STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

27 juni 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 27 juni 2022 aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Maxine Willemsen
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 19 mei 2022, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van 'Aper’eau' op 10 juni 2022 en de onttrekking van de Grote Markt aan het openbaar domein.

 

2.       Besluiten burgemeester. Kennisname besluit burgemeester van 1 juni 2022 tot bestuurlijke sluiting pand van vzw Twiza, Maurits Sabbestraat 59 (gelijkvloers), voor 3 maanden en opheffing horecavergunning.

 

3.       Besluiten burgemeester. Kennisname besluit burgemeester van 2 juni 2022 met betrekking tot bestuurlijke sluiting pand 5th Avenue, Caputsteenstraat 114, voor 2 maanden.

 

4.       Politieverordeningen. Politieverordeningen voetbalclub YR KV Mechelen - seizoen 2022–2023.

1)    Vaststelling politieverordening tot instelling van een voetbalperimeter bij de thuiswedstrijden van voetbalclub YR KV Mechelen voor het seizoen 2022–2023.
2)    Vaststelling politieverordening met het oog op het in plaats stellen van een structurele werkwijze bij thuiswedstrijden van voetbalclub YR KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het seizoen 2022–2023.

 

5.       Politieverordeningen. Politieverordeningen voetbalclub KRC Mechelen - seizoen 2022-2023.

1)    Vaststelling politieverordening tot instelling van een voetbalperimeter bij de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen voor het seizoen 2022–2023.
2)    Vaststelling politieverordening met het oog op het in plaats stellen van een structurele werkwijze bij thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het seizoen 2022–2023.

 

6.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening betreffende de tijdelijke toelating tot sportief en recreatief zwemmen in het Keerdok te Mechelen.

 

7.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de organisatie van Parkpop en Mechelen Zingt 2022.

 

8.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid, naar aanleiding van het stadsfestival Maanrock op 26, 27 en 28 augustus 2022.

 

9.       Politie. Bijkomende camerabewaking tijdens Maanrock 2022.

1)    Kennisname positief advies van de korpschef politiezone Mechelen-Willebroek (MEWI) inzake de plaatsing en gebruiksmodaliteiten van bijkomende camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement Maanrock.
2)    Adviesverlening inzake de plaatsing van bijkomende camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement Maanrock.

 

10.     Financiën-toezicht erediensten. Adviseren rekening 2021 van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

 

11.     Autonome Gemeentebedrijven. Adviseren jaarrekening 2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

 

12.     Autonome Gemeentebedrijven. Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

1)    Adviseren jaarrekening 2021 volgens de beheers- en beleidscyclus van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).
2)    Goedkeuren jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).
3)    Goedkeuren uitkering dividend aan stad Mechelen.

 

13.     Autonome Gemeentebedrijven. Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

1)    Adviseren jaarrekening 2021 volgens de beheers- en beleidscyclus van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
2)    Goedkeuren jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

 

14.     Financiën-toezicht extern verzelfstandigde agentschappen. Aktename jaarrekening 2021 van Jongerenwerk Mechelen vzw (J@M vzw).

 

15.     Financiën-toezicht extern verzelfstandigde agentschappen. Vzw Mechelen Feest.

1)    Aktename jaarrekening 2021 van vzw Mechelen Feest.
2)    Gunstige advisering begroting 2022 van vzw Mechelen Feest.

 

16.     Financiën. Vaststelling jaarrekening 2021 - deel stad.

 

17.     Financiën. Goedkeuring jaarrekening 2021 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022.

 

18.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

 

19.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

 

20.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

 

21.     Financiën-meerjarenplanning. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 - deel stad.

 

22.     Financiën-meerjarenplanning. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022.

 

23.     Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

 

24.     Financiën-belastingen. Opheffing retributiereglement voor zwemmen in open water - Keerdok.

 

25.     Financiën. Herschikken terugbetaling renteloos thesaurievoorschot door vzw Speelgoedmuseum naar de jaren 2022 en 2023 i.p.v. 2021.

 

26.     Financiën. Verlenen vrijstelling van 3 maanden concessievergoeding Tivoli aan Creation Company.

 

27.     Financiën. Goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met betrekking tot wijzigingen aan kredieten door het uitvoerend orgaan en de algemeen directeur over verschillende dienstjaren van het meerjarenplan en de beperking ten opzicht van nominatieve subsidies.

 

28.     Bestuur. Goedkeuring voortgangsrapport 2021 in het kader van de artikels 217 tot 220 van het Decreet Lokaal Bestuur m.b.t. Organisatiebeheersing.

 

29.     Welzijnsverenigingen. Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio.

 

30.     Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 20 mei 2022.

 

31.     Bestuur. Aktename jaarverslag klachten 2021.

 

32.     Bestuur. Herziening gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 – agendapunt 21 houdende de publicatie van de verslagen van adviesraden op de website van de stad Mechelen.

 

33.     Archief. Goedkeuring overeenkomst met het Agentschap Facilitair Bedrijf van Vlaanderen waarmee stad Mechelen toetreedt tot de dienstverlening e-depot van ‘Digitaal Archief Vlaanderen’ (DAV).

 

34.     Slimme stad. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Mobiele applicatie Stad Mechelen’ tussen Stad Mechelen en het Vlaams Gewest met het oog op de ontwikkeling van een appversie van 'Mijn Burgerprofiel'.

 

35.     Economie. Goedkeuring uitvoeringsovereenkomst 'Opvolging realisatie van het project Impact Factory en verdeling van de kosten'.

 

36.     Economie. Goedkeuring modelconvenant wedkantoren met betrekking tot de uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV.

 

37.     Economie. Goedkeuring convenant met NV Golden Palace Antwerpen voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II te 2800 Mechelen, Oscar van Kesbeeckstraat 1.

 

38.     Woonbeleid. Fusie Woonpunt Mechelen - Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken - De Vrije Woonst (in vereffening).

1)    Aktename oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergaderingen van De Vrije Woonst (in vereffening), Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) en Woonpunt Mechelen op 30 juni 2022.
2)    Goedkeuring fusie door overname van De Vrije Woonst (in vereffening) en overname van KLEMO door Woonpunt Mechelen.
3)    Volmachtverlening om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene vergaderingen op 30 juni 2022.

 

39.     Woonbeleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Sociaal Verhuurkantoor Mechelen vzw voor de periode 01/01/2022 tot 31/12/2024.

 

40.     Sport. Goedkeuring aangepast reglement ‘Sportgala van de Stad Mechelen’ voor de jaarlijkse kampioenenhuldiging en de jaarlijkse verkiezing van de sportlaureaten.

 

41.     Groenbeheer - Parken. Goedkeuring gewijzigd subsidiereglement 'Natuurprojecten in het kader van het Beschermd Natuurpark Rivierenland'.

 

42.     Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring subsidiereglement ‘Sluit de cirkel’ tot vergroten van het aanbod van circulaire businessmodellen in de tertiaire sector.

 

43.     Klimaat. Goedkeuring aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen Departement Omgeving Vlaamse Overheid, stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen in het kader van de onderzoeksopdracht ‘Projecten Klimaatwijken: Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten’ naar aanleiding van de EU City Facility.

 

44.     Leefmilieu. Goedkeuring ontwerpconvenant, aan te gaan tussen de Vlaamse Regering, Pinus Mugo nv, Stad Mechelen en OVAM, inzake het brownfieldproject ‘BFC 234_Mechelen Axalta’ (Antoon Spinoystraat 6).

 

45.     Mobiliteit. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-ICT-950 inzake de opdracht 'Implementatie Autoluw stad Mechelen'.

 

46.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de padnamen Estrixpad en Witzandpad voor de aanleg van de nieuwe wegenis voor de verkaveling Zuidkwartier aan Geerdegemveld.

 

47.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de wijziging van de straatnaam Van Kerckhovenstraat naar Zusterkens der Armenstraat.

 

48.     Ruimtelijke ordening. Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en plan-MER Ragheno bestaande uit 3 deelgebieden.

 

49.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring verkoopovereenkomst met Luma Screen bv voor aankoop door de stad van het gebouw Werfheide 2 te Muizen in het kader van het Ragheno-project. 

 

50.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring intentieovereenkomst tussen stad Mechelen en het Rode Kruis, inclusief de bijhorende tijdelijke aankoopoptie met betrekking tot het perceel Arsenaalverbinding.

 

51.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring princiepsovereenkomst met bijlagen tussen de Stad Mechelen en NMBS/De Leewe met betrekking tot het projectgebied Ragheno.

 

52.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg voor de aanleg van een jachthaven in de Ragheno-site.

 

53.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring van het tweede addendum bij de wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte voor het perceel Rode Kruisplein.

 

54.     Monumentenzorg. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor bestek 2022-OO-PM-923 inzake de opdracht 'dossier Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - Vernieuwing elektrische installatie en verlichting’.

 

55.     Monumentenzorg. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-MZ-959 inzake de opdracht 'Sint-Martinuskerk Hombeek. Restauratie daken en toren'.

 

56.     Monumentenzorg. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-MZ-960 inzake de opdracht ‘Sint-Niklaaskerk Leest. Restauratie exterieur en glas-in-loodramen’.

 

57.     Openbaar domein. Goedkeuring  samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Woonpunt Mechelen en Pidpa inzake wegen-, riolerings- en omgevingswerken wijk Kriekerijvelden te Hombeek.

 

58.     Openbaar domein. Heraanleg Adegemstraat.

1)    Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-965, inzake de opdracht 'Heraanleg Adegemstraat'.

2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken.

 

59.     Openbaar domein. Principiële goedkeuring tot verlegging van buurtweg nr. 28 nabij de Heirstraat te Heffen.

 

60.     Openbaar domein. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-FAM-932 inzake de opdracht ‘Periodiek onderhoud openbaar domein Mechelen voorbehouden voor sociale economieprojecten, incl. onderhoud kledij uitvoeringsdiensten’.

 

61.     Personeelsbeleid. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandelingen aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-PERS-911 inzake de opdracht 'Implementatie soft HR' - 2de fase uitnodiging tot offerte.

 

62.     Gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Goedkeuring annex aan de oprichtingsakte van de 'Interlokale Vereniging Gemeentelijke Administratieve Sancties Arrondissement Mechelen (GASAM)' met het oog op de naamswijziging naar ‘Interlokale Vereniging GAS-Rivierenland’.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

62-2.  F. Perdaens-K. Den Roover – Verkeersdruk buurgemeenten (tangent, herinrichting Vesten).

 

62-3.  D. Tuypens – Racistische en haatdragende boodschappen in publieke gebouwen.

 

62-4.  S. Deleus – Verdaging invoering nieuw circulatieplan de Vesten.

 

Vragen

 

V1.     T. Van den Brande – Gokkantoren in buurten waar veel jongeren samen komen - schriftelijk antwoord college.

 

V2.     F. Perdaens – Geschrapte vervangophalingen Ivarem - schriftelijk antwoord college.

 

V3.     C. François – Lozing grondwater - schriftelijk antwoord college.

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

63.     Gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Aanstelling gewestelijke vaststellers OVAM voor handhaving zwerfvuil in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

 

64.     Preventie. Aanstelling vaststeller in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en aanstelling tot beëdigd ambtenaar in het kader van het belastingreglement inname openbaar domein.