STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

28 november 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 28 november 2022 aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Maxine Willemsen
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Politie. Kennisname geldigverklaring door bestendige deputatie in zitting van 20 oktober 2022 van verkiezing leden politieraad door gemeenteraad Mechelen met het oog op samenstelling politieraad zone Rivierenland.

 

2.       Financiën-toezicht erediensten. Protestants-evangelische geloofsgemeenschap Christengemeente Emmanuel.

1)    Goedkeuring aangepast meerjarenplan 2020-2025.
2)    Aktename aangepast budget 2022.

 

3.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

 

4.       Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 30 september 2022.

 

5.       Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van IGEMO op 2 december 2022.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdragers.

 

6.       Intergemeentelijke samenwerking. Bijzondere algemene vergadering van IVAREM op 9 december 2022.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdragers.

 

7.       Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van Cipal dv op 15 december 2022.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

8.       Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering van Pontes op 15 december 2022.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

9.       Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 16 december 2022.

1)    Goedkeuring agenda.
2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

10.     Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 22 december 2022.

1)    Goedkeuring agenda met inbegrip van:
- statutenwijzigingen betreffende het dossier Tramontana, de structuurwijzigingen en overige aanpassingen,
- partiële splitsingen en fusie-operatie, inclusief de goedkeuring van de statuten Fluvius Zenne-Dijle.
2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

11.     Klimaat. Goedkeuring lokaal energie- en klimaatpact 2.0, afgesloten tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.

 

12.     Leefmilieu. Goedkeuring definitieve brownfieldconvenant, aan te gaan tussen de Vlaamse Regering, Het Zegel BV, Stad Mechelen en OVAM, inzake het brownfieldproject '236. Mechelen Het Zegel'.

 

13.     Cultuur. Goedkeuring aangepast reglement 'Beiaardbespelingen in de Sint-Romboutstoren'.

 

14.     Cultuur - Erfgoed. Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-P&M-1010 inzake de opdracht ‘Vaste inrichting bibbox erfgoeddepot Mechelen - fase 1’.

 

15.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Sjarabang vzw voor de periode 1 januari 2023 tot 31 december 2025.

 

16.     Mobiliteit. Goedkeuring aangepast 'Subsidiereglement voor erkende autodeelorganisaties' voor de periode van 1 december 2022 tot 31 december 2022.

 

17.     Mobiliteit. Goedkeuring toekenning prijssubsidie aan De Lijn voor deelname aan ‘Feestbussen 2022-2023’.

 

18.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van de straatnaam Ouwen Dokstraat voor de site Keerdok.

 

19.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring aanpassing en vaststelling van de bestaande rooilijn van de Feminastraat (mits op te leggen last) binnen de aanvraag tot vergunning, in toepassing van artikel 12 van het gemeentewegendecreet en in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

20.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring nieuwe rooilijn en aanleg van de wegen in aansluiting op de Feminastraat (mits op te leggen lasten en voorwaarden) binnen de aanvraag tot vergunning, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

21.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring nieuwe rooilijn en aanleg van de wegen (mits op te leggen lasten en voorwaarden) met als adres Elektriciteitstraat 39 en 68 binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herinrichten van het kruispunt tussen de N16 en de Elektriciteitstraat, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

22.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring nieuwe rooilijn en aanleg van de wegen (mits op te leggen lasten en voorwaarden) binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in vier kavels bestemd voor één- en meergezinswoningen en een zone bestemd voor openbaar domein (Eandiswijk), in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

23.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg nv betreffende de realisatie van een voetgangers- en fietsersbrug over de Afleidingsdijle ter hoogte van Nekkerspoel-Borcht.

 

24.     Openbaar domein. Goedkeuring van de overdracht door het Agentschap Wegen en Verkeer en toekenning eenmalige overgavesubsidie voor de gewestweg N16 (tussen brugvoeg brug over Dijle en kilometerpunt 0k960).

 

25.     Vastgoedbeleid. Ruil eigendommen stad/OCMW Mechelen en Koninklijke Racing Club Mechelen en vestigen erfpacht.

1)    Goedkeuring overeenkomst tussen stad en OCMW Mechelen met Investpro Vastgoed nv en Mechelen Invest bv met het oog op de ruil en kosteloze overdracht van eigendommen van Koninklijke Racing Club Mechelen (stadion en hoofdveld) en stad/OCMW (leegstaande gebouw aan Abeelstraat 134-136).
2)    Goedkeuring overeenkomst houdende vestiging van een erfpachtrecht tussen stad en OCMW Mechelen en Koninklijke Racing Club Mechelen voor het stadion en het hoofdveld gelegen aan de Oscar Van Kesbeeckstraat, Schorsmolenstraat en Elektriciteitstraat.

 

26.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomsten tot vestiging erfdienstbaarheden voor bouw en exploitatie windturbine door Ecopower.

 

27.     Facility. Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. 2022-OO-FO-984 inzake de opdracht 'Raamcontract voor aankoop van milieuverantwoorde kantoorbenodigdheden'.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

28.     C. François – Recuperatie grondwater.

 

29.     K. Lauwers – Verlichting Vesten.

 

30.     K. Den Roover – Toegevoegde punten gemeenteraad – opname notulen en publicatie website.

 

31.     D. Tuypens - Structureel aandeel sociale huurwoningen in private woonprojecten. 

 

32.     F. Perdaens – Horecastickers voor toiletten.

 

33.     F. Perdaens – Vuurwerkverbod.

 

34.     M. Hendrickx – Aanwenden opbrengst opdeciemen op verkeersbelasting voor autogebruikers.

 

35.     Z. Hadnan – Parking Colomawijk.

 

36.     S. Deleus - Bijsturing circulatie Mechelen-Noord - Nekkerspoel.

 

37.     T. Verbeurgt - Vlotte toegang tot autoluwe zone en parkeermogelijkheden voor technici.

 

38.     F. Bennasser – Warme Winterplekken.

 

39.     T. Verbeurgt – Gratis Sinterklaasbezoek in Mechelen.

 

40.     T. Verbeurgt – Verkeersdrukte Nekkerspoel.

 

 

Vragen

 

V01.   C. François – Paaltjes Caputsteenstraat en Kleine Nieuwedijkstraat.

 

V02.   B. Van de Perre – Werking foyer stadsschouwburg.

 

V03.   M. Hendrickx – Herinrichting Vesten – storten afval - Schriftelijk antwoord college

 

V04.   K. Lauwers – Hotelcheque.

 

V05.   K. Den Roover – Mechelenbon - Schriftelijk antwoord college

 

V06.   D. Tuypens – Stadsartiest.

 

V07.   Z. Hadnan – Omvang seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgangsleven.

 

V08.   F. Perdaens – Mechelse geschenkactie voor gezinnen in armoede - Schriftelijk antwoord college

 

V09.   F. Bennasser – Kinderopvang in Mechelen - Schriftelijk antwoord college

 

V10.   T. Verbeurgt – Label kindvriendelijke stad.