STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

28 juni 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 28 juni 2021 via Microsoft Teams aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

 

Fabienne Blavier

Voorzitter

 

 

 

Openbare zitting

 

1.       Politieke organen-werking.  

          1)    Aktename ontslag schepen van rechtswege op 30 juni 2021.
          2)    Aktename verzaking aan het ambt van schepen door opvolger.
          3)    Verkiezing schepen met ingang van 1 juli 2021.

2.       Politie. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-825 inzake de opdracht 'Administratief verplaatsen (= takelen en wegslepen), het stallen en bewaren van rijtuigen met toebehoren en/of gevonden/achtergelaten voorwerpen op de openbare weg'.

3.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de organisatie van Parkpop 2021.

4.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van 'Botaniek Live' en de onttrekking van het binnengebied Kruidtuin aan het openbaar domein.

5.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening tot instelling van veiligheidsperimeters en het opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende supporters bij thuiswedstrijden van Yellow Red  KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 2021-2022.

6.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening tot instelling van een restrictieperimeter bij de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen voor het voetbalseizoen 2021–2022.

7.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 4 juni 2021, betreffende het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2021.

8.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging politieverordening uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 10 juni 2021, naar aanleiding van de betoging van de nationalistische beweging Voorpost op 13 juni 2021 op het grondgebied van de stad Mechelen.

9.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit burgemeester, uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 11 juni 2021, houdende de tijdelijke aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke verlenging van de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

10.     Besluiten burgemeester. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 8 juni 2021, betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

11.     BESLUITEN BURGEMEESTER. Bekrachtiging van de politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 18 juni 2021, inzake de opheffing van de politieverordening van de burgemeester van 8 juni 2021 betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

1)    Adviseren jaarrekening 2020 volgens de beheers- en beleidscyclus van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

2)    Goedkeuring jaarrekening 2020 volgens de vennootschapswetgeving van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

13.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 3 van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

1)    Adviseren jaarrekening 2020 volgens de beheers- en beleidscyclus van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

2)    Goedkeuren jaarrekening 2020 volgens de vennootschapswetgeving van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

3)    Beslissing tot uitkeren dividend aan stad Mechelen.

15.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 3 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

16.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring ticketprijzen Predikheerlijke Zomer 2021 van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

17.     Autonome Gemeentebedrijven. Adviseren jaarrekening 2020 van AGB Energiepunt Mechelen.

1)    Aktename jaarrekening 2020 vzw Mechelen Feest.

2)    Advisering begroting 2021 vzw Mechelen Feest.

19.     Financiën. Vaststelling jaarrekening 2020 - deel stad.

20.     Financiën. Goedkeuring jaarrekening 2020 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021.

21.     Financiën. Goedkeuring maatregelen om gevolgen van coronacrisis voor huren en concessies te milderen betreffende de periode 01/07/2020 – 31/08/2021.

22.     Financiën-belastingen. Goedkeuring maatregelen om gevolgen van coronacrisis op de promotaks en de inschrijvingen voor deeltijds kunstonderwijs te milderen.

23.     Financiën-meerjarenplanning. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4 - deel stad.

24.     Financiën-meerjarenplanning. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021.

25.     Financiën-belastingen. Vaststelling retributiereglement voor zwemmen in open water - Keerdok, met ingang van 1 juli 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

26.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement voor levering materiaal en technische prestaties, met ingang van 5 juli 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

27.    Financiën-belastingen. Invoering van het retributiereglement betreffende sorteerstraten, met ingang van 5 juli 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

28.     Financiën. Goedkeuring stadswaarborg aan de kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie voor het aangaan van een lening voor dakisolatie en dakvernieuwing van het lokaal pastoraal punt met als adres Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 5 te 2800 Mechelen.

29.     Financiën. Goedkeuring solidaire borgstelling tegenover KBC Bank NV wat betreft zowel kapitaal als intresten en onkosten van het krediet, en dit tot een maximumbedrag van 1.759.000 euro, die Zorgbedrijf Rivierenland verschuldigd is in het kader van de aankoop van een perceel grond deel uitmakend van (woon-)zorgcampus Roosendaelveld.

30.     Financiën. Goedkeuring onvoorwaardelijke en onherroepelijke hoofdelijke borgstelling tegenover Belfius Bank wat betreft zowel kapitaal als intresten en onkosten van het  krediet en dit tot een maximumbedrag van 9.596.522,95 euro, die het Zorgbedrijf Rivierenland verschuldigd is in het kader van de aankoop van(woon-)zorgcampus De Lisdodde.

31.     Financiën. Beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale CIPAL DV binnen de raamovereenkomst CSMRTIOH20, gegund aan de tijdelijke maatschap Smartville, met het oog op de aankoop van een financieel rapporteringsinstrument.

32.     Bestuur. Aktename jaarverslag klachten 2020.

33.     Bestuur.  

1)    Goedkeuring voortgangsrapport 2020 in het kader van de artikels 217 tot 220 van het Decreet Lokaal Bestuur m.b.t Organisatiebeheersing.

2)    Goedkeuring aangepast kader Organisatiebeheersing.

34.     Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring lokaal energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.

35.     Erfgoed. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-P&M-829 inzake de opdracht 'Verbouwen loodsen tot erfgoeddepot Mechelen (fase 2)'.

36.     Toerisme. Goedkeuring herneming 'Toelagereglement op het aanbieden van 1000 gratis overnachtingen bij de hotels en erkende logies te Mechelen’.

37.     Jeugd. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, J@M vzw, Karavaan vzw en groep INTRO vzw voor het project ‘Verbindingsambassadeurs in het Jeugdwerk’ (Jeugdwerk voor Alleman 3.0).

38.     Sport. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, provincie Antwerpen en vzw Regionale Atletiekverenigingen Mechelen (RAM) inzake het gebruik van de gerenoveerde atletiekpiste in het PSRC De Nekker in relatie tot de investering van de verschillende partijen.

39.     Sport.  

1)    Goedkeuring overeenkomst derdebetalerssysteem met Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum 'De Nekker m.b.t. toegang tot De Nekker tijdens de zomermaanden.

2)    Goedkeuring overeenkomst derdebetalerssysteem met Sport Vlaanderen Hofstade m.b.t. toegang tot de strandzone van het domein Hofstade tijdens de zomermaanden.

40.     Sociale Economie.  

1)    Goedkeuring oprichting interlokale vereniging (ILV) regie sociale economie Rivierenland samen met de gemeentebesturen van Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek .

2)    Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk reglement van 'ILV regie sociale economie Rivierenland'.

3)    Aanduiding lid beheerscomité.

41.     Diversiteit. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en het Agentschap Integratie en Inburgering in het kader van het project ‘Taalhulp Mechelen’ voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. 

42.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Arktos vzw voor de periode van 1-09-2021 tot 31-08-2023 in functie van de ondersteuning ‘bijzondere leerplek’.

43.     Sociaal Beleid.  

1)    Goedkeuring statuten 'Mechelse Adviesraad voor Personen met een Beperking (Buitengewoon Meedoen)'.

2)    Goedkeuring 'subsidiereglement bijzondere activiteiten en projecten voor personen met een beperking'.

44.     Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies verstrekt door de stad Mechelen.

45.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van de straatnaam Gommaruspark voor het deel van de Oude Sint-Gommarusstraat, gelegen tussen de Caputsteenstraat en de Pasmolenstraat te Mechelen (site Verbeemen).

46.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de naam Jean De Boeckstraat voor de nieuw aan te leggen wegenis op een terrein gelegen Mahatma Gandhistraat/Ivo Cornelisstraat (site Geerdegemveld) te Mechelen.

47.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de namen Rik De Saedeleerplein en Antonia Wolversstraat voor de nieuw aan te leggen wegenis op een terrein met als adres N16 te 2800 Mechelen (site Keerdok).

48.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan bij een aanvraag voor het aanleggen van een fietsostrade tussen de Stenenmolenstraat en Brusselsesteenweg (ter hoogte van nummer 449) te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

49.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen met inbegrip van de goedkeuring en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor de inrichting van de publieke ruimte, met weginfrastructuur (verhardingen, riolering, groenaanleg) op een terrein met als adres Geerdegem-Schonenberg, 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

50.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de goedkeuring en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor de inrichting van de publieke ruimte, met weginfrastructuur (verhardingen, riolering, groenaanleg) op een terrein met als adres Pennemeesterstraat, Molenhofstraat, De Streyp te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

51.     Ruimtelijke ordening. Advies inzake aanvraag 'Principieel akkoord (PRIAK) ontwikkeling woonuitbreidingsgebied Dorp-Zuid te Leest'.

52.     Groenbeheer 

1)    Bekrachtiging toetreding tot de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG).

2)    Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG).

53.     Groenbeheer. Aankoop door de stad Mechelen tegen Woonpunt Mechelen van een perceel bos gelegen 'Kauwendaal' te Mechelen.

54.     Groenbeheer - Parken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de concurrentiegerichte dialoog aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-839 inzake de opdracht 'Ontwerp- en bouwopdracht met betrekking tot De Kruidtuin te Mechelen'.

55.     Wonen. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-ICT-833 inzake de opdracht ‘Applicatie leegstand, verwaarlozing en woningkwaliteit'.

56.     Wonen. Goedkeuring afsprakenkader tussen stad Mechelen, Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen en de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met het oog op het garanderen van woningkwaliteit op de huurmarkt.

57.     Monumentenzorg. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-796 inzake de opdracht ‘Tivoli kasteel: hoogdringende werken aan exterieur’.

58.     Openbare werken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met prijs als enig gunningscriterium) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-842 inzake de opdracht 'Heraanleg Onze-Lieve-Vrouwestraat'.

59.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring gunningsleidraad inzake de overheidsopdracht 'Inhuur van doorstroomwoningen en verkoop van bestaande doorstroomwoningen van het OCMW Mechelen'.

60.     Vastgoedbeleid. Aankoop voor openbaar nut van de eigendommen gelegen Dijkstraat 56/58, 60 te Mechelen met achterliggende tuin en 2 garageboxen.

61.     Facility. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-ICT-836 inzake de opdracht 'Digitaal beheersplatform voor stockbeheer voor een looptijd van 10 jaar'.

62.     Personeelsbeleid. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-PERS-828 inzake de opdracht 'Raamovereenkomst opleidingen leidinggeven, soft skills, verbindende communicatie, persoonlijke coaching'.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

62-2.   F. Creyelman - VR-lesmateriaal verkeersveiligheid voor kinderen.

62-3.   H. Riffi - Ondersteuning mantelzorg.

 

 

Vragen

 

V1.     F. Creyelman - Lokaal toewijzingsreglement en taalkennis - schriftelijk antwoord college

V2.     K. Van den Bosch - PFOS-vervuiling via blusschuim.

V3.     A. Delvoye - Evaluatie heraanleg speel-sportplein Battel.

V4.     T. Verbeurgt - PFOS-vervuiling - communicatie brandweerkorps.

V5.     K. Geys - Onderhoud en dimensionering riolering.

V6.     S. Deleus - Inspraak - participatie diverse projecten - schriftelijk antwoord college

 

 

Besloten zitting

 

63.     Preventie. Aanstelling vaststeller in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en aanstelling tot beëdigd ambtenaar in het kader van het belastingreglement inname openbaar domein.