STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

28 september 2020

AGENDA  


 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in het Congres­centrum Lamot (zaal Alcazar) op maandag 28 september 2020, aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 OPENBARE ZITTING 

ACT1.  ACTUALITEITSDEBAT. D. Tuypens - Behoud van natuur en open ruimte in Mechelen.

2.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit burgemeester van 11 september 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, houdende een samenscholingsverbod op het grondgebied van de stad Mechelen op zondag 13 september 2020.

3.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging tijdelijke politieverordening op het wegverkeer van 11 september 2020, uitgevaardigd door de burgemeester bij hoogdringendheid, houdende een parkeerverbod in de stationsomgeving op zondag 13 september 2020.

4.       Financiën-budget. Aktename opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad tijdens het eerste semester van 2020.

5.       Financiën-budget. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 - deel stad.

6.      Financiën-budget. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2020.

7.       Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

8.       Autonome Gemeentebedrijven. Aktename opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) tijdens het eerste semester van 2020.

9.      Autonome Gemeentebedrijven. Aktename opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM) tijdens het eerste semester van 2020.

10.      Autonome Gemeentebedrijven. Aktename opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Energiepunt Mechelen tijdens het eerste semester van 2020.

11.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring van de gewijzigde tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2020 aan AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

12.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring van het aangepast gebruiksreglement AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor terbeschikkingstelling van zalen met verplichte afname van dranken.

13.     Cultuur. Goedkeuring vernieuwd reglement 'Subsidie Kunst- en Cultuurprojecten'.

14.     Intergemeentelijke samenwerking. Beslissing tot verlenging van deelname door de stad Mechelen aan de 'Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer' (IVAREM) voor een periode van 18 jaar (tot 25 april 2039) en beslissing tot instemming met de verlenging van de statutaire duur van IVAREM voor dezelfde periode.

15.     Intergemeentelijke samenwerking. Beslissing tot verlenen van beheersoverdrachten inzake inzameling en verwerking van afval aan de ‘Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen’ (IVAREM) en machtiging van IVAREM tot het innen van contantbelastingen voor afvalbeheer, vanaf 26 april 2021 tot en met 25 april 2039.

16.     Diversiteit. Goedkeuring 'Bijlagen bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Unia, het Interfederale Gelijkekansencentrum, en de Stad Mechelen: contactpersonen (aangepaste versie), aanbod op maat en verlenging datum overeenkomst tot eind 2026'.

17.     Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring overeenkomst tot vestiging van een concessie tussen de stad/OCMW Mechelen en Ecopower CV voor het plaatsen van een PV-installatie op het dak van Den Abeel, onder voorbehoud van goedkeuring van de stroomafnameovereenkomst door het zorgbedrijf Rivierenland.

18.     Preventie & veiligheid. Goedkeuring overeenkomst tussen de federale Staat en de stad Mechelen voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

19.     Openbare werken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig gunningscriterium 'prijs' aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-OD-602 inzake de opdracht ‘Rioleringswerken Oude Pleinstraat’.

20.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring ontwerpakte inzake de aanpassing en verlenging van de bestaande erfpacht verleend door de stad aan vzw Kunstencentrum nOna met betrekking tot haar eigendommen gelegen aan de Begijnenstraat te Mechelen.

21.    Vastgoedbeleid. Goedkeuring ontwerpakte houdende verlegging van de erfdienstbaarheid van doorgang inzake het project nOna in de Begijnenstraat te Mechelen.

22.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring ontwerpakte houdende het vestigen/aanpassen van een erfdienstbaarheid van overgang, doorgang en overbouw op het perceel grond (1°E nr. 528), perceel gekend als het ‘Schapenstraatje’ uitkomend in de Begijnenstraat.

23.     Vastgoedbeleid. Beslissing tot openbare verkoop via het biedingsplatform "Biddit" van stadseigendommen gelegen hoek Kanunnik De Deckerstraat/Klein Begijnhof te Mechelen.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

24.      T. Verbeurgt - Toegankelijkheidstoets op tijdelijke verkeerssituaties.

25.     K. Geys - Efficiëntere boscompensatie.

26.     H. Riffi - Ontwikkelingen Mechelen-Noord.

V2.     T. Verbeurgt - Betaalbare en gezonde schoolmaaltijden - schriftelijk antwoord college.

V3.     H. Riffi - Geluidsschermen E19 - schriftelijk antwoord college.

V4.     Z. Hadnan - Onkosten telewerken - schriftelijk antwoord college.