Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting

1.       Politieke organen-werking. Kennisname van de omwisseling van het lidmaatschap van twee leden van de raadscommissie culturele zaken en de commissie stadsontwikkeling.

Kennisname

2.       Politieverordeningen. Bekrachtiging politieverordening, bij hoogdringendheid uitgevaardigd door de burgemeester op 7 mei 2018, tot instelling van een restrictieperimeter bij de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen.

Bekrachtigd

3.       Politieverordeningen. Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van “Aper’eau” op 8 juni 2018 en de onttrekking van de Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

Vastgesteld

4.       Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - SOCIAAL HUIS. Advisering jaarrekening 2017.

Gunstig geadviseerd

5.       Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - SOCIAAL HUIS. 
1)    Kennisname budgetwijziging 2018/1.
2)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/9.

Kennisname / Goedgekeurd

6.       Zorgbedrijf Rivierenland. 
1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2018-2021/1 van het Zorgbedrijf Rivierenland.
2)    Kennisname budgetwijziging 2018/1 van het Zorgbedrijf Rivierenland.

Goedgekeurd / Kennisname

7.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring jaarrekening 2017 AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC).

Goedgekeurd

8.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan het AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC).

Goedgekeurd

9.       Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring tarieven voor gebruik van de infrastructuur, in erfpacht bij AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC).

Goedgekeurd

10.     Autonome Gemeentebedrijven. 
1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2020/10 AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC).
2)    Goedkeuring budgetwijziging 1/2018 AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC).

Goedgekeurd

11.     Autonome Gemeentebedrijven. Goedkeuring jaarrekening 2017 van het AGB Energiepunt Mechelen.

Goedgekeurd

12.     Extern verzelfstandigde agentschappen. 
1)    Aktename jaarrekening 2017 van vzw mmMechelen Feest.
2)    Advisering begroting 2018 van vzw mmMechelen Feest.

Aktename / Gunstig geadviseerd

13.     Extern verzelfstandigde agentschappen. Aktename jaarrekening 2017 vzw Brouwgebouw Lamot.

Aktename

14.     Financiën-budget. 
1)    Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 4/2017 van de stad.
2)    Vaststelling jaarrekening 2017 van de stad.

Aktename / Goedgekeurd

15.     Financiën-budget. Aktename interne kredietaanpassing nr. 1 over dienstjaar 2018 - exploitatie.

Aktename

16.     Financiën-budget. 
1)    Vaststelling budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2018.
2)    Vaststelling meerjarenplanwijziging nr. 15 over dienstjaar 2014-2021.

Vastgesteld

17.     Financiën. Goedkeuring stadswaarborg aan YRKV Mechelen voor de financiering van de nieuwe hoofdtribune in het stadion.

Goedgekeurd

18.     Financiën. Goedkeuring borgakte voor de verlening van borgstelling aan de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (VDS).

Goedgekeurd

19.     Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Gunstig geadviseerd

20.     Financiën-toezicht erediensten. Advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Catharina.

Gunstig geadviseerd

21.     Financiën-toezicht erediensten. Advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.

Gunstig geadviseerd

22.     Financiën-toezicht erediensten. Advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieter.

Gunstig geadviseerd

23.     Financiën-toezicht erediensten. Advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Emmaüs.

Gunstig geadviseerd

24.     Financiën-toezicht erediensten. Advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

Gunstig geadviseerd

25.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening inzake boekjaar 1-07-2016 tot en met 30-06-2017 van Ice Skating Center Mechelen bvba, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Aktename

26.     Financiën-belastingen. Aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

27.     Financiën-belastingen. Aanpassing van het retributiereglement “cultuurhuis Leliëndaal” onder de nieuwe benaming “Dorpshuis Hombeek”, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Goedgekeurd

28.     Bestuur. Goedkeuring Huishoudelijk reglement Dorspshuis Hombeek.

Goedgekeurd

29.     Intergemeentelijke samenwerking - Iverlek. Toelichting, overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Greet Geypen, bestuurder/voorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Iverlek en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

30.     Intergemeentelijke samenwerking - Iverlek. 
1)    Formuleren en ondersteunen verzoek tot verschuiven van de statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019.
2)    Formuleren en goedkeuren verzoek tot verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037.
3)    Goedkeuring statutenwijzigingen.

Goedgekeurd

31.     Intergemeentelijke samenwerking - Iverlek. 
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering tevens jaarvergadering 15 juni 2018 van Iverlek.
2)    Mandaatverlening aan de vertegenwoordigers om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten.

Goedgekeurd

32.     Bestuur. 
1)    Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergaderingen Zefier cvba.
2)    Vaststellen mandaat bijzondere algemene vergadering 28 juni 2018.

Goedgekeurd

33.     Intergemeentelijke samenwerking - Pidpa. Toelichting, overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover, bestuurder/directielid, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Pidpa en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

34.     Intergemeentelijke samenwerking - Pidpa. 
1)    Goedkeuring agenda statutaire jaarvergadering 18 juni 2018 van Pidpa.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

35.     Intergemeentelijke samenwerking - Pontes. Toelichting, overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Katleen Den Roover, bestuurder/directielid, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Pontes en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

36.     Intergemeentelijke samenwerking - Pontes. Goedkeuring statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Pontes geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2018.

Goedgekeurd

37.     Intergemeentelijke samenwerking - Pontes. 
1)    Goedkeuring agenda buitengewone en algemene vergadering 13 juni 2018 van Pontes.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd

38.     Intergemeentelijke samenwerking - Igemo. Toelichting, overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Greet Geypen bestuurder/ondervoorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Igemo en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

39.     Intergemeentelijke samenwerking - Igemo. 
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 1 juni 2018 van Igemo.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

40.     Intergemeentelijke samenwerking - Ivarem. Toelichting, overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, door mevrouw Rita Van den Bossche, bestuurder/voorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Ivarem en de uitoefening van haar mandaat.

Kennisname

41.     Intergemeentelijke samenwerking - Ivarem. 
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 8 juni 2018 van Ivarem.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdragers.

Goedgekeurd

42.     Intergemeentelijke samenwerking - Cipal. Toelichting, overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, door de heer Walter Schroons, bestuurder/voorzitter, over het beleid van de intergemeentelijke vereniging Cipal en de uitoefening van zijn mandaat.

Kennisname

43.     Intergemeentelijke samenwerking - Cipal. 
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 15 juni 2018 van Cipal.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

Goedgekeurd 

44.     Bestuur. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC), ter vervanging van mevrouw Tine Van den Brande.

Goedgekeurd

45.     Bestuur. Aanduiding van een lid van de algemene vergadering en voordracht als kandidaat-bestuurder van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Mechelen, ter vervanging van de heer Bert Delanoeije.

Goedgekeurd

46.     Bestuur. Aanduiding van een lid van de algemene vergadering van vzw ‘t Atelier, ter vervanging van de heer Bert Delanoeije.

Goedgekeurd

47.     Bestuur. Aanduiding nieuw lid van de algemene vergadering VVV Mechelen vzw, ter vervanging van mevrouw Tine Van den Brande.

Goedgekeurd

48.     Bestuur. Aanduiding nieuw lid algemene vergadering van Brouwgebouw Lamot vzw, ter vervanging van mevrouw Tine Van den Brande.

Goedgekeurd

49.     Bestuur. Aktename van de gewijzigde vertegenwoordiging vanuit de Sp.a gemeenteraadsfractie in de stuurgroep O.O.M. Niet-Leerplichtonderwijs.

Aktename 

50.     Samenleving. Goedkeuring overeenkomst Vorming van eerstelijnszone tussen stad Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, met het oog op samenwerking rond zorg en welzijn.

Goedgekeurd

51.     Ruimtelijke ordening. Voorlopige vaststelling ontwerp-gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Mechelen Noord IV’, bestaande uit de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, het plan bestaande toestand, het plan juridische toestand en het grafisch plan.

Goedgekeurd 

52.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring Handelsvestigingsconvenant ‘Lus’ Mechelen Noord IV.

Goedgekeurd

53.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegenis en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan van de verkaveling Hogeweg - in toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Goedgekeurd

54.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegenis en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan inzake de aanvraag voor het bouwen woonproject met nieuwe wegenis gelegen Bankstraat – Spoorwegstraat, in toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Goedgekeurd

55.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegenis en de vaststelling van het innemingsplan- en rooilijnenplan Karperstraat - Ernest Wijnantstraat, in toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Goedgekeurd

56.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de wijziging van de rooilijn, voor het verbouwen van een woning Boterstraat 43 - 2811 Mechelen-Hombeek,  in toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Goedgekeurd

57.     Ruimtelijke ordening. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnplan ter hoogte van de Boterstraat 43.

Goedgekeurd

58.     Ruimtelijke ordening. 
1)    Intrekking van gemeenteraadsbesluit 27 februari 2018 - punt 25 houdende de voorlopige vaststelling van rooilijn- en innemingsplan voor wijziging buurtwegentracé chemin nr 16.
2)    Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan wijziging buurtwegtracé chemin nr 16 te Mechelen gekend als deel van Oude Sint-Gommarusstraat.

Goedgekeurd 

59.     Vastgoedbeleid. 
1)    Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken van stadslokalen, gelegen aan de Ivo Cornelisstraat / Abeelstraat te Mechelen.
2)    Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken van stadslokalen, gelegen aan de Alfred Oststraat ‘Bethaniënpolder’ te Mechelen.
3)    Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken van stadslokalen, gelegen in het wijkhuis Arsenaal in de Hamerstraat 21/25 te Mechelen.
4)    Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken van stadslokalen, gelegen in de wijk Oud Oefenplein, Lijsterstraat 2-4 te Mechelen.
5)    Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken van stadslokalen, gelegen aan de Papenhofdreef te Mechelen.
6)    Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken van stadslokalen, gelegen aan de Tivolilaan te Mechelen.
7)    Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken van stadslokalen, gelegen aan de Tuinbouwstraat te Mechelen.

Goedgekeurd 

60.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring ontwerpakte tussen de aanpalers en de stad Mechelen voor de verkoop van een perceel grond gelegen Kleine Heide (gekadastreerd 6de afdeling, sectie C, nummer 103L).

Goedgekeurd

 

 

61.     Vastgoedbeleid. 
1)    Intrekking van gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 punt 38.
2)    Goedkeuring notariële akte houdende eigendomsoverdracht door de heer en mevrouw Van Loon – Panis aan de stad van een perceel grond (deel van de vroegere vliet Oude Melaan) gelegen Zakstraat 22-24.

Goedgekeurd

 

62.     Vastgoedbeleid. 
1)    Goedkeuring van de overeenkomst inzake de vervreemding van het gebouw met aanhorigheden, op en met grond gelegen te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 47, tussen de OCMW-vereniging Dodoens en de Stad Mechelen.
2)    Goedkeuring van de verkoopovereenkomst inzake de verkoop van het gebouw, met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 47 tussen de Stad Mechelen en het Zorgbedrijf Rivierenland.

Goedgekeurd

  

63.     Overheidsopdrachten. Toetreding tot raamovereenkomst stad Brugge waarbij de postverwerking tot 31 december 2019 is toegewezen aan POSTALIA BELGIUM (EasyPost).

Goedgekeurd

  

Volgende punten werden in toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet aan de agenda toegevoegd: 

63-2. A. Delvoye: Meldpunt eenzaamheid.

Voorstel gemeenteraadslid A. Delvoye goedgekeurd

  

63-3. H. Keldermans: Ontkenning Armeense genocide.

Voorstel gemeenteraadslid H. Keldermans verworpen

  

63-4. F. Perdaens: Toneel op de begraafplaats.

Niet ter stemming gelegd

  

63-5. C. Gennez: Digitale dienstverlening.

Voorstel gemeenteraadslid C. Gennez verworpen

  

63-6. I. Muyldermans: Schuldcharter.

Niet ter stemming gelegd

 PUNTEN BESLOTEN VERGADERING

64 – 66