STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

27 september 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 27 september 2021 om 20.00u ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                                      Fabienne Blavier
                                                                                                                                                                 Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Politieke organen-werking. Aktename ontslag gemeenteraadslid + onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging opvolger.

2.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van “Student Lift Off” op 22 september 2021 en de onttrekking van Transit M, De Hangar en aansluitende parkeerplaatsen aan het openbaar domein.
3.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2020 van diverse organisaties.
1)    Aktename jaarrekening 2020 van het Centraal Kerkbestuur Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
2)    Aktename jaarrekening 2020 van vzw Festival van Vlaanderen Mechelen Kempen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
3)    Aktename jaarrekening 2020 van vzw Regionaal Landschap Rivierenland in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
4)    Aktename jaarrekening 2020 van vzw Sociaal Centrum – Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
5)    Aktename jaarrekening 2020 van vzw ROJM in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
6)    Aktename jaarrekening 2020 van vzw ’t Arsenaal in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
7)    Aktename jaarrekening 2020 van vzw KMTHC in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
8)    Aktename jaarrekening 2020 van vzw De Keeting in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
9)    Aktename jaarrekening 2020 van CLB Het Kompas in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
10)  Aktename jaarrekening 2020 van Woonpunt Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
11)  Aktename jaarrekening 2020 van Scholengroep 5 in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
12)  Aktename jaarrekening 2020 van vzw Chiro Libertus in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
13)  Aktename jaarrekening 2020 van vzw Instrumentenfonds in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
14)  Aktename jaarrekening 2020 van vzw Speelgoedmuseum Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
15)  Aktename jaarrekening 2020 van vzw Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

4.       Financiën-toezicht extern verzelfstandigde agentschappen. Aktename jaarrekening 2020 van vzw Brouwgebouw Lamot.

5.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename besluit gouverneur houdende goedkeuring jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

6.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen tijdens het eerste semester van 2021.

7.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) tijdens het eerste semester van 2021.

8.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering van meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) tijdens het eerste semester van 2021.

9.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor dienstjaar 2021 aan Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

10.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

11.     Financiën. Aktename opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad tijdens het eerste semester van 2021.

12.     Financiën. Goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met vaststelling begrip dagelijks bestuur en (voorwaardelijk) visum van de financieel directeur.

13.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op tweede verblijven, met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

14.     Economie. Goedkeuring domeinconcessie ‘Overeenkomst inzake de verlening van een tijdelijke concessie aan de stad Mechelen inzake het gebouw ‘De Potterij’’, in functie van de uitbouw van een circulaire hub in Mechelen.

15.     Sociaal Beleid. Goedkeuring addendum 3 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen vzw voor een bijkomende enveloppefinanciering voor het programma 'Huis aan Huis'.

16.     Sociaal Beleid. Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met Steunpunt Asiel en Migratie.

17.     Sociaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties in het kader van het subsidiereglement 'Samen Tegen Armoede' voor 2022.
1)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met OverKop Mechelen-CAW Boom Mechelen Lier voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2022.
2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Wel en Wee (in samenwerking met het KansArmoedeNetwerk Mechelen) van 1/01/2022 tot en met 31/12/2022.
3)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Zorgbedrijf Rivierenland voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2022.

18.     Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

19.     Erfgoed. Definitieve aanvaarding schenking van een sculptuur in roze graniet, voorstellende een geabstraheerde mannen- en vrouwenfiguur.

20.     Wonen. Goedkeuring ‘stedelijke verordening conformiteitsattesten’.

21.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de naam Camilla van Peteghemstraat voor een aftakking van de Battelsesteenweg te Mechelen.

22.     Ruimtelijke ordening. Aanpassing rooilijn met het oog op aanpassing bestaande gemeenteweg voor het bouwen van een woonproject op de oude bibliotheeksite met als adres Moensstraat 51 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 1 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

23.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring zaak van de wegen voor het bouwen van een woonproject op de oude bibliotheeksite met als adres Moensstraat 51 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 1 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

24.     Openbaar domein. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met prijs als enig gunningscriterium) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-886 inzake de opdracht 'Ontharding - IJzerenleen/Hoogstratenplein'.

25.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring beheersovereenkomst met Natuurpunt Beheer vzw betreffende de stadsgronden aan het Mechels Broek, gelegen tussen de zuidkant van de N15, het kruispunt met de Plattebeekstraat en de grens met Bonheiden.

26.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring aankoop voortuinstroken Mezenstraat 6 en 8 tegen Woonpunt Mechelen. 

27.     Vastgoedbeleid. Aankoop eigendom Bautersemstraat 80 te Mechelen met het oog op de realisatie van de ontsluitingsstructuur Ragheno-site.

 

Volgende punten werden  in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

27-2.   T. Verbeurgt - Duurzaamheidscontrole verkoop gronden.

27-3.   T. Verbeurgt – Mogelijk opdoeken spoorlijn.
27-4.   Z. Hadnan – Marktkramers.
27-5.   T. Verbeurgt - H. Riffi – Historische kerken.

 

Vragen

 

V1.     M. Hendrickx – Stijgende energieprijzen-impact steunaanvragen - schriftelijk antwoord college. 

V2.     F. Creyelman – Buurtonderzoek Oude Antwerpsebaan - schriftelijk antwoord college.

V3.     F. Creyelman – Kostprijs autovrije zondag - schriftelijk antwoord college.

V4.     D. Tuypens – Perspectieven Artenova.

V5.     T. Verbeurgt – Dakloosheid naar structureel beleid.

V6.     T. Van den Brande – Slimme technologie en nudging nachtstilte.

V7.     H. Riffi – Verkeerssignalisatie.

 

 

BESLOTEN ZITTING

 

28.     Personeelsbeleid. Vaste aanstelling financieel directeur in statutair dienstverband met ingang van 1 oktober 2021.