STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

29 maart 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 29 maart 2021 om 20.00u via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                   Fabienne Blavier
                                                                                                                                    Voorzitter

 

 

 OPENBARE ZITTING 

 

M1.     Mededeling. Naamswijziging politieke fractie.

1.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 1 maart 2021, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, houdende de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum.

2.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening boekjaar 1/7/2019 t.e.m. 30/6/2020 van de vzw Jeugdacademie Yellow Red K.V. Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

3.       Financiën-toezicht erediensten. Protestants-evangelische geloofsgemeenschap 'Christengemeente Emmanuel'.
1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025.
2)    Aktename budget 2021.

4.       Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies verstrekt door de stad Mechelen.

5.       Financiën-belastingen. Vaststelling tarieven voor leveringen en diensten die betrekking hebben op watersanering, ingevolge toetreding van de stad tot Pidpa-HidroGem ‘gemeentelijke collectieve watersanering’.

6.       Bestuur. Voordracht lid van het D-adviescomité (compartiment gemeentelijke collectieve watersanering) van Pidpa.

7.       Bestuur. Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder voor vzw Brouwgebouw Lamot.

8.       Autonome Gemeentebedrijven. Benoeming nieuw lid raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen.

9.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring van de gewijzigde tarievenstructuur voor het dienstjaar 2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan het museum Hof van Busleyden en De Garage.

10.     Intergemeentelijke samenwerking - Igemo.  
1)    Beslissing tot verlenging van deelname door de stad Mechelen aan IGEMO voor een periode van 18 jaar, meer bepaald tot 23 april 2039, en beslissing tot instemming met de verlenging van de statutaire duur van IGEMO voor dezelfde periode.
2)    Goedkeuring statutenwijzigingen.
3)    Goedkeuring agenda algemene vergadering vrijdag 23 april 2021.
4)    Mandaatverlening volmachtdragers.

11.     Politieverordeningen. Vaststelling bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5).

12.     Intergemeentelijke samenwerking - interlokale vereniging GASAM.  
1)    Goedkeuring typeovereenkomst voor de behandeling dossiers gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5).
2)    Verlenen machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om deze overeenkomsten te sluiten met de verzoekende gemeenten.

13.     Bestuur. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de wijk- en dorpshuizen en ontmoetingscentrum De Kettinghe.

14.     Klimaat. Goedkeuring toetreding tot het vernieuwde 'Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie'.

15.     Klimaat. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Gent voor het project VLINDER (VLaanderen IN DE weeR), betreffende het plaatsen van weerstations in Mechelen.

16.     Sociale Economie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching voor de uitvoering van een pilootproject ‘samen zoeken naar werk binnen het OCMW Mechelen’.

17.     Onderwijs. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw voor de periode van 1/1/2021 tot 31/12/2021 in functie van de uitvoering van het project 'Schoolstart' en het vormingstraject 'Signalendetectie'.

18.     Onderwijs. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en de onderwijspartners GO! Sgr5 en Komo vzw in het kader van het zwembadvervoer voor de periode van 1/1/2021 tot 31/12/2021.

19.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Groep Intro vzw voor de periode van 1/1/2021 tot 31/12/2021 in functie van het sociaal restaurant.

20.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en vzw De Krone voor de periode van 01/01/2021 tot 31/12/2022 in functie van de organisatie 'maaltijden in de dorpen'.

21.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Voem vzw (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) inzake de organisatie van Mechelse Iftars voor de periode 2021-2025.

22.     Mobiliteit 
1)    Kennisname advies korpschef politiezone Mechelen-Willebroek inzake het gebruik van de scanscooter op Mechels grondgebied tot 31 december 2050.
2)    Adviesverlening inzake het gebruik van de scanscooter door Streeteo op Mechels grondgebied tot 31 december 2050.

23.     Mobiliteit. Toetreding tot de aankoopcentrale binnen de raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het aanstellen op afroep van een ontwerper voor fietsostrade, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten.

24.     Mobiliteit. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Antwerpen voor het optimaliseren van de F1 - fietsostrade Antwerpen - Mechelen.

25.     Dierenwelzijn. Goedkeuring subsidiereglement voor het steriliseren/castreren van huiskatten voor de periode 2021-2024.

26.     Groenbeheer - Parken . Goedkeuring subsidiereglement 'Natuurprojecten in het kader van het Beschermd Natuurpark Rivierenland'.

27.     Groenbeheer - Parken . Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Flanders Technology International met het oog op ter beschikking stellen Geerdegempark – Zemstbaan aan het publiek.

28.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het verkavelen van grond en de aanleg van nieuwe wegenis, op een terrein met als adres Belgradestraat 29 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

29.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Mechelen voor gezamenlijke opdrachten van diensten voor communicatie en participatie in het kader van de herinrichting van de Vesten (R12).

30.     Stadsontwikkeling. Aankoop van de eigendom Bautersemstraat 86-88 te Mechelen met het oog op de realisatie van de ontsluitingsstructuur Ragheno-site.

31.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de stad en Woonpunt Mechelen voor wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de wijk 'De Streyp – Pennemeesterstraat - Molenhofstraat'.

32.     Openbaar domein. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 48 ter hoogte van Kapellebaan te Leest.

33.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van volgende straatnamen voor de nieuw aan te leggen wegenis binnen het nieuwbouwproject gelegen tussen de Leopoldstraat – Willem Rosierstraat – Vaartdijk te Mechelen (voormalige ziekenhuissite):
- Julienne Van Avondtstraat - voor de nieuw aan te leggen straat.
- Loe Lindemansplein - voor het nieuw aan te leggen plein.

34.     Vastgoedbeleid. Aankoop van een perceel grond met aanhorigheden gelegen nabij de Populierendreef te Mechelen, samen groot volgens kadaster 25a 69ca, met het oog op uitbreiding van het Caputsteenpark.

35.     Slimme stad. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de concurrentiegerichte dialoog aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2020-OO-STRO-783 inzake de opdracht 'Samenwerkingspartner gezocht voor de ontwikkeling en uitbouw van een open IoT-platform (technische backbone) en een open innovatieplatform als ruggengraat voor de uitbouw van slimme stad Mechelen'.

36.     Personeelsbeleid. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-PERS-790 inzake de opdracht 'Implementatie soft HR stad Mechelen'.

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

37.     H. Riffi - Beschadiging AED toestellen opnemen in GAS-wetgeving.

38.     H. Riffi - Fietsers Galgenberg.

39.     H. Riffi - Kortingsbon energiezuinige wasmachine of koelkast.

40.     F. Creyelman - Aankoop slimme rattenvallen zonder gif.

41.     F. Creyelman - Onderzoek woningfraude.

42.     H. Riffi-S. Deleus - Vrachtverkeer dorpskernen.

43.     S. Deleus - Implementatie EDC-kaart.

Vragen

V1.     T. Van den Brande - Bestrijding knijten + preventieplan toekomstige overstromingsgebieden.

V2.     M. Hendrickx - Elektrische bus.

V3.     H. Riffi - Orgaandonatie.

V4.     H. Riffi - Statiegeldalliantie.

V5.     K. Van den Bosch - Overslaghal Ivarem Leuvensesteenweg - schriftelijk antwoord college. 

V6.     F. Creyelman - Aanwerving medewerker project "'k Zie u zitten".

V7.     A. Delvoye - Fraude huurmarkt sociale woningen.

V8.     T. Verbeurgt - Opstellen zomerplan.

V9.     T. Verbeurgt - Impact nieuwe coronamaatregelen op lokaal beleid - schriftelijk antwoord college.