Openbare zitting

1.       Politieverordeningen. Goedkeuring aanpassing artikel 128 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening, oorspronkelijk goedgekeurd in zitting van 16 december 2014.

2.       Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - SOCIAAL HUIS

1)    Goedkeuring aangepaste meerjarenplanwijziging 2014-2019/5, ingevolge schorsingsbesluit van 19 augustus 2016 wd. provinciegouverneur.

2)    Kennisname aangepaste budgetwijziging 2016/1.

3.       Financiën-budget. Aktename interne kredietaanpassing nr. 2 over dienstjaar 2016 - exploitatie.

4.       Financiën-budget

1)    Vaststelling meerjarenplanwijziging nr. 10 over dienstjaar 2014-2019.

2)    Vaststelling budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2016.

5.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van vzw t,arsenaal Mechelen, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

6.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn', betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van de Scholengroep 5, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

8.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van vzw School in Zicht, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

9.       Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

10.     Financiën-toezicht toelagen. Aktename jaarrekening 2015 van vzw Regionaal Landschap Rivierenland, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

11.     Intergemeentelijke samenwerking - Eandis Assets. Goedkeuring van de toetredings- en deelnemersovereenkomst tussen Eandis Assets  en de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ en van de overeenkomstige statutenwijziging binnen Eandis Assets.

12.     Intergemeentelijke samenwerking - Eandis Assets

1)    Goedkeuring agendapunten algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op 3 oktober 2016.

2)    Goedkeuring agendapunten algemene vergadering in buitengewone zitting van Eandis Assets op 3 oktober 2016.

3)    Mandaatverlening aan volmachtdrager om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de algemene vergaderingen van Iverlek en Eandis Assets.

13.     Autonome Gemeentebedrijven

1)    Aanstelling van een commissaris - bedrijfsrevisor voor AGB Energiepunt Mechelen.

2)    Aanstelling van een commissaris - bedrijfsrevisor voor AGB Sport Actief Mechelen (SAM).

14.     Autonome Gemeentebedrijven - Sport Actief Mechelen (AGB SAM). Goedkeuring aangepaste beheersovereenkomst met addendum tussen de stad en AGB SAM.

15.     Autonome Gemeentebedrijven - Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC)

1)    Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/6.

2)    Goedkeuring budgetwijziging 2/2016.

3)    Goedkeuring omvorming investeringstoelage 2014 Hof van Busleyden naar een doorgeeflening.

16.     Autonome Gemeentebedrijven - Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC). Goedkeuring toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2016 aan AGB MAC voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC.

17.     Extern verzelfstandigde agentschappen. cvba MECHELEN MORGEN. Principiële beslissing om over te gaan tot vrijwillige ontbinding van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 'cvba Mechelen Morgen'.

18.     Bestuur. Goedkeuring voortgangsrapport 2015 organisatiebeheersing, inclusief de uit te voeren audit en zelfevaluaties, in het kader van de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet inzake interne controlesysteem.

19.     Bestuur. Goedkeuring 'Reglement klachtenbehandeling' en 'Procedure klachtenbehandeling'.

20.     Bestuur. Kennisname verzoekschrift aan de gemeenteraad ingediend op 10 augustus 2016 door de heer Boogaerts e.a. inzake het RUP Spreeuwenhoek en beslissing over de ontvankelijkheid.

21.     Bestuur. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB, Proximus Foundation en stad Mechelen inzake het project Digitalent.

22.     Onderwijsondersteuning. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'zwembadvervoer en vervoer in het kader van de voor- en naschoolse opvang' (intern leerlingenvervoer) januari 2017 - december 2019.

23.     Onderwijsondersteuning. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Centrum voor Basiseducatie Open School vzw (programma "aanbod op maat van partnerorganisaties") voor de periode 01-09-2016 tot en met 31-08-2017.

24.     Ontwikkelingssamenwerking

1)    Opheffing gemeenteraadsbesluit van 18 december 2002 betreffende de goedkeuring van de statuten van de GRO..M.

2)    Goedkeuring aangepaste statuten van de GRO..M, voortaan Mondiale Raad Mechelen.

25.     Ruimtelijke ordening. Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Verbeemen.

26.     Stadsvernieuwing. Goedkeuring overeenkomst tussen de stad en N.V. Diepensteyn inzake de uitbetaling van de investeringstoelage voor de heropbouw van de Pekton.

27.     Energie. Goedkeuring energielevering via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) vanaf 1 januari 2018.

28.     Gebouwen. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open offerteaanvraag aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek met nr. 2016-OO-GEB-090, inzake de opdracht 'Inrichting erfgoeddepot (fase 1C)'.

29.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomst houdende verlenging van de huur van een loods op de Alstomsite aan de Leuvensesteenweg te Muizen.

30.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomst/ akten inzake het stadsvernieuwingsproject Tinel, opgemaakt door notaris Eline Goovaerts met tussenkomst van notaris A. Spaepen :

1)    Basisakte - reglement van mede-eigendom : project Tinel-Fase 1.

2)    Particuliere basisakte : lot ondergrondse parking.

3)    Particuliere basisakte : gebouw Maigret.

4)    Particuliere basisakte : gebouw Poirot.

5)    Particuliere basisakte : gebouw Adjudant.

6)    Overzichtstabel : project Tinel : fase 1 - Mechelen - Quotiteiten/Grondaandeel.

7)    Verkoopsovereenkomst : wooneenheid gekoppeld aan parkeerplaats.

31.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring overeenkomsten/ akte inzake het stadsvernieuwingsproject Tinel opgemaakt door notaris A. Spaepen met tussenkomst van notaris E. Goovaerts :

1)    Aankoopsakte parkeerplaatsen (246) en gebouw Sjampetter met aanhorigheden.

2)    Koop- en verkoopbelofte - voor de oplevering - voor de parkeerplaatsen.

3)    Verkoopsovereenkomst - na de oplevering - voor de parkeerplaatsen (88).

32.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring leidraad voor de marktbevraging voor de vervreemding van de hoeve Sint-Martinusstraat 1 te Hombeek.

33.     Vastgoedbeleid. Goedkeuring addendum bij de gebruiksovereenkomst tussen N.V. Willemen Groep (eigenaar) en de stad (gebruiker) inzake de fietsenstalling op het binnengebied van de Varkensstraat.