STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

28 maart 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 28 maart 2022 om 20.00u ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                              Maxine Willemsen                                                                                                                                                           Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.       Politieke organen-werking. Aktename ontslag gemeenteraadslid + aanstelling opvolger.

1)    Aktename brief van 22 februari 2022 van mevrouw Shanna Jacops, waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid.
2)    Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in opvolging van mevrouw Shanna Jacops.
3)    Aktename wijziging lidmaatschap in raadscommissies.

 

2.       Politie. Goedkeuring vrijwillige fusie van de politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant tot de politiezone Rivierenland en van het bijhorend protocolakkoord.

 

3.       Politie. Toestemming voor het zichtbaar gebruik van mobiele camera’s (body- of uniformcamera’s, dashcams en/of dronecamera’s) door andere lokale politiediensten die steun leveren aan de politiezone Mechelen-Willebroek op het grondgebied van de stad Mechelen.

 

4.       Bestuur. Benoeming lid raad van bestuur van AGB Sport Actief Mechelen (SAM), ter vervanging van de heer Thomas Lomelino.

 

5.       Financiën. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek inzake de opdracht 'raamovereenkomst voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarderskantoor met betrekking tot de gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen'.

 

6.       Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement betreffende de levering van prestaties door stadsdiensten, met ingang van 4 april 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

7.       Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2021 van de Protestantse Kerk Mechelen-Zuid.

 

8.       Mobiliteit. Goedkeuring aangepast 'subsidiereglement deelmobiliteit', met ingang van 1 april 2022.

 

9.       Slimme stad. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Drukte in de stad – CityFlows – Pilootwerking’ tussen stad Mechelen en vzw Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC).

 

10.     Economie. Goedkeuring 'Reglement betreffende de privatieve inname openbaar domein door horecaterrassen: binnenstad & stationsomgeving Mechelen', met inbegrip van de bijhorende zoneringsplannen.

 

11.     Wonen. Goedkeuring nieuw sociaal woonbeleidsconvenant met de mogelijkheid tot realisatie van maximaal 328 bijkomende sociale huurwoningen, voor een periode van 3 jaar vanaf 1 maart 2022.

 

12.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Vlotter Facilities,  inzake dienstverlening aangepast vervoer voor de periode 1 april 2022 tot 31 december 2022.

 

13.     Sociaal Beleid. Goedkeuring partnerschapsovereenkomst met vzw Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (VOCVO), vzw Groep Intro, het Directoraat Generaal Etablissements Penitentiaire Instelling (DG EPI), vzw Klasbak en stad Mechelen voor de uitvoering van het ESF-project ‘Learning Inside Out’ (LIO) inzake het aanbieden van duurzame en kwaliteitsvolle leerloopbaanbegeleiding voor gedetineerden.

 

14.     Onderwijs. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met SAAMO Antwerpen provincie vzw met het oog op een armoedesensitiever schoolbeleid en een sterke schoolstart, voor de periode van 1 april 2022 tot 31 augustus 2022.

 

15.     Cultuur. Goedkeuring erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie met het oog op de omvorming van de Heilig-Hartkerk in de Adegemstraat tot een hub voor amateurtheater en culturele activiteiten.

 

16.     Ruimtelijke ordening. Sportsite Uilmolenweg.

1)    Goedkeuring overeenkomst inzake werken in de bouwvrije strook langs de autosnelweg E19 tussen het Vlaams Gewest, stad Mechelen en AGB SAM voor het perceel 5de afdeling, sectie A nr. 78F.
2)    Kennisname overeenkomst inzake toekenning gebruiksrecht inclusief werken in de bouwvrije strook langs de autosnelweg E19 tussen het Vlaams Gewest en AGB SAM voor percelen 5de afdeling, sectie A nr. 83B en 56B.

 

17.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring aangepast addendum aan Brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject nr. 17 'Mechelen Verbeemensite'.

 

18.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring addendum aan overeenkomst stad - Aquafin inzake verplaatsing en vernieuwing van de collector gelegen Rode Kruisplein, met het oog op toetreding van PIDPA tot het project.

 

19.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met PIDPA inzake de bouw van een bufferbekken in de Bankstraat.

 

20.     Openbaar domein. Heraanleg Watertorenstraat. 

1)    Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van bestek 2022-OO-OD-935 inzake de opdracht 'Weg- en rioleringswerken Watertorenstraat'.
2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met PIDPA.

 

21.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad, door aan de Barbarastraat palende eigenaars, van een perceel grond, thans gekend als Barbarastraat, voor inlijving bij de openbare wegenis.

 

22.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad van een perceel grond gelegen langsheen de Kazernestraat te Mechelen/Heffen voor inlijving bij de openbare wegenis.

 

23.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring verkoop door de stad Mechelen aan de cv Re-Vive Zorro Land van een perceel grond gelegen aan de Lemmensstraat.

 

24.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring huurovereenkomst tussen de stad en Vercallis bvba inzake de huur van het gebouw Sjampetter (site Tinel), Kattenbleekstraat 20/001 te Mechelen.

 

25.     Gebouwen. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-FO-933 inzake de opdracht 'Raamcontract voor het leveren en plaatsen (vervangen) van beglazing en glaswerken'.

 

26.     Communicatie. Beslissing tot aansluiting bij raamovereenkomst Vlaamse Gemeenschap voor het 'aanleveren van drukwerk met bijhorend online bestelportaal (print.vlaanderen), voorzien van koppelingen'.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

26-2.   D. Tuypens - Deelmobiliteit in sociale wijken.

 

26-3.   F. Creyelman - Oprichting stedelijk energienoodfonds.

 

26-4.   F. Creyelman - Opstellen reglement laadpalen.

 

26-5.   S. Deleus – Behoud bomen De Vesten.

 

26-6.   S. Deleus – Parkeerplaatsen bibliotheek personen met een handicap.

 

 

Vragen

 

V1.     K. Den Roover - Opvolging en promotie winkelzondagen.

 

V2.     F. Perdaens - Collectieve opvang vluchtelingen.

 

V3.     K. Van den Bosch - Uitreiking Mechelenbonnen door Sociaal Huis - schriftelijk antwoord college.

 

V4.     K. Den Roover - Toestand bomen Bruul - sierkers.

 

V5.     T. Verbeurgt - Kwaliteit kinderopvang.

 

V6.     T. Verbeurgt - Proefproject verlaagde kosten aanmaningen en deurwaarders - schriftelijk antwoord college. 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

27.     Gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Aanstelling gewestelijke vaststellers OVAM voor handhaving zwerfvuil in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).