STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

27 februari 2023

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 27 februari 2023 om 20.00u ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Maxine Willemsen
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Burgerparticipatie. Voorstel burger: 'Enkelrichting Vesten'.

 

2.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 26 januari 2023, tot toepassing van de "algemene politieverordening met oog op het in plaats stellen van een structurele werkwijze bij thuiswedstrijden van KRC Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 2022-2023" voor de voetbalwedstrijd KRC Mechelen – Berchem Sport op datum van 4 februari 2023.

 

3.       Politieverordeningen. Vaststelling ‘Politieverordening voor de toepassing van de “algemene politieverordening met oog op het in plaats stellen van een structurele werkwijze bij thuiswedstrijden van YR KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 2022–2023” op de voetbalwedstrijd YR KV Mechelen – SV Zulte Waregem op datum van 28 februari 2023'.

 

4.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2022 / eindrekening van de Protestantse Parochie Mechelen-Zuid.

 

5.       Financiën. Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

1)    Aktename definitief opgenomen renteloze lening.

2)    Vaststellen finale aflossingstabel.

 

6.       Autonome Gemeentebedrijven. Toekenning prijssubsidie dienstjaar 2023 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB MAC betaalbaar te stellen.

 

7.       Klimaat. Mechelen klimaatneutraal.

1)    Goedkeuring 'Emissie-inventaris 2020 stad Mechelen - Stappen naar een Klimaatneutraal Mechelen'.

2)    Aktename 'Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)-rapport  1.0 + 2.0 Mechelen’.

 

8.       Duurzame ontwikkeling. Plaatsing zonnepanelen.

1)    Goedkeuring overeenkomst tot vestiging van een concessie van 15 jaar tussen Stad Mechelen en Ecopower erkende coöperatieve vennootschap voor het plaatsen van een PV-installatie op het dak van Depot Rato.

2)    Goedkeuring stroomafnameovereenkomst van 15 jaar tussen Stad Mechelen en maatschap Ecopower – Zuidtrant – Zonnewind - Campina Energie naar aanleiding van het plaatsen van een PV-installatie op het dak van Depot Rato.

 

9.       Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring addendum bij de subsidie- en samenwerkingsovereenkomst met handelaarsvzw Mechelen Meemaken van 23 mei 2022 m.b.t. pilootproject ophaling en verwerking bio-organisch afval horeca.

 

10.     Mondiaal Beleid. Toekenning toelage voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

 

11.     Sociaal Beleid. Maaltijden in de dorpen.

1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie “warme maaltijd in Battel, Hombeek, Heffen, Muizen en Walem”.

2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie “warme maaltijd” in Leest.

3)    Goedkeuring tegemoetkoming vanuit de stad aan Zorgbedrijf Rivierenland en OKRA Leest in het kader van de toekenning van het kansentarief.

 

12.     Woonbeleid. Beslissing tot uittreding stad Mechelen als aandeelhouder van Volkswoningen Duffel cvba, voorafgaand aan de fusie tussen Volkswoningen Duffel cvba en de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting cvba.

 

13.     Ruimtelijke ordening. Adviseren ontwerp 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen'.

 

14.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring ‘Voorlopige beheerovereenkomst Stationsomgeving Mechelen’ tussen stad Mechelen en NMBS NV van Publiek Recht, Directie Stations.

 

15.     Stadsontwikkeling. Vaststelling wijze van gunnen bij wijze van de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2023-OO-IPOD-1030 inzake de opdracht 'Aanstelling ontwerper voor 1. Het ontwerp van de 5 parkkamers in de centrale parkfiguur van de Ragheno-site, 2. Het begeleidend communicatie- en participatietraject, 3. Het ontwerp van de Arsenaalbrug'.

 

16.     Openbaar domein. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2023-OO-IPOD-1033 inzake de opdracht 'Herinrichting van het Plaisanceplein en de Ridder Dessainlaan'.

 

17.     Openbaar domein. Definitieve vaststelling verlegging van rooilijn ter hoogte van de Kleine Nieuwedijkstraat 71 te Mechelen.

 

18.     Mobiliteit. Vaststelling wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1e fase kandidaatstelling, 2e fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2022-OO-MOB-1023 inzake de opdracht 'Het leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem voor stad Mechelen'.

 

19.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van de straatnaam Annie Van Bosstraetenstraat voor de verkaveling Watertorenstraat in Muizen.

 

20.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling padnaam Mouterijpad voor aanleg nieuwe wegenis op site Trap/Inofer – wijk Guldendal.

 

21.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de padnaam Bertha de Blezerpad voor de aanleg van de nieuwe wegenis op de site Guldendijk.

 

22.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot verkoop perceel grond gelegen Oude Baan 136+ te Walem door de stad Mechelen aan Iverlek.

 

23.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot verkoop door stad Mechelen aan Pinus Mugo nv van een deel van de restpercelen gelegen Mechelsveld, nabij Antoon Spinoystraat.

 

24.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad Mechelen van een perceel grond gelegen Wupstraat 38 te Muizen.

 

25.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring kosteloze overdracht aan stad Mechelen van een perceel grond gelegen aan de Noordstraat te Mechelen.

 

TOEGEVOEGDE PUNTEN

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

25.2.   C. François - Omgevingsvergunning voor bouw studentenkamers.

 

25.3.   C. François - Zwarte lijst amokmakers De Loods.

 

25.4.   I. Kluppels - Extra camerabewaking oude Stadsmagazijn.

 

25.5.   M. Hendrickx - Tijdelijk opschorten knip Kleine Nieuwedijkstraat bij begrafenisplechtigheden.

 

25.6.   D. Tuypens - Campagne vapen.

 

25.7.   S. Deleus - Bijsturing circulatie Guido Gezellelaan.

 

25.8.   K. Lauwers -Tellingen Vesten - Suggesties verbeteringen.

 

25.9.   T. Verbeurgt - Hannah Arendt Instituut en AMAI.

 

25.10. T. Verbeurgt - Rainbow Ambassadors.

 

25.11. T. Verbeurgt - Campagne tegen toenemend geweld op en intimidatie van zorgpersoneel, publieke functies en gezagsdragers.

 

25.12. D. Tuypens - Herziening nieuwe Mechelse evenementenkalender.

 

25.13. T. Verbeurgt - Ottertrotter.

 

VRAGEN

 

V01.   M. Hendrickx - Horeca stationsbuurt - Schriftelijk antwoord college

 

V02.   K. Den Roover - Vervallen Mechelenbonnen - Schriftelijk antwoord college

 

V03.   T. Verbeurgt - Impact energiebesparingsbeleid op medewerkers Stad Mechelen.

 

BESLOTEN ZITTING

 

26.     Gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Aanstelling en opheffing aanstelling gewestelijke vaststellers OVAM voor handhaving zwerfvuil in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).