STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

29 november 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 29 NOVEMBER 2021 om 20.00u via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                       Fabienne Blavier
                                                                                                                                       Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

ACT1.  Oprichting van een Mechels Verkeersveiligheidsfonds in het kader van GAS-snelheidsboetes.

 

1.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 25 oktober 2021, inzake de organisatie van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

 

2.       Bestuur. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2022-2026, inclusief bijlagen, tussen de Centrumsteden en VVSG vzw inzake de interlokale vereniging ‘Kenniscentrum Vlaamse Steden’.

 

3.       Politieke organen-werking. Aktename verantwoordingsnota's dotatie 2020 ingediend door fracties van de gemeenteraad.

 

4.       Financiën-toezicht erediensten. Aktename budget 2022 van de Protestantse Kerk Mechelen-Zuid.

 

5.       Financiën-toezicht erediensten. Aktename budget 2022 van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

 

6.       Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 10 december 2021.
1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

7.       Intergemeentelijke samenwerking. Bijzondere algemene vergadering van IVAREM op 3 december 2021.

1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdragers.

 

8.       Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van IGEMO op 10 december 2021.

1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdragers.

 

9.       Intergemeentelijke samenwerking. Buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 17 december 2021.

1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

10.     Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering van Pontes op 16 december 2021.

1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

11.     Intergemeentelijke samenwerking. Algemene vergadering 16 decemer 2021 van Cipal dv.

1)    Goedkeuring agenda.

2)    Bepalen mandaat volmachtdrager.

 

12.     Autonome Gemeentebedrijven. Aktename besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

 

13.     Autonome Gemeentebedrijven. Aktename besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

 

14.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

 

15.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan Autonoom Gemeentebedrijf  Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

 

16.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring aanrekening forfait aan Jazzzolder vzw als tussenkomst in de kost voor ticketservice voor het seizoen 2021-2022.

 

17.     Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring hoofdelijke borgstelling rentevrije lening voor Busleyden Atheneum – campus De Beemden bij Socrowd CV, in het kader van de campagne Mechelen Klimaatneutraal.

 

18.     Toerisme. Goedkeuring gewijzigd 'Toelagereglement op het aanbieden van 1.000 gratis overnachtingen bij de hotels en erkende logies te Mechelen'.

 

19.     Toerisme. Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Museum Hof van Busleyden en ‘Hands On! International Association of Children in Museums’ betreffende de organisatie van het HandsOn! congres in Mechelen van 25 tot 27 oktober 2023.

 

20.     Economie. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-PM-907 inzake 'Aanstelling ontwerpteam voor Impact Factory Mechelen'.

 

21.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Sjarabang vzw inzake het verlenen van een werkingssubsidie voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

 

22.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met JobRoad ivzw voor de periode 1 december 2021 tot 30 september 2022.

 

23.     Sociaal Beleid. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Groep Intro vzw voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 in functie van het sociaal restaurant.

 

24.     Mobiliteit. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een Mobiliteitscoördinatiecentrum Mechelen/Sint-Katelijne-Waver en voor de gezamenlijke aanbesteding van een externe opdrachthouder.

 

25.     Mobiliteit. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen IGEMO en de lokale besturen arrondissement Mechelen betreffende de organisatie en werking van het samenwerkingsverband 'Bereikbare Regio'.

 

26.     Stadsontwikkeling. Onttrekking van het perceel Rode Kruisplein aan het openbaar domein in functie van de realisatie van het project Keerdok en in navolging van de aankoop- en verkoopbelofte.

 

27.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het verkavelen van grond en de aanleg van nieuwe wegenis, op een terrein met als adres Guldendal 19–21 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

28.     Ruimtelijke ordening. Weigering van de zaak van de wegen en van het rooilijn- en innemingsplan van een terrein met als adres Tisseltbaan ZN, 2800 Mechelen en Geerhoek ZN, 2830 Willebroek, voor het verkavelen van gronden in 20 loten, het kappen van bomen en het aanleggen van wegenis, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

 

29.     Groenbeheer. Goedkeuring van de verbintenis tot compenserende bebossing tussen de provincie Antwerpen (= ontbosser) en de stad en het OCMW Mechelen (= bebosser) in het kader van de realisatie van de fietsostrade Antwerpen-Brussel op grondgebied Mechelen.

 

30.     Groenbeheer - Parken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de concurrentiegerichte dialoog aan de voorwaarden en bepalingen van het beschrijvend document 2021-OO-P&M-839 inzake de opdracht “Ontwerp- en bouwopdracht met betrekking tot De Kruidtuin te Mechelen”.

 

31.     Straatnaamgeving. Definitieve vaststelling van de naam Camilla van Peteghemstraat voor een aftakking van de Battelsesteenweg te Mechelen.

 

32.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring onderhandse aankoop van grond voor aanleg waterbekken gelegen te Hombeek, Bankstraat, eigendom van de Kerkfabriek.

 

33.     Vastgoedbeleid. Kosteloze overdracht door de nv Gilson’s te Dilbeek aan de stad van een perceel grond gelegen ter hoogte van de Brusselsesteenweg 245 te Mechelen voor inlijving bij de openbare wegenis.

 

34.     Bestuur. Goedkeuring lijst van erkende waarnemers en vervangers van de algemeen directeur.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

34-2.   H. Riffi – Virtuele tour door Mechelse gebedshuizen.

 

34-3.   H. Riffi – Malinas – oversteekplaatsen voetgangers.

 

34-4.   H. Riffi – Picknickbanken voor rolstoelgebruikers. 

 

34-5.   H. Riffi – Stilteplekken op school. 

 

34-6.   H. Riffi – Toegankelijkheid trage wegen en wandelroutes. 

 

34-7.   H. Riffi – Stadslandbouw op platte daken.  

 

34-8.   F. Creyelman – Voormalige stopplaatsen De Lijn - Leuvensesteenweg.

 

34-9.   D. Tuypens – GAS-boetes snelheidsovertredingen.

 

34-10. T. Verbeurgt – Ventilatie op school.

 

34-11. T. Verbeurgt – Handhaving venstertijden werfverkeer.

 

 Vragen

 

V01.    H. Riffi – Subsidies deelmobiliteit voor Postnl.

 

V02.    H. Riffi – Kosten vaccinatiecentrum.

 

V03.    K. Den Roover – Herstellingen in park Papenhof - schriftelijk antwoord college.

 

V04.    F. Creyelman – Vervuiling Raghenosite.

 

V05.    F. Creyelman – Leeftijdsvriendelijke dienstverlening. - schriftelijk antwoord college

 

V06.    F. Perdaens – Nieuw vaccinatiecentrum.

 

V07.    M. Hendrickx-F. Perdaens – ‘Mechelen Houdt Je Warm’ in wijken en dorpen. -
            schriftelijk antwoord college

 

V08.    D. Tuypens – Opvolging burgerpanel.

 

V09.    T. Verbeurgt – Vervolg aanpak overlast stationsbuurten.

 

V10.    K. Geys – Heraanleg Nieuwe Kapucijnenstraat  - schriftelijk antwoord college.

 

 

BESLOTEN ZITTING

 

35.     Preventie. Aanstelling sanctionerende ambtenaren in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).