STAD MECHELEN

GEMEENTERAAD

 

31 mei 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de gemeenteraad zal vergaderen op maandag 31 mei 2021 via Microsoft Teams aansluitend aan de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

 

Fabienne Blavier

Voorzitter

 

 

Openbare zitting

 

1.       Politie. Aktename beleidsnota 'Vrijwillige fusie politiezone Rivierenland' opgemaakt door de burgemeesters van Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek en Mechelen.

2.       Gezondheidsbeleid. Bekrachtiging addendum bij de samenwerkingsovereenkomst (optie 2) in het kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen tot en met 31 augustus 2021 in het kader van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021.

3.       Interlokale vereniging.  

1)    Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging 'Vaccinatiecentrum Nekkerhal nr 69'.

2)    Aanduiding lid beheerscomité van de interlokale vereniging 'Vaccinatiecentrum Nekkerhal nr 69'.

1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 18 juni 2021 van Iverlek.

2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 18 juni 2021 van Pidpa.

2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 11 juni 2021 van Igemo.

2)    Mandaatverlening aan volmachtdragers.

1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 18 juni 2021 van Ivarem.

2)    Mandaatverlening aan volmachtdragers.

1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 24 juni 2021 van Pontes.

2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 24 juni 2021 van Cipal dv.

2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

10.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, met ingang van 7 juni 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

11.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement voor zalen, lokalen en dorpshuizen, met ingang van 7 juni 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

12.     Financiën-belastingen. Vaststelling aangepast retributiereglement betreffende de levering van prestaties door stadsdiensten, met ingang vanaf 7 juni 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

13.     Financiën. Goedkeuring wijziging van het vervaljaar van 2021 naar 2023 van de resterende vordering ten belope van 537.379 euro op een renteloze lening van 2 miljoen euro toegekend aan Woonpunt Mechelen.

14.     Financiën-toezicht erediensten. Advisering rekening 2020 van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

15.     Financiën-toezicht extern verzelfstandigde agentschappen. Aktename jaarrekening 2020 van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap).

16.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen. Goedkeuring aangepaste statuten van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap).

17.     Klimaat. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Departement Omgeving Vlaamse overheid, stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen in het kader van de onderzoeksopdracht ‘Projecten Klimaatwijken: Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten’.

18.     Jeugd. Goedkeuring 'Stedelijk reglement inzake coronatoelage voor de zomeractiviteiten van Mechelse erkende jeugdverenigingen'.

19.     Sociaal Beleid. Goedkeuring optimalisering reglement ter ondersteuning van BuurtEngagementsNetwerken (BEN’s), met ingang van 1 juni 2021.

20.     Diversiteit. Goedkeuring partnerschapsovereenkomst tussen Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek voor de periode 2021-2022 in het kader van het bovenlokaal cultuurproject migratieverhalen.

21.     Erfgoed. Definitieve aanvaarding onderhandse schenking bij handgift door Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed (CEMPER) vzw van 124 speelpoppen en decorstukken.

22.     Burgerzaken. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-FIN-811 inzake de opdracht 'Implementatie kassasysteem voor de dienst burgerzaken'.

23.     Mobiliteit. Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig gunningscriterium prijs aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-797 inzake de opdracht 'Fietspadvernieuwingen in Liersesteenweg, Leestsesteenweg en diverse locaties in Mechelen'.

24.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan bij het woonproject 'Maalderijsite' met nieuw openbaar domein, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

25.     Ruimtelijke ordening. Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen van 105 woonentiteiten ‘woonproject ‘Neerheide-Overheide’ op een terrein met als adres Neerheide 2-4-6-8 en 13, Schijfstraat 48-50-52-54 en 116-118, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

26.    Stadsontwikkeling. Goedkeuring addendum 1 bij de principeovereenkomst tussen de stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg met het oog op de realisatie van een fiets- en voetgangersbrug tussen het project Keerdok en de Winketkaai.

27.     Monumentenzorg.  

1)    Goedkeuring overname van het bouwheerschap van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw over-de-Dijle voor de werken omschreven in het bestek 2021-OO-806 - ‘Vervangen goten van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk’.

2)    Vaststelling van de wijze van gunnen vast volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-806.

28.     Openbaar domein. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de stad, Pidpa en Woonpunt Mechelen inzake de aanleg van wegen, riolerings- en omgevingswerken in de wijk De Streyp – Pennemeesterstraat - Molenhofstraat.

29.     Openbaar domein. Kosteloze overdracht aan de stad van een strook grond gelegen langsheen het Kriekerijveld te Mechelen/Hombeek voor inlijving bij de openbare wegenis.

30.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring akte van afstand door de stad Mechelen aan het Gemeenschapsonderwijs Go! van een leslokaal op en met grond, gelegen in de Oude Stadsfeestzaal - Frederik de Merodestraat 28, met het oog op terbeschikkingstelling van het lokaal aan het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) Mechelen.

31.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring notariële akte tot vroegtijdig beëindigen van het recht van opstal aan AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM) en tot verkoop aan de aanpalers van grond gelegen Lakenmakersstraat, gekadastreerd als 2de afdeling, sectie C, deel van nummer 291 G3.

32.     Vastgoedbeleid. Vaststelling van de wijze van de gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van de  selectieleidraad 2021-OO-VG-802 inzake de opdracht 'Stadhuis 2040'.

33.     Straatnaamgeving. Principiële vaststelling van de naam Onze-Lieve-Vrouw van Fatimastraat voor de nieuw aan te leggen wegenis voor een verkaveling gelegen nabij de Galgestraat te Mechelen.

 

Volgende punten werden in toepassing van artikel 21 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

33-2.   D. Tuypens - Het Zegel.

33-3.   F. Creyelman - Brochure energiebesparingsmogelijkheden.

33-4.   F. Creyelman - Zonnepanelen - teruglevercontract.

33-5.    K. Geys - Waterdoorlatende wegen.

 

 

Vragen

 

V1.     A. Delvoye - Reflecterende huisnummers in Mechelen.

V2.     F. Creyelman - Organisatie Covid-vaccinatie in Mechelen.

V3.     F. Creyelman - Recyclage elektrische deelwagens.

 

 

Besloten zitting

 

34.     Preventie. Aanstelling van bijkomende sanctionerende ambtenaren in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).