STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

27 maart 2023

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 27 maart 2023 aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Maxine Willemsen
Voorzitter

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

ACT1. Uitstel definitieve herinrichting Mechelse Vesten.

 

1.       Politieverordeningen. Vaststelling 'Politiereglement tot afbakening van de perimeter waarbinnen private bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend naar aanleiding van evenementen die plaatsvinden op het Douaneplein'.

 

2.       Klimaat. Goedkeuring reglement 'Groen op straat' met het oog op het ontharden en vergroenen van het openbaar domein.

 

3.       Leefmilieu. Goedkeuring aangepaste brownfieldconvenant, aan te gaan tussen de Vlaamse Regering, Pinus Mugo nv, Stad Mechelen en OVAM, inzake het brownfieldproject ‘BFC 234_Mechelen Axalta’.

 

4.       Cultuur - Musea. Goedkeuring 'Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Meesters - project Rubens in Steen’ met kerkfabriek Lieve-Vrouwe, stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Hanswijk en Metropolitaanse kerkfabriek Sint-Rumoldus. 

 

5.       Archief. Beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid voor de overheidsopdracht ‘Raamovereenkomst voor archiefverwerking en adviesverlening’.

 

6.       Economie. Goedkeuring vernieuwde subsidie- en samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en handelaarsvzw Mechelen MeeMaken 2023-2025.

 

7.       Sociale Economie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Ecoso vzw met het oog op tewerkstelling van doelgroepmedewerkers sociale economie voor de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2025.

 

8.       Mobiliteit. Goedkeuring beheersovereenkomst met Ecoso vzw betreffende het beheer van fietskluizen en buurtfietsenstallingen.

 

9.       Mobiliteit. Vaststelling wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-MOB-1023 inzake de opdracht 'Het leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem voor stad Mechelen'.

 

10.     Mobiliteit. Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2023-OO-MOB-1047 inzake de opdracht 'Organiseren van een pendeldienst op het water van parking Keerdok naar winkelcentrum voor bezoekers aan de stad Mechelen'.

 

11.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement inzake parkeren, met ingang vanaf 1 april 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

12.     Ruimtelijke ordening. Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en plan-MER Ragheno, bestaande uit 3 deelgebieden.

 

13.     Openbaar domein. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2023-OO-IPOD-1048 inzake de opdracht 'Aanstellen ontwerper voor diverse infrastructuurprojecten op het grondgebied van de stad Mechelen'.

 

14.     Openbaar domein. Voorlopige vaststelling verplaatsing gemeenteweg gekend als 'chemin privé' (Diemenstraat) zoals weergegeven op het rooilijn- en innemingsplan.

 

15.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot openbare verkoop via het onlineplatform Biddit.be van het pand Gasthuisveldstraat 26 te Mechelen.

 

16.     Diversiteit. Advisering aanvraag tot erkenning lokale geloofsgemeenschap "Al Buraq" te Mechelen.

 

17.     ICT. Samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Gewest en Digitaal Vlaanderen.

1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'Aanvraagmodule MijnBurgerprofiel voor Mechelen'.

2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'Betaalmodule MijnBurgerprofiel voor stad Mechelen'.

 

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

18.     C. François - Toestand wegje aan blok Malin'eau.

 

19.     K. Lauwers – Leefbaarheid Battel.

 

20.     T. Van den Brande-M. Walschaers – 0% alternatief op evenementen van de stad en stimulering van organisatoren feesten op grondgebied Mechelen.

 

21.     T. Verbeurgt – Verkeerstellinen door burgerwetenschap.

 

22.     T. Verbeurgt – Eerherstel voor de Mechelse vermeende heksen.

 

23.     T. Verbeurgt – Structureel overleg inzake Battel.

 

 

Vragen

V1.     M. Hendrickx - Kostprijs huis-aan-huis-publicatie stadsbestuur.

V2.     B. Delanoeije - Biodiversiteitstoets bij definitieve herinrichting Vesten.

V3.     K. Den Roover – Stand van zaken project windturbine Vrouwvliet.

V4.     K. Delrue – Opzetten of initiëren sensibiliseringscampagne voor een veiliger gebruik van jaagpaden.

V5.     Z. Hadnan – Shuttle bussen.

V6.     M. Hendrickx - Stand van zaken verkeersproblematiek en geluidsoverlast Battel.

V7.     S. Deleus - Verkeersveiligheid en -leefbaarheid Pikkerie-Hombeek.

V8.     K. Geys - Verkeerssituatie door de verkeerswerken in het centrum.

V9.     T. Verbeurgt - Tijdelijke woonoplossingen voor mensen in woonnood.