       Politieverordeningen. Uitbreiding van de algemene politieverordening tot instelling van veiligheidsperimeters en het opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende supporters bij thuiswedstrijden van YR KV Mechelen met een verhoogd risico tijdens het voetbalseizoen 2019 – 2020, uitgevaardigd door de gemeenteraad op 2 september 2019, voor de competitiewedstrijd YR KV Mechelen – K. AA Gent op datum van 1 februari 2020 om 20.30 uur.

5.       Financiën-belastingen. Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren, met ingang van 1 februari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

6.       Financiën-belastingen. Goedkeuring aanpassing retributiereglement levering materiaal en technische prestaties.

7.       Financiën
1)    Opheffing gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2016 met bijhorende reglementen betreffende provisies;
2)    Opheffing gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2017 betreffende definitie dagelijks bestuur en visum financieel beheerder.
3)    Goedkeuring Organisatiebeheersingssysteem: Afsprakenkader financiële BBC-cyclus.
4)    Goedkeuring begrip dagelijks bestuur en visum financieel directeur.

9.       Bestuur. Aktename van de resultaten opvolging van de aanbevelingen door Audit Vlaanderen bij de stad Mechelen inzake het forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen betreffende het RUP Spreeuwenhoek - Venne.

10.     Duurzame ontwikkeling.
1)    Goedkeuring van de emissie-inventaris 2017 Mechelen.
2)    Goedkeuring van de risico- en kwetsbaarheidsanalyse Mechelen.
3)    Goedkeuring van het klimaatactieplan Mechelen.

11.     Duurzame ontwikkeling. European Green Leaf Award. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met Mechelen Meemaken vzw m.b.t. duurzame horeca.

12.     Duurzame ontwikkeling
1)    Opheffing gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 betreffende het  reglement 'groep BENOvatiecoaches'.
2)    Goedkeuring nieuw reglement voor groep BENOvatiecoaches, met ingang van 1 februari 2020.

13.     Mondiaal Beleid. Goedkeuring van het wedstrijdreglement ‘Mechelen Mondiaal voor SDG's'.

14.     Mondiaal Beleid
1)    Opheffing gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2016 betreffende het subsidiereglement 'ontwikkelingsprojecten in de wereld'.
2)    Goedkeuring gewijzigd subsidiereglement 'ontwikkelingsprojecten in de wereld'.

15.     Economie. Goedkeuring nieuw stedelijk reglement betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg.

16.     Onderwijs. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en CGG De Pont vzw in het kader van uitvoering van het programma "PrOS", met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

17.     Diversiteit. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Agentschap Integratie en Inburgering voor de periode 2020-2025.

18.     Diversiteit. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Agentschap Integratie en Inburgering voor de uitvoering van het programma ‘Proeftuin Taalhulp’ voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

19.     Preventie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM) vzw inzake de programma's algemeen en specifiek jeugdwerk voor de periode 2020-2022.

20.     Sociaal Beleid. Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2018 - punt 9 houdende goedkeuring subsidiereglement micro-toelagen ‘Oefenkansen Nederlands - zomerinitiatieven’.

21.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de naam Gabriella Tambuyserstraat voor de nieuw aan te leggen wegenis voor het project gelegen nabij de Battelsesteenweg / Kapelleblokstraat te Mechelen.

22.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en vaststelling rooilijn- en innemingsplan voor bouwen van een nieuwbouwproject met nieuwe wegenis op de Leopoldsite, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

23.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen van een winkelpark en het aanleggen van ontsluitingsinfrastructuur op een terrein met als adres N16/R6 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

24.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een nieuw kruispunt met de N16 voor aansluiting van de geplande parallelweg langs de R6, ter ontsluiting van het retailpark.

25.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst omtrent de realisatie en beheer van de ontsluitingsinfrastructuur in het kader van het retailproject Malinas.

26.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Wegen en Verkeer inzake de groenaanplantingen op de geluidsschermen langs de R6.

27.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot openbare verkoop van een perceel bouwgrond van de stad gelegen aan de Barbarastraat (nabij de Jubellaan) te Mechelen.

28.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring voor het verlenen door de nv B&TD Mechelen (eigenaar van het gebouw) aan de stad (opstalhouder) van een opstalrecht op het dak van het gebouw “De Waterduivel” gelegen nabij de Nekkerhal te Mechelen met het oog op de plaatsing van zonnepanelen.

29.     Overheidsopdrachten.  
1)    Intrekking gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 - punt 36 houdende de vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2019-OO-575 inzake de opdracht "Raamovereenkomst voor een duurzame interieurschoonmaak met probiotica groep Mechelen".
2)    Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2019-OO-575 inzake de opdracht "Raamovereenkomst voor een duurzame interieurschoonmaak met probiotica groep Mechelen".

30.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-PP-599 inzake de opdracht "Raamovereenkomst voor de juridische begeleiding ter ondersteuning van stadsontwikkelingsprojecten (looptijd 3 jaar)".

31.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 220-OO-PP-601 inzake de opdracht "Raamovereenkomst voor de financiële begeleiding  en ondersteuning van stadsontwikkelingsprojecten (looptijd 3 jaar)".

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

32.     R. Rabau - Fietsautomaat - omgezet naar vraag 00.

33.     D. Tuypens - Behoud van Talententickets

34.     T. Verbeurgt - Ligdagprijzen Mechelse woonzorgcentra

35.     T. Verbeurgt - Boterhammentaks voor ouders

36.     F. Bennasser - Campagne tegen lachgas

  

Vragen

V00.   R. Rabau - Fietsautomaat

V01.   M. Willemsen - Apporteerbibliotheek

V02.   A. Delvoye - Sluiting parking oude Carrefour Mechelen Noord

V03.   D. Tuypens - Huisvesting voor ex-bewoners van kamerwoningen

V04.   K. Van den Bosch - Consequenties arrest Raad van State - quadverbod in Mechelen

V05.   F. Creyelman - Bewonersparkeren in de Mgr. Van Nuffelstraat

V06.   F. Perdaens - Verkeershinder op N15

V07.   F. Perdaens - Nieuwe invulling Uitpas

V08.   S. Deleus - Tussenkomst hospitalisatieverzekering

V09.   F. Bennasser - Verfgebruik stad Mechelen

V10.   H. Riffi - Omvorming Sint-Albertuskerk tot ontmoetingscentrum