STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

29 juni 2020

AGENDA 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 29 juni 2020 om 21.00u ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

 

OPENBARE ZITTING 

ACT1. ACTUALITEITSDEBAT. F. Creyelman - Mechelse maatregelen tegen racisme.

1.       Politieverordeningen. Goedkeuring aangepaste tijdelijke politieverordening inzake het opleggen van een administratieve geldboete voor de inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in de mate dat deze betrekking hebben op een weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die werden bevolen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

2.       Politieverordeningen.  
1)    Bekrachtiging politieverordening 5 juni 2020 bij hoogdringendheid uitgevaardigd door de burgemeester, inzake de openbare orde, rust en veiligheid, naar aanleiding van de heropening van de horeca tijdens de corona epidemie.
2)    Bekrachtiging tijdelijke politieverordening op het wegverkeer 5 juni 2020, bij hoogdringendheid uitgevaardigd door de burgemeester, naar aanleiding van de heropening van de horeca tijdens de corona epidemie.

3.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 6 juni 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, tot wijziging van het marktreglement naar aanleiding van de corona-crisis.

4.       Besluiten burgemeester. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 6 juni 2020, uitgevaardigd bij hoogdringendheid, tot wijziging van het terrasreglement naar aanleiding van de corona-crisis.

5.       Bestuur. Aktename jaarverslag klachten 2019.

6.       Bestuur. Goedkeuring voortgangsrapport 2019 in het kader van de artikels 217 tot 220 van het decreet lokaal bestuur m.b.t Organisatiebeheersing.

7.       Bestuur. Delegatie beslissingsbevoegdheid in het kader van Europese projectsubsidies aan het college van burgemeester en schepenen voor zover de cofinanciering door de stad niet meer bedraagt dan € 500.000 en kan worden ingepast in de goedgekeurde meerjarenplanning.

8.       Bestuur. Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder vzw Brouwgebouw Lamot.

9.       Financiën-toezicht extern verzelfstandigde agentschappen. Aktename jaarrekening 2019 vzw Brouwgebouw Lamot.

10.     Financiën-toezicht extern verzelfstandigde agentschappen. Aktename jaarrekening 2019 Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap).

11.      Financiën-toezicht extern verzelfstandigde agentschappen.  
1)    Aktename jaarrekening 2019 vzw Mechelen Feest.
2)    Advisering begroting 2020 vzw Mechelen Feest.

12.     Financiën-budget.  
1)    Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 3/2019 van de stad.
2)    Vaststelling jaarrekening 2019 van de stad.

13.     Financiën-budget. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1 - deel stad.

14.     Financiën-budget. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020.

15.     Financiën-toezicht. Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

16.     Financiën-toezicht erediensten.  
1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025/1 kerkfabriek Catharinaparochie.
2)    Aktename budgetwijziging 2020/1 kerkfabriek Catharinaparochie.

17.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2020 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

18.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring van de gewijzigde tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2020 aan AGB MAC voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

19.     Financiën. Toekennen renteloos thesaurievoorschot van 100.000 euro aan vzw Speelgoedmuseum, terugbetaalbaar uiterlijk op 31 december 2021.

20.     Financiën. Goedkeuring solidaire borgstelling tegenover KBC Bank NV wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van het krediet, en dit tot een maximumbedrag van 26.300.000 euro, in het kader van de financiering van het investeringsproject woonzorgcampus Roosendaelveld.

21.     Financiën.  
1)    Goedkeuring van een (bijkomende) stadswaarborg aan YRKV Mechelen ten bedrage van 5 miljoen euro voor de financiering van de vernieuwingswerken aan het stadion (kant begraafplaats), investeringen in energiebesparende maatregelen en fietsenstallingen.
2)    Goedkeuring herschikking van de leningen op korte en middellange termijn naar lange termijn (uiterlijke vervaldagen in 2040).
3)    Machtiging aan het college om de overeenkomst tot waarborg van een lening verder te finaliseren.

22.     Financiën. Vaststelling plaatsingsprocedure en voorwaarden voor het verstrekken van 3 langlopende leningen, samen 22.500.000 euro, voor de financieringsbehoefte van stad en OCMW.

23.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement inzake uitbreiding blauwe zone en kortparkeerplaatsen, met ingang van 1 juli 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

24.     Financiën. Goedkeuring gecoördineerde concessieovereenkomst met Indigo Infra Belgium nv inzake parkeerbeheer op de openbare weg in de stad Mechelen.

25.     Financiën-toelagereglementen. Goedkeuring subsidiereglement op het aanbieden van een Mechelbon aan Mechelaars in het kader van het Corona-relanceplan.

26.     Financiën-belastingen. Vaststelling overkoepelend reglement met als doel het milderen van de gevolgen van de coronacrisis voor handel en horeca.

27.     Cultuur.  
1)    Goedkeuring 'Reglement ondersteuning Mechelse professionele kunstenorganisaties en Mechelse professionele kunstenaars naar aanleiding van coronavirus'.
2)    Goedkeuring 'Toelagereglement ondersteuning Mechelse socio-culturele verenigingen naar aanleiding van coronavirus'.

28.     Toerisme. Goedkeuring 'Toelagereglement op het aanbieden van 1000 gratis overnachtingen bij de hotels en erkende logies te Mechelen’.

29.     Sociaal Beleid. Aktename collegebesluit van 18 mei 2020 – agendapunt 51 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor het inschakelen van extra kinderopvang in het kader van de coronacrisis.

30.     Overheidsopdrachten. Aktename collegebesluit van 18 mei 2020 – agendapunt 50 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht ‘aankoop van 400 bijkomende nadars met het oog op te nemen veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis’.

31.     Cultuur. Aktename collegebesluit van 8 juni 2020 - agendapunt 45, tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor de financiële ondersteuning van muziekensemble Casco Phil.

32.     Cultuur. Goedkeuring aangepast 'Toelagereglement op muziekstadsdiensten voor Mechelse muziekensembles'.

33.     Cultuur. Goedkeuring aangepast 'Toelagereglement Mechelse koren'.

34.     Cultuur. Goedkeuring aangepast 'Toelagereglement aan de Mechelse amateurtoneelgezelschappen'.

35.     Toerisme. Goedkeuring samenwerkingsprotocol 2020-2026 met de Koninklijke Gidsenbond Mechelen en VVV Mechelen vzw, met inbegrip van de 'kwaliteitscode Gidsenbond'.

36.     Sociaal Beleid. Goedkeuring reglement ‘gevelbanken en picknicktafels’.

37.     wonen. Goedkeuring aangepast lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting stad Mechelen - fase 2, met een wijziging van het doelgroepenplan.

38.      Mobiliteit. Goedkeuring overeenkomst met de NMBS ‘Concessie op een goed van het openbaar domein van de NMBS te Mechelen’, met het oog op de inrichting van een tijdelijke buurtparking aan de Postzegellaan.

39      Mobiliteit. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig gunningscriterium prijs aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-OD-683 inzake de opdracht 'Raamovereenkomst voor het plaatsen van fietsenstallingen op diverse locaties in Mechelen'.

40.     Mobiliteit. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-BO-657 inzake de opdracht 'Organiseren van een pendeldienst van randparking naar winkelcentrum voor bezoekers aan de stad Mechelen'.

42.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring addendum bij het convenant betreffende het Brownfieldproject 'Brownfieldconvenant 97_Mechelen_Ragheno-site'.

43.     Stadsontwikkeling. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek ARC-20-005 inzake  de opdracht 'Bouw 2 bruggen over de Afleidingsdijle ter hoogte van Keerdok Mechelen'.

44.     Stadsontwikkeling. Goedkeuring overeenkomst stad Mechelen – Aquafin met betrekking tot verplaatsing en vernieuwing van de collector gelegen Rode Kruisplein.

45.     Stadsontwikkeling. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig gunningscriterium prijs aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek opgesteld door de ontwerper Groep Infrabo inzake de opdracht 'Heraanleg openbaar domein Otterbeek'.

46.     Stadsontwikkeling. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig gunningscriterium prijs aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek opgesteld door de ontwerper D+A Consult  inzake de opdracht 'Heraanleg openbaar domein Ankerstraat'.

47.     Groenbeheer.  
1)    Goedkeuring ambitienota 'Beschermd Natuurpark Rivierenland'.
2)    Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'Beschermd Natuurpark Rivierenland' afgesloten tussen stad Mechelen, Natuurpunt Beheer vzw en de Vlaamse overheid.

48.     Groenbeheer. Goedkeuring verbintenis tot compenserende bebossing tussen enerzijds BV Babalta-De Panne (= ontbosser) en anderzijds de stad en het OCMW (= derde in de overeenkomst), in het kader van de realisatie van een waterpark/zwemcomplex op Mechels grondgebied.

49.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring aankoop door stad Mechelen tegen Zorgbedrijf Rivierenland van de polyvalente ruimte naast de Magdalenakapel, Kanunnik De Deckerstraat 40, alsook een gedeelte van de sanitaire installaties en de binnenkoer van het kinderdagverblijf Klein Begijnhof.

50.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring verkoop uit de hand door de stad van de woning Pasmolenstraat 55 te Mechelen.

51.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring ruil met opleg van perceel grond van Sweethotel bv achteraan het eigendom Muntstraat 11 met perceel grond van stad Mechelen Munstraat 11, met het oog op heraanleg vliet tussen Muntstraat en Zakstraat.

52.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen stad Mechelen en vzw Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving (KOMO) voor het tijdelijk gebruik van het stadsgebouw, Paardenkerkhofstraat 127 te Mechelen.

53.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring kosteloze overdracht door provincie Antwerpen aan stad Mechelen van de voor de aanleg van de fietsostrade verworven gronden langsheen de spoorweg Mechelen-Antwerpen (gedeelte tussen Vrouwvliet en  Caputsteenstraat).

54.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van volgende straatnamen voor het aan te leggen winkelpark tussen de verkeersinfrastructuur van de autosnelweg E19, de N16 en de lus naar de R6:
- Nora Tilleylaan voor de nieuw aan te leggen wegenis (parallel met de R6);
- Gusta Tyspad voor de nieuw aan te leggen fiets- en voetgangersinfrastructuur die de site bereikbaar moet maken voor zwakke weggebruikers.

55.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-PPV-667 inzake de opdracht 'Raamcontract extremisme en polarisatie Mechelen (EPM-programma)'.

56.     Overheidsopdrachten. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-BO-657 inzake de opdracht 'Raamovereenkomst voor juridische ondersteuning, adviesverlening en vertegenwoordiging voor rechtbanken en administratieve rechtscolleges'.

 Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

56-2   D. Tuypens - Overlegstructuur dekolonisering in Mechelen

56-3.  T. Verbeurgt - Staycationcampagne in Mechelen.

56-4.  F. Bennasser - Troostplekken in Mechelen.

56-5.  F. Bennasser - Extra buurtparkings wijk Nekkerspoel.

 

Vragen

V01.   T. Van den Brande - Regen zoekt Ton - schriftelijk antwoord college

V02.   F. El Morabet - Dekoloniseren Mechelse straten + bijlage 

V03.   H. Riffi - Mechelbon - schriftelijk antwoord college

V04.   T. Verbeurgt - Dekolonisering van de publieke ruimte

V05.   K. Geys - Leidingwater voor waterelementen in de stad - schriftelijk antwoord college

V06.   S. Deleus - Overlast site Keerdok - schriftelijk antwoord college

 

BESLOTEN ZITTING 

57.     Gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Aanstelling tot vaststellend ambtenaar in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en tot beëdigd ambtenaar in het kader van het belastingreglement inname openbaar domein.

58.     Personeelsbeleid.  
1)    Kennisname resultaat van de aanwervingsprocedure voor de functie van statutair financieel directeur.
2)    Beslissing tot aanstelling van een statutair financieel directeur, met ingang van 1 oktober 2020 en met een proefperiode van 12 maanden.
3)    Beslissing tot aanleggen van een werfreserve voor een periode van 3 jaar.